Spreektekst Wijzigingsvoorstellen Verordening Ruimte

Voorzitter,

Op recreatieparken is huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers aan de orde van de dag, met alle overlast van dien, maar de eigenaren van recreatiewoningen wordt het verboden hun rechtmatige eigendom te bewonen. Wat de PVV betreft moet permanente bewoning voor deze eigenaren mogelijk worden gemaakt. De voorliggende wijzigingsvoorstellen zouden dit moeten bewerkstelligen. In de commissievergadering heeft de PVV fractie haar zorgen geuit over de juridische houdbaarheid van de aanduiding ‘integratie stad-land’ voor deze parken, om te voorkomen dat de bewoners blij worden gemaakt met een dode mus. GS heeft in een memorie van antwoord hierop een nadere toelichting gegeven. Hoe de versterking van landschappelijke waarden in de bestemmingsplannen voor de recreatieparken vorm zou moeten krijgen is nog steeds erg summierlijk omschreven. De PVV fractie vraagt GS daarom of de betrokken gemeenten met deze omschrijving een bestemmingsplan op kunnen stellen wat met een gerust hart verdedigbaar is bij de Raad van State, bij eventuele procedures hierover.

Voorzitter,

Een ander belangrijk punt is de wijziging van de groen-blauwe mantel voor bedrijventerrein De Brand II in ’s-Hertogenbosch. Deze wijziging blijkt mede noodzakelijk te zijn om op dit bedrijventerrein een windturbinepark mogelijk te maken, zo blijkt uit het voorontwerp-bestemmingsplan. Deze plannen zijn onlosmakelijk aan voorliggende wijzigingsvoorstellen verbonden, deze wijzigingen zijn een conditio sine qua non voor de locatie van het windturbinepark. De PVV geeft volledige tegenwind tegen deze 3 en mogelijk 4 windturbines met een rotorhoogte van 171 meter. Net als de bewoners van Sint-Michielsgestel, die afgelopen dinsdag een krachtige oproep deden tegen dit windpark, wat het landschap aantast en zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Deze kritiek wordt ook duidelijk verwoord door de leden van de Gestelse gemeenteraad, ik citeer:

CDA St.-Michielsgestel:

“Geluidshinder, hinder van slagschaduw, landschapsvervuiling, mogelijke waardedaling van huizen: het komt straks allemaal voor rekening van de gemeente Sint-Michielsgestel. Inwoners van de mooie Wamberg, de Beusingsedijk, Nijvelaar en de historische Poeldonk kijken straks uit op 3 of 4 windmolens van zo’n 120 meter hoog, die voor de opbrengst van ‘s-Hertogenbosch staan te draaien. En zeg maar dag tegen het open landschap van de beekdalgronden van de Aa.”

Verderop:

“Alle negatieve gevolgen van de windturbines worden simpel ter zijde geschoven: het belang van windenergie is nu eenmaal per definitie groter. Horizonvervuiling? Welnee, aldus onze buurgemeente, je moet het zien als nieuwe ’landmarks’.

VVD:

  Raadslid Bart van de Hulsbeek (VVD): 'Weg met die dingen. Dit is een prachtig recreatief gebied. Het is voor mij een schrikbeeld om daar vier torens te zien verrijzen. Die verpesten het beeld van het Aa-dal voor tientallen jaren'.

Deze zorgen deelt de PVV. Ook de gemeente Sint-Michielsgestel benadrukt in haar inspraakreactie dat het gesloten landschap, van onder andere Landgoed de Wamberg, in Den Dungen en Berlicum zorgt voor grote visuele hinder. In onze provinciale Verordening Ruimte staat duidelijk dat windparken alleen worden toegestaan in grootschalige landschappen. De voorliggende locatie, pal tegen een kleinschalig landschap, past niet in deze kaders en daarom dient de PVV een amendement in om dit wijzigingsvoorstel uit het besluit te verwijderen.

Vz, tot zover.