Spreektekst Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij

Afgelopen maart hebben onze Staten de bouwstop voor de geiten- & schapenhouderijen verlengd uit voorzorg voor de volksgezondheid die in Brabant ernstig te lijden had van de Q-koorts. En ik citeer GS ‘’De vaccinatie van geiten heeft aanzienlijk effect gehad maar er zijn nog steeds restrisico’s voor de bevolking. Bijna alle geiten staan in open stallen met het risico op uitstoot die schadelijk is voor gezondheid, natuur en milieu’’.

Deze bouwstop zou worden opgeheven indien de zogenoemde Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij zou zijn ontwikkeld en indien er regels zijn om door luchtzuivering en het afdichten van de doorgaans open geitenstallen de risico’s op verspreiding van ziektes sterk te beperken. Graag verneem ik dan ook van het college hoe dit is opgepakt cq geborgd in de maatlat welke nog in de maak is. De maatlat welke overigens nog niet eens is besproken in de Provinciale Staten en pas 22 november ter oordeelsvorming is geagendeerd bij de Statencommissie.

Het nu intrekken van de bouwstop geeft geen duidelijkheid aan gemeenten en geeft geen invulling van een betrouwbare overheid naar onze Brabantse burgers. Daarnaast is het onzorgvuldig om dit Statenvoorstel pas drie dagen geleden voor te leggen aan de Staten. Door het last-minute agenderen wordt niet alleen Provinciale Staten beperkt in het zorgvuldig uitvoeren van hun controlerende taak, maar worden ook burgers beperkt om een inspreekreactie te geven. De PVV begrijpt dan ook niet waarom deze haast voor het intrekken van deze bouwstop? Waarom wordt niet gewacht met het intrekken van deze bouwstop totdat de maatlat is vastgesteld door de Provinciale Staten? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Als de bouwstop voor de geiten- & schapenhouderijen nu wordt opgeheven, worden aanvragen afgedaan door gemeenten op basis van het voorbereidingsbesluit met de concept maatlat. In de reactie van GS wordt gesuggereerd dat er aanvragen ‘’in de kast ‘’ bij de gemeenten kunnen zijn blijven liggen, welke derhalve ook kunnen worden afgedaan onder het voorbereidingsbesluit. Waar komt deze suggestie vandaan dat er in deze geen correcte wetstoepassing wordt uitgevoerd door gemeenten? Is dit vaker voorgekomen? En wat wil de provincie doen om dit beter te handhaven?

Met het intrekken van de bouwstop, is volksgezondheid en leefbaarheid voldoende geborgd in de concept maatlat? In maart wist de VVD woordvoerder niet hoeveel Q-koorts besmettingen er de laatste tijd zijn geweest. Ik ben benieuwd of de VVD-fractie inmiddels wel weet hoeveel besmettingen er momenteel zijn? Momenteel zijn er 7 besmette bedrijven in Brabant waar mensen verhoogd risico lopen om Q-koorts te krijgen. Er zijn dit jaar al 18 (geregistreerde) Q-koortspatiënten bijgekomen.

Vorige Statenvergadering is er unaniem een voorbereidingsbesluit genomen als stap naar de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Maar wat is er zorgvuldig aan om de bouwstop, welke ook bij de Raad van Staten standhield, op dit moment in te trekken? De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is nog een concept waar de Staten zich nog niet over hebben uitgesproken en tevens is er nog niet gebleken dat deze ook standhoud bij de Raad van State.

De PVV-fractie is van mening dat het op dit moment intrekken van de bouwstop voor geiten- & schapenhouderijen geen zorgvuldig begin is voor een adequate uitwerking, invulling en handhaving van de ruimte die de intensieve veehouderij in Brabant in de toekomst nog mag krijgen en dat met het nu intrekken van deze bouwstop onnodig risico’s worden genomen met de volksgezondheid en leefbaarheid van onze Brabantse burgers.

Joyce Kardol