PVV Noord-Brabant wil schaapskuddes behouden in het Brabantse landschap

In de Statenvergadering van vrijdag 21 september zal de PVV Noord-Brabant een motie indienen om schaapskuddes te behouden in het Brabantse landschap. Dit naar aanleiding van het recente bericht dat de schaapskuddes dreigen te verdwijnen door de mogelijke beëindiging van provinciale financiële ondersteuning. "Schaapskuddes horen al eeuwen bij het Brabantse landschap en zijn daarmee van grote cultuurhistorische waarde. Bijzondere schapenrassen zoals het Kempisch heideschaap grazen de heide af en voorkomen daarmee ongewenste bosgroei, deze kwalitatief hoogstaande vorm van natuurbeheer heeft bovendien veel belevingswaarde voor bezoekers van onze mooie heidevelden", aldus PVV Statenlid Alexander van Hattem.
De PVV stelt voor om bij het nieuwe natuur- en landschapsbeleid af te zien van de door GS voorgestelde introductie van de zogenaamde 'Big Five' in de Brabantse natuur. "In deze natuurgebieden grazen thans al schaapskuddes en de PVV kiest ervoor om deze te behouden in plaats van de Big Five", aldus Van Hattem. Om de schaapskuddes te blijven financieren wil de PVV de kosten dekken uit het voorgestelde budget voor de Big Five. Van Hattem: "Deze kosten zijn fors lager dan de 8 miljoen euro voor de Big Five". Onderstaand de motie die de PVV vrijdag - mogelijk met steun van andere partijen - wil indienen.

Motie schaapskuddes

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 september 2012, behandelend de nota "Brabant: uitnodigend groen" (herziening Natuur- en Landschapsbeleid),

Overwegende,

- dat begrazing door schaapskuddes een kwalitatief hoogstaande vorm van natuur- en landschapsbeheer is,

- dat deze begrazing een belangrijke rol speelt in het natuur- en landschapsbeheer,

- dat zonder begrazing het heidelandschap verdwijnt door bosgroei,

- dat gescheperde schaapskuddes al eeuwenlang een onderdeel zijn van de regionale identiteit van het Brabantse platteland,

- dat regionale schapenrassen, zoals het Kempisch Heideschaap, gezien worden als 'grote grazers',

Constaterende,

- dat de Provincie Noord-Brabant richting de landschapsbeheerders heeft aangegeven de schaapskuddes vanuit de provincie niet in stand te willen houden,[1]

- dat mogelijk eind dit jaar de provinciale subsidie voor schaapskuddes zal worden beëindigd,

- dat er nog geen alternatieve inkomstenbron voor deze schaapskuddes is,

- dat in voorliggende nota wordt voorgesteld tien grote natuurgebieden geschikt te maken voor grote zoogdieren, de zogenaamde 'Big Five',

- dat deze natuurgebieden momenteel door schaapskuddes begraasd worden,

- dat Provinciale Staten in 2010 in een motie heeft besloten de schaapskuddes in het belang van natuurbeheer structureel te subsidiëren,

Besluit,

- af te zien van de zogenaamde 'Big Five' uit voorliggende nota,

- in plaats daarvan het begrazen van natuurgebieden plaats te laten vinden door gescheperde schaapskuddes,

- de structurele subsidiëring voor natuurbeheer door schaapskuddes te behouden overeenkomstig het huidige subsidiebedrag,

- dit bedrag te dekken uit een deel van het voorgenomen budget voor de introductie van de 'Big Five',

En gaat over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/180255802/Geldproblemen+voor+Brabantse+schaapskuddes.aspx