Spreektekst Havenstrategie Moerdijk

Voorzitter,

De second opinion die is uitgevoerd naar aanleiding van stevige twijfels over het realiteitsgehalte van het LPM plan was glashelder, en het was beslist geen optimistisch verhaal. Dat moet slikken zijn geweest voor het college, die echter de second opinion vervolgens van tafel veegde en schaamteloos een juichverhaal de pers ingooide.

Dit statenvoorstel over de havenstrategie slaat die plank ook volledig mis.

Er zijn heel wat inhoudelijke bezwaren op het voorliggende plan van de Havenstrategie aan te voeren. Ik noem kortheidshalve slechts de belangrijkste, en die zijn in de kern te vervatten tot twee begrippen, namelijk onzekerheid en enorme financiële risico's. Het gaat dan om de fasering van de planontwikkeling, en om de gigantische financiële risico's in verband met het uitgiftetempo en de verkoopprijs van de grond.

Voorzitter,

In het statenvoorstel wordt gesproken over 'brede consultatie' waarop vele reacties zijn binnengekomen, en het college spreekt over 'brede steun voor de economische potentie en ambities', en er zou een 'breed draagvlak voor de strategie' zijn.

Voorzitter, dat zijn weer van die fraaie maar vooral nietszeggende kreten die te mooi zijn om op te kunnen bouwen.

Het blijft volstrekt vaag en schimmig wat de kritiekpunten zijn geweest en van wie die afkomstig waren.

Bovendien, als je het lijstje van belanghebbenden doorneemt -veelal marktpartijen in het economische speelveld-, dan valt er ook weinig kritisch tegengeluid op die economische ambitie te verwachten. Economische actoren zouden immers wel gek zijn om een gratis gespreid bedje te bekritiseren. Waarom zouden zij als de potentiële profiteur van de plannen deze afvallen? Ze hebben immers helemaal niets te verliezen en enkel iets te winnen. De financiële investeringen worden -lekker comfortabel- door de belastingbetaler voldaan. Ook alle financiële risico's liggen bij die belastingbetaler.

Geen ondernemer die daarover zal tegenstribbelen of die het een zorg zal zijn dat de potentie en ambitie onrealistisch zijn, zoals wel heel duidelijk uit de second opinion duidelijk is gebleken.

Voorzitter, ik kom bij een zeer belangrijk onderwerp rondom de planontwikkeling: de zorgen van de bewoners. Die zijn enorm. En wat u daarmee doet, is een zak geld op tafel leggen voor een waarborgregeling. Dat lijkt ongelooflijk sympathiek, maar het is een doekje voor het bloeden, waarmee u de bewoners in slaap sust, voor uw karretje spant en hun zwijgen koopt, nota bene gefinancierd met hun eigen belastinggeld. Wat krijgt straks een bewoner te horen die komt klagen over overlast? Heeft die bewoner dadelijk nog een andere uitweg dan tenslotte maar te verhuizen?

Voorzitter,

LPM kan prima worden ontwikkeld op bestaande industrieterrein. De kosten zullen veel lager zijn, en de planontwikkeling is een stuk minder ingrijpend. Koste wat kost moet hier kennelijk een plan worden doorgezet waarvan duidelijk is dat de risico's enorm zijn en hoe dan ook op het bord van de belastingbetaler zullen landen.

Slikken of stikken, lijkt het devies van dit college.

De investering in de regio wordt gekoppeld aan het LPM plan, en de investering voor de havenstrategie wordt voorwaardelijk gemaakt aan groen licht voor het LPM. Dit is volstrekt misplaatst en een ongewenste bestuurlijke move.

En dan hebben we het nog niet gehad over de open eindes en nog niet geadresseerde vraagstukken in dit dossier.

De governance structuur moet nog worden ontwikkeld. Wat de PVV betreft is dit de verkeerde volgorde der dingen. Het college zou een deugdelijke en onderbouwde governance structuur onderdeel moeten laten uitmaken van de planvorming inclusief de huidige kredietvotering door PS.

Voorzitter, de kosten voor coördinatie, monitoring en verantwoording van de uitvoering zijn nog niet bekend en zullen later worden toegevoegd aan de begroting, aldus het college. Dat is niet acceptabel. Ik hoor graag van het college concreet hoeveel kosten hiermee naar verwachting gemoeid zijn.

De risico's voor de tijdelijk benodigde financiering ad 25 miljoen worden tzt betrokken bij de integrale risicobeoordeling vh havenschap. Voorzitter, ook hier is sprake van de omgekeerde wereld: normaalgesproken maak je eerst een risicobeoordeling alvorens je zomaar even 22,5 miljoen euro belastinggeld beschikbaar stelt. Ik wil van het college graag horen waarom er geen integrale risicobeoordeling van het havenschap nu is meegenomen. Zijn er soms meerdere uitwerkingsscenario's denkbaar? Heeft het college anderszins nog relevante punten te melden ten aanzien van de risicobeoordeling?

En tenslotte de garantieverplichtingsrisicoreserve. Vreemd genoeg wordt ook die nu niet in beschouwing genomen, maar pas meegenomen in de reguliere cyclus in het najaar. Kan het college toelichten waarom ook hier zo gemakkelijk de problemen de toekomst in worden geschoven?