Spreektekst Voorjaarsnota 2014

Vz, met deze VJN geven wij GS de kaders mee voor de begroting 2015 en daarmee voor het eerste kalenderjaar van de nieuwe bestuursperiode. Wat de PVV betreft moet dit college niet over haar spreekwoordelijke graf heen willen regeren; wat met deze VJN helaas wel het geval is.

In de bestedingsvoorstellen zien we dit met name terug in het tot 2019 - dus de hele volgende bestuursperiode - structureel in de begroting jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor biodiversiteit en leefgebieden en jaarlijks 1 miljoen euro voor 'Natuur verankerd in de samenleving'.

Deze miljoenen voor natuurbeleid staan nog los van de 240 miljoen euro voor het Groenontwikkelfonds en de 9,5 miljoen euro beheerkosten voor de EHS die jaarlijks op de begroting drukken en in de toekomst alleen maar zullen stijgen tot ruim 30 miljoen per jaar.

Het is dankzij deze vele miljoenen van de Brabantse burgers dat Gedeputeerde Van den Hout zich onlangs kon laten uitroepen tot "Groenste politicus". Vz, daar wil de PVV de Gedeputeerde van harte mee feliciteren, want het is een prestatie van formaat deze eretitel te verwerven ondanks het feit dat hij als lid van dit college van GS medeverantwoordelijk is voor het gesubsidieerd verstoken van de natuurbossen van Georgia als biomassa in de Amercentrale!

Om terug te komen op het bestedingsvoorstel voor biodiversiteit en de leefgebieden: GS beroept zich hiervoor op motie M12 van 12 november 2010, dus uit de vorige bestuursperiode. Deze motie roept op tot voortzetting van het toenmalige Meerjarenplan Uitvoering Soortenbeleid. Dit Meerjarenplan is echter komen te vervallen met het beëindigen van de subsidieregeling in 2013. GS wil desondanks op grond van deze motie M12 de 3 miljoen euro per jaar structureel verschuiven naar een nieuwe subsidieregeling voor Biodiversiteit en Leefgebieden onder BrUG. Wat de PVV betreft kan zo'n één op één continuering van middelen voor een nieuwe regeling op basis van een stokoude motie niet aan de orde zijn en wij zullen hier zeker niet mee instemmen.

Ook mist GS hier de kans om op een vernieuwende manier inkomsten te verwerven voor natuurbeleid, wat toch een van de uitgangspunten zou moeten zijn van BrUG: het is weer ouderwets subsidies uitdelen. Waarom heeft GS hier niet de kans aangegrepen om bijvoorbeeld inzet voor biodiversiteit als randvoorwaarde te stellen bij het honoreren van projecten bij het Groenontwikkelfonds? Biodiversiteit is immers ook al als doelstelling verbonden aan het Groenontwikkelfonds. Is GS bereid deze voorwaarde alsnog te stellen? Wij dienen hierop een motie in.

Zoals al vaker gezegd pleit de PVV er voor om de jaarlijkse structurele beheerkosten voor de EHS ook uit het Groenontwikkelfonds te financieren. Dat dit niet zou kunnen omdat het natuurbeleid is verdeeld in vier pijlers is onnodig bureaucratisch denken, deze verkokering staat een integrale benadering in de weg en daarom is het veel efficiënter het natuurbeleid te ontschotten. De PVV dient hiertoe een motie in.

Vz, om GS een handreiking te doen richting een innovatiever en uitdagender natuurbeleid komt de PVV met een initiatief om de kosten voor een deel van het natuurbeheer structureel te drukken. Op dit moment worden veel kosten gemaakt voor begrazing van natuurgebieden door bijvoorbeeld Schotse Hooglanders en oerrunderen, zoals de Tauros wat de Gedeputeerde, naar het voorbeeld van het Duitse Heckrind, graag wil uitzetten. Deze rassen brengen echter nauwelijks commercieel exploiteerbaar vlees op. Andere runderrassen, zoals de Herefords of de Lakenvelders, zijn hiertoe wél in staat, zijn even goed voor de begrazing van de natuur en kunnen ook jaarrond zelfstandig in de vrije natuur overleven. Vleesveehouders ontbreekt het vaak aan grond om deze soorten te houden en zouden daarom graag van natuurgebieden gebruik willen maken om hun vee te laten grazen, en dit op hun kosten. De provincie heeft in dit kader al met Agro en Co een pilotproject van Natuurvlees Nederland ondersteund dat hoogstwaarschijnlijk in Oost-Brabant zal gaan plaatsvinden. De PVV stelt per motie voor om dit initiatief breder te trekken en daarmee de gesubsidieerde oerrunderen te vervangen door commercieel te exploiteren vleesrunderrassen.

Vz, al met al gaat er veel te veel belastinggeld naar nieuwe natuur, ook vanuit de waterschappen. De waterschappen hebben onlangs per brief alvast opgeroepen een nieuwe Bestuursovereenkomst 2016-2021 met de provincie af te sluiten in dit kader, om de tientallen miljoenen voor natuurontwikkeling te kunnen continueren. De PVV roept richting 2015 alvast op om van deze Bestuursovereenkomst af te zien.

Als laatste punt over natuurbeleid zien we dat bij de Levende Beerze de projecten met vooral een toeristisch-recreatieve meerwaarde vanwege de financieringsvoorwaarden niet haalbaar zijn gebleken. Blijven nu alleen de Natuurontwikkelingsprojecten over? Was het toeristisch-recreatieve deel niet een integraal onderdeel van de Levende Beerze?

Vz, de PVV heeft goed nieuws voor dit college: het is u eindelijk gelukt om ons te overtuigen voortaan "duurzaam" te zijn! Immers, in de beantwoording van onze technische vragen over het "Duurzaam business model" voor Dinalog laat u weten dat duurzaam hier betekent dat Dinalog "een zelfstandig sluitende exploitatie krijgt, oftewel voor haar exploitatie niet afhankelijk is van subsidiebijdragen". Deze definitie van duurzaam kan de PVV volledig omarmen en wij stellen dan ook per motie voor altijd deze definitie te hanteren zodra er over "duurzaam" gesproken wordt.

Vz, als we de gedachte vasthouden dat we zonder subsidiebijdragen beleid kunnen vormen moet dit ook betekenen dat we minder belastinggeld vragen van de burgers en dus ook minder geld uit het Provinciefonds nodig hebben en het dus ook met minder opcenten kunnen stellen. Dat de hoogte van de opcenten bepalend is voor de Rijksbijdrage uit het Provinciefonds is een perverse prikkel en illustreert wat de Duitse socioloog Franz Oppenheimer in 1908 al stelde: hij wijst er op dat er twee algemene manieren zijn om welvaart te verwerven, de economische methode - door productie en ruil - en de politieke methode. Die komt er in de kern op neer dat de staat door het eenzijdig in bezit nemen van het eigendom van anderen, zich schuldig maakt aan georganiseerde plundering, dit door over uitstekende mogelijkheden van wettelijke bepalingen systematisch eigendom te veroveren en te parasiteren op de economische methode door welvaart van anderen af te romen.

Vz, tegen deze theoretische overpeinzingen moeten wij nadrukkelijk de opcenten heroverwegen. Het moge duidelijk zijn dat de opcenten óf geoormerkt moeten worden voor infrastructuur óf fors worden verlaagd en de korting op het Provinciefonds moeten we dan voor lief nemen. Opcenten waren immers oorspronkelijk wel degelijk een doelbelasting: ingesteld in 1965 om een Rijkswegenfonds te voeden. Pas begin jaren tachtig zijn de opcenten als bestuurlijk goedmakertje richting de provincies een algemeen heffingsmiddel geworden. Vz, wat de PVV betreft moet deze eenzijdige georganiseerde plundering van de Brabantse automobilist dan ook zo snel mogelijk gestopt worden! Uit een in opdracht van onze fractie uitgevoerd opinieonderzoek blijkt zeer duidelijk dat de Brabantse burger, over de volledige breedte van het politieke spectrum van mening is dat de opcenten niet aan andere doelen besteed moeten worden. Wij dienen hiertoe dan ook een motie in.

Aan geld geen gebrek in Brabant, dat valt althans op te maken uit de woorden van SP-fractievoorzitter Heijmans in het BD over de inkomsten van Essent, die bij God niet meer wist waar het geld aan te moeten besteden. Zijn beklag dat het provinciebestuur meende het geld slimmer te kunnen besteden is niet erg geloofwaardig, aangezien hij als coalitiepartij voorop heeft gestaan bij de instelling van de fondsen en de investering van de Essentgelden. Zijn dit krokodillentranen of heeft de heer Heijmans nu oprecht berouw dat hij bijvoorbeeld een Groenontwikkelfonds van 240 miljoen Essentgeld in het leven heeft geroepen in plaats van het terug te geven aan de burgers?

Richting het college vragen we ons af óf en wanneer we duidelijkheid zullen krijgen over de mate van revolverendheid van de fondsen, wanneer zien we resultaat?

Dan het punt over samenwerken op Europees niveau. De PVV wil ten stelligste benadrukken dat altijd de Brabantse belangen leidend moeten zijn voor ons beleid en we ons niet moeten laten sturen door de EU programma's of door welke eurofiele agenda dan ook. Natuurlijk moeten we zo veel mogelijk belastinggeld terug halen van de eurokratische nomenklatura in Brussel, maar niet tegen elke prijs. Torenhoge cofinanciering voor ecologieprojectjes hebben geen meerwaarde voor de burgers en hebben zelfs een averechts effect, zoals de mogelijke afsluiting van de 3e rijbaan op de A2 bij Vught vanwege deze met de EU bewerkstelligde Natura2000 gebieden.

Waar we de burger ook niet mee lastig moeten vallen is de zogenaamde "bewustwording van de consument" over Agrofood. Dat is geen taak voor de overheid, laat staan voor de provincie. We roepen GS dan ook met kracht op hier van af te zien. In plaats daarvan roepen wij GS op tot “bewustwording van de overheid” door zorgvuldig met belastinggeld om te gaan en geen 1000 euro per dag uit te trekken voor schnabbelaars als Felix Rottenberg om over agrofood te komen praten en allerhande nieuwe discussiepanels in te stellen.

Dit brengt ons terug bij de bestedingsvoorstellen, de reservering voor HFS Meteren-Boxtel:

250 miljoen euro extra uitgeven aan een niet noodzakelijke tunnelbak. 250 Miljoen euro voor een project dat voor 50 miljoen gerealiseerd zou kunnen worden met nagenoeg hetzelfde oplossend vermogen! Geld uitgeven om geld uit Den Haag te kunnen pakken. Als de ander in de sloot springt, dan spring ik ook. 200 miljoen teveel! Alleen al de provinciale begroting wordt hier beroofd van ruim 62 miljoen euro, maar erger is het feit dat de belastingbetaler een onnodige 200 miljoen euro ziet verdampen in de Vughtse spoorbak! 200 miljoen! Dat is de hele N65 ongelijkvloers + hoogstnoodzakelijke ongelijkvloerse kruisingen met het spoor in Boxtel en Rijen!

Automobilisten uit Nuenen krijgen nog geen Ruit, maar al wel een tot een verkeersinfarct leidend HOV-busbaanproject, met halvering van de autocapaciteit op de Sterrenlaan voor de kiezen. Automobilisten de bus in treiteren? Ja, dat kan. Beter voor het milieu? Welnee, de overgebleven filerijdende auto’s stoten alleen maar meer rotzooi uit. De Churchill- en Montgomerylaan zijn binnenkort vergelijkbaar aan de beurt: Churchill zou bij leven wederom verzuchten “Hoe mooi de strategie ook is, je zou ook af en toe eens naar de resultaten moeten kijken!” (“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.)

Deze spreuk gaat natuurlijk ook op voor de vernietiging van ons landschap door bijna 200 meter hoge klimaatminaretten – de windturbines. Klimaatminaretten die zowel volgens het CPB, als een hele stoet aan ingenieurs en professoren, als desgevraagd zelfs Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu op Europees niveau geen grammetje CO2 bespaart dankzij het emissiehandelssysteem. Onze motie legt de idioterie haarfijn uit.

Resteert nog het inhaalverbod voor vrachtwagens op de A58 en de A67. Nagenoeg iedereen wil het, maar ergens in de ambtenarenkolossen te Den Haag heeft iemand berekend dat er soms wel eens wat in- en uitvoegproblemen zouden kunnen zijn. Simpel op te lossen door de weg te verbreden, maar tot die tijd het inhaalverbod uitbreiden naar de hele dag, totdat de slimste regio met een dynamische oplossing komt.

En de laadpalen voor de met zeldzame aardmetalen behangen subsidiepriussen? 7350 euro belastinggeld per laadpaal voor 0,0 effect, omdat de doorsnee leaserijder te lam is de stekker in het GroenLinks stopcontact te steken en vrolijk op benzine rond tuft? Nee!

Liever zien we wat groen geld besteed aan het vergroenen van foeilelijke geluidsschermen. Een mooier Brabant door fijnstofvangend groen, wie wil dat nou niet?

Tot slot een speerpunt voor de PVV: veiligheid. In een motie roepen we GS op om de zendtijd voor Bureau Brabant verder uit te breiden.