Motie vreemd aan de orde van de dag inzake afkeuring communicatie rond overtreding milieuregels

Voorzitter,

De afgelopen dagen verschenen diverse berichten over een rapport inzake overtreding van milieuregels door veehouders in Brabant. In diverse media werd een schrijnend beeld geschetst van de agrarische sector in Brabant, een beeld van een sector die op grote schaal regels ernstig aan de laars zou lappen.
Een beeld wat nog versterkt wordt door gedeputeerde Van den Hout, die deze berichten zonder enige nuance verspreidde op Twitter. Vervolgens doet deze gedeputeerde daar nog een schepje bovenop door in het Brabants Dagblad een zeer kritisch commentaar te leveren op de ZLTO, nadat deze organisatie – een convenantpartner nota bene - enige nuancering naar voren had gebracht.
Ondertussen waren Provinciale Staten niet actief op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Pas na enig zoek- en speurwerk ontdekte ik dat het bleek het te gaan om een rapport wat 5 oktober a.s. ter kennisneming geagendeerd staat in de commissie Ecologie en Handhaving. Er is door GS geen nadere toelichting aan de Staten verstrekt, alles moest wederom uit de media worden vernomen. En dit is niet de eerste keer, en het is ook niet de eerste keer dat gedeputeerde Van den Hout op een niet verantwoordelijke wijze twittert.

Gedeputeerde Van den Hout betrekt in zijn uitspraken in de krant bovendien zaken waar het rapport niet direct betrekking op heeft, namelijk stankoverlast voor omwonenden. De overtredingen betreffen echter de Stikstofverordening, die geen betrekking heeft op geurhinder of volksgezondheid, maar slechts op effecten voor Natura 2000-gebieden, waar bepaalde plantjes door stikstof iets harder kunnen gaan groeien. Door deze uitspraken wordt echter wel een verkeerd beeld in de media en naar de buitenwacht neergezet, die beschadigend kan zijn voor heel de agrarische sector.
Ook hebben de uitlatingen in de media bij verschillende gemeenteraden de nodige vragen opgeroepen. Hier zou meer zorgvuldig van de Gedeputeerde hebben gepast.

Zonder verder op de inhoud van het rapport in te willen gaan, willen wij – om zojuist genoemde redenen - met deze motie onze afkeuring uitspreken over de wijze van communicatie rond dit rapport. De motie bied ik u hierbij aan:

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake communicatie rond overtreding milieuregels

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 september 2012,

Constaterende,

- Dat op 5 oktober a.s. het rapport "Evaluatie van toezicht en handhaving van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant gedurende de periode november 2010-december 2011" ter kennisneming geagendeerd staat in de commissie Ecologie en Handhaving,
- Dat buiten dit ter kennisname stuk om geen persbericht of aanvullende informatie naar Provinciale Staten is verzonden,
- Dat gedeputeerde Van den Hout op 18 september jl. zonder enige nuance op Twitter schrijft "Helft Brabantse veeboeren in overtreding" met daarbij een verwijzing naar een artikel op Nu.nl,
- Dat gedeputeerde Van den Hout in het Brabants Dagblad van 20 september jl. vervolgens scherpe kritiek uit op door de ZLTO naar voren gebrachte nuanceringen,
- Dat in het rapport de ZLTO wordt genoemd als convenantpartner,
- Dat de nadelige gevolgen van de overtreden milieuregels vooral betrekking hebben op de vanwege Europese richtlijnen afgedwongen haalbaarheid van Natura 2000-doelen,
- Dat gedeputeerde Van den Hout echter in de krant vooral de stankoverlast benadrukt ("Dat is laks ten opzichte van hun burgers in het buitengebied die last hebben van veehouderijen waar de milieuregels worden overtreden"),
- Dat het rapport nadrukkelijk stelt dat de Stikstofverordening géén betrekking heeft op afgeleide gevolgen als geurhinder en negatieve effecten voor de volksgezondheid,

Overwegende,

- Dat de agrarische sector van groot economisch belang is voor Brabant,
- Dat door de ZLTO als vertegenwoordiger van deze sector en convenantpartner aan te vallen in de media gedeputeerde Van den Hout zich geen waardig bestuurder toont,
- Dat gedeputeerde Van den Hout eerder is aangesproken op zijn Twitter-gedrag,
- Dat gedeputeerde Van den Hout een ongenuanceerd beeld heeft neergezet in de media,
- Dat Provinciale Staten niet rechtstreeks zijn geïnformeerd over de standpunten van gedeputeerde Van den Hout, maar de ontwikkelingen rond dit rapport uit de media hebben moeten vernemen,

Spreekt uit,

De communicatie door gedeputeerde Van den Hout rond dit rapport af te keuren,

En gaat over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem