Spreektekst VR / SVRO PS 7-2-2014 Alexander van Hattem

Spreektekst VR / SVRO algemeen deel

Voorzitter,

Veel van de voorliggende punten zijn al besproken in de commissievergaderingen, maar desalniettemin is er nog genoeg reden om ook in PS aandacht aan deze punten te schenken.

Voor de PVV zitten er een aantal pijnpunten in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Op de eerste plaats is dat de windenergie: in de herziene structuurvisie zijn passages toegevoegd die uitspreken dat de provincie Noord-Brabant windenergie wil stimuleren. De PVV is pertinent tegen deze onrendabele, inefficiënte en overlastgevende vorm van energieopwekking in het kader van de duurzaamheidsideologie. Als we ons tot de vandaag voorliggende ruimtelijke aspecten beperken: windturbines zijn een ernstige vorm van landschapsvervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor omwonenden en de natuur. Daarom dienen wij een amendement in om deze passages te verwijderen en een motie om de stimulering van windturbines uit het Brabantse ruimtelijke beleid te verbannen. Daarnaast dienen wij een motie in om te voorkomen dat de mogelijkheden voor windturbines in Oost-Brabant verruimd worden. De bevolking van Reusel heeft nu al slapeloze nachten over de mogelijke komst van een windpark, op kilometers afstand zien zij ’s avonds de rode lichten van de Belgische windturbines al dreigend knipperen als een onheilspellend toekomstbeeld voor het kleinschalige landschap van onze mooie Kempen. Dat mogen we niet toelaten.

Deze windmanie is een gevolg van de klimaatkolder. Helaas is ook de Structuurvisie hiermee doorspekt: een hele paragraaf is gewijd aan de als een onweerlegbaar feit gepresenteerde klimaatverandering en de veronderstelde gevolgen daarvan – zonder enige wetenschappelijke onderbouwing of bronvermelding. Naar goed wetenschappelijk gebruik moeten – volgens de falsificatieleer van Karl Popper – deze aannames voortdurend ter discussie gesteld kunnen worden. Daarom is het onwenselijk om dit soort veronderstellingen als basis van ons ruimtelijk beleid te gebruiken en de PVV dient dan ook een motie in om deze paragraaf te schrappen.

Wat de PVV ook wil schrappen uit de Verordening Ruimte zijn ambtshalve wijzigingen die bepaalde stedelijke ontwikkelingen mogelijk moeten maken. In concreto zijn dit grootschalige woningbouwprojecten waarmee gemeenten hopen het verlies op hun falende grondexploitatie af te kunnen dekken. Projecten die in de huidige woningmarkt voor het grootste deel onrealistisch zijn – zoals De Bogerd in Udenhout - en voorbijgaan aan de inbreidingsmogelijkheden in het bestaande stedelijke gebied. Deze inbreidingslocaties blijven nu vaak langdurig braak liggen of staan jarenlang te verkrotten, zoals in Valkenswaard. Voor die gemeente worden nu wel de regels rond integratie stad-land gewijzigd om het plan Dommelkwartier mogelijk te maken in een cultuurhistorisch beschermd gebied in de natuur van het Dommeldal. Er zijn geen duidelijk aanwijsbare soortgelijke gevallen, waardoor dit incidentenbeleid lijkt te zijn. Hieraan moeten we geen medewerking willen verlenen en dienen daarom samen met Groenlinks een amendement en een motie in.

Jarenlang is het Dommeldal in ruimtelijk beleid beschermd als unieke en kwetsbare natuur. Het gebied heeft de aanduiding groen-blauwe mantel met de daarbij behorende landschappelijke kwaliteiten. Maar wat is al deze bescherming waard als er stukje bij beetje afbreuk aan wordt gedaan door nieuwe verstedelijking? Niet alleen in het Dommelkwartier in Valkenswaard, maar ook in Eindhoven waar de gemeente een woonwagenkamp wil uitbreiden in de groen-blauwe mantel van het Dommeldal. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, vooral omdat er alternatieven mogelijk zijn. De PVV dient daarom een motie in om hieraan geen medewerking te verlenen.

Tot slot een belangrijk Brabants cultuurhistorisch en sociaal fenomeen wat ook een eigen vorm van ruimtelijke bescherming verdient: het carnaval. In nishutten worden jaarlijks door carnavalsverenigingen prachtige carnavalswagens gebouwd. Een belangrijk tijdverdrijf en sociaal bindmiddel voor jong en oud in de Brabantse samenleving. De nishutten moeten echter ook ieder jaar worden afgebroken en een paar maanden later weer worden opgebouwd, omdat het vanwege de Verordening Ruimte niet mogelijk is deze permanent te laten staan. Dit zorgt voor extra tijd, moeite en onkosten voor de carnavalsverenigingen. Om daar wat aan te doen heeft de gemeenteraad van Breda onlangs een motie aangenomen om de provincie te verzoeken hiertoe de Verordening Ruimte aan te passen. Op onze beurt leggen wij nu een motie voor met het verzoek aan GS om aan deze wensen tegemoet te komen.

Alexander van Hattem