Spreektekst wijziging verordening treasury PS 20-09-2013

Voorzitter,

Deze wijziging van de verordening treasury slaat wat de PVV betreft de plank mis.

 

De wijziging bevat onverantwoorde en ondoordachte elementen.

 

Dit college wil geld kunnen gaan uitlenen onder meer aan Brabantse gemeenten. Geanticipeerd wordt op aanpassing van het wetsvoorstel schatkistbankieren, waarin die mogelijkheid nu nog geen optie is. Los van het feit dat de PVV het vreemd vindt dat het college anticipeert op een dergelijke wetswijziging, vinden wij het zeer onverstandig dat de Provincie de intentie uitspreekt om geld te willen uitlenen aan Brabantse gemeenten. Er bestaat met hen immers toezichtsrelatie, en die wordt door het uitzetten van leningen hopeloos maar vooral ook onnodig gecompliceerd.

 

Gesuggereerd wordt dat de provincie een rendement moet behalen op haar kapitaal. Beste College, u heeft slechts één verantwoordelijkheid, en dat is met de publieke middelen die u periodiek krijgt, de publieke taken die u zijn toebedeeld naar behoren uitvoeren. Als het kapitaal van de burger dat u in beheer heeft rente oplevert is dat leuk meegenomen. Maar in plaats van de rente als incidenteel te beschouwen heeft u die in uw begroting als een vaste inkomstenpost ingerekend en daar ook het uitgavenpatroon van de provincie structureel op gebaseerd.

 

De provincie wil, aldus het college, een actieve rol spelen bij het realiseren van maatschappelijk gewenste projecten die anders niet of niet geheel worden gerealiseerd. Zorgwekkend is dat deze provincie dus zomaar de portemonnee wil trekken voor projecten waar vanuit de markt geen investeringsinteresse voor bestaat.

 

Dat betekent dat de provincie als overheidslaag dus met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen, terwijl aan die doelen tot op heden een bepaald financieel beslag was vastgekoppeld. En dat ook nog terwijl een overheid zich moet beperken tot haar kerntaken en niet meer ruimte moet innemen dan noodzakelijk.

 

De PVV ziet zoveel knelpunten en onnodige risico's in de wijze waarop het college het geld van de burgers wil gaan beheren, dat we het verstandiger vinden als het college het geld dan maar gewoon teruggeeft aan de burger.

Die kan dan zelf beslissen op welke manier hij het wil besteden.

 

Wij dienen daartoe een motie in (motie aangehouden).

 

Patricia van der Kammen