Spreektekst Begroting 2015

Voorzitter,

aan de ambtelijke organisatie dank voor het werk dat aan deze begroting is besteed.

Over de inhoud van deze begroting heeft onze fractie, zoals gebruikelijk, al veel technische vragen gesteld. Op de financiële technische details zullen we vandaag dan ook niet meer in gaan, des te meer op de politieke vraagstukken.

Allereerst wat betreft de voornemens van de VVD. Zij durven nu -met de verkiezingen in het vooruitzicht- te stellen dat de provincie moet snijden in haar takenpakket en het bevreemdt hen zelfs dat de provincie meer dan vier keer zoveel geld uitgeeft aan ecologie dan aan economie. Voorzitter, gekker moet het niet worden: Deze VVD heeft de afgelopen jaren juist blindelings met ál het provinciaal beleid ingestemd en de kritiek van de PVV op het veel te brede takenpakket hooghartig weggewuifd. Met zo'n hypocriete draai is het duidelijk dat de afkorting VVD staat voor Volks Verlakkerij en Draaierij. Voorzitter, wil de VVD werkelijk wat zij pretendeert? De PVV zegt: Doe de boter op het hoofd dan ook bij de vis en kom vandaag nog met een voorstel om – om te beginnen – het Groenontwikkelfonds en de provinciale EHS stop te zetten. Dan kunnen we direct de handen ineenslaan. En wat het takenpakket betreft ziet de VVD cultuur opeens niet langer als kerntaak van de provincie. Dat was onlangs nog anders, toen zij tevreden instemden met 25 miljoen voor het Brabant C-Fonds. Wij gaan ervan uit dat de VVD dan ook alsnog komt met een voorstel het Brabant C-fonds onmiddellijk op te heffen.

Voorzitter,

25 jaar na de val van de Berlijnse Muur is de planeconomie van de Sovjetunie terug van weggeweest, maar nu in Brabant: in de beantwoording van de technische vragen bij deze begroting is sprake van “collectieven” voor agrarisch natuurbeheer en “voedselcollectieven”. Is dit de terugkeer van de ‘kolchoz’, de collectieve boerderij? Is dit de oogst voor de SP na vier jaar meebesturen, een oogst die net zo schraal is als de oogst van een inefficiënte kolchoz-boerderij in Siberië?

Maar niet alleen de SP, ook de andere partijen marcheren vrolijk mee in de parade van de hedendaagse evenknie van de Sovjetunie: de Europese Unie. Een ondemocratische, allesbepalende, geldverslindende superstaat. Niet alleen de nationale autonomie wordt door de EU uitgehold, ook als provinciale bestuurslaag ondervinden wij de euro-ellende. Ik citeer uit het rapport “Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag”:

“over de gehele EU bezien is zestig tot tachtig procent van alle lokale en regionale regelgeving geworteld in Europees beleid. Hoewel de precieze invloed lastig meetbaar is, is duidelijk dat wetgeving uit Brussel in grote mate de kaders bepaalt waarbinnen een regionale overheid kan opereren. Deze regelgeving pakt niet altijd gunstig uit voor decentrale overheden. Er kan sprake zijn van nadelige financiële of administratieve consequenties”[1] Einde citaat.

Dit rapport is betrokken bij de Kompas 2020 strategie van het IPO. En ondanks deze constatering, ondanks deze nadelige gevolgen, ondanks de ellende die Brussel uitstort over Nederland, redeneert het IPO dat provincies zich juist meer op Brussel moeten richten. Wat de PVV betreft is dit een heilloze weg, een fuik waar we niet in moeten lopen. Kompas 2020 is doorspekt met meer EU-beleid, als PVV kiezen we voor minder EU, voor méér Nederland en daarmee voor méér Brabant. Om dit symbolisch duidelijk te maken moet het vaandel der eurocraten, de EU-vlag, bij dit Provinciehuis verdwijnen. In plaats van dit blauwe vod komt de vlag van onze mooie provinciehoofdstad Den Bosch hier weer in top en op de dagen dat prins Amadeiro in deze stad de scepter zwaait, de Oeteldonkse vlag, om onze culturele traditie van het Carnaval te benadrukken. Hiertoe dienen we een motie in.

Ondanks dat onze provincie in haar ruimtelijke ordening, vergunningverlening en agrarische economie klem zit door met name alle eisen aan de Europese Natura 2000 gebieden, blijft dit college volop de EU-trom roeren, óók de SP. Netwerkfeestjes, een geheim public affairs werkplan, snoepreisjes voor Statenleden voor de Assemblee voor Europese Regio’s, een peperduur Huis voor de Nederlandse Provincies in Brussel, het kan allemaal niet op om zogenaamd bij de EU de Brabantse belangen te behartigen.

Maar de belangen van de Brabantse burgers worden met deze eurofiele hobby allerminst behartigd. Integendeel, iedere bijdrage uit Brussel heeft de belastingbetalende burger al lang en breed betaald en daar komt dan de provinciale cofinanciering nog bovenop. En alsof het allemaal nog niet genoeg is mag Nederland volgens de Brusselse ambtenaren nog een keer voor 642 miljoen euro de portemonnee trekken. De twee regeringspartijen VVD en PvdA twijfelen geen seconde en staan te dringen wie de belastingcenten van de hardwerkende Nederlanders persoonlijk in Brussel mag gaan inleveren. Voorzitter, 642 miljoen euro van 16,8 miljoen Nederlanders waarvan 2,48 miljoen Brabanders. Het Brabantse aandeel in die 642 miljoen is dan 94,3 miljoen euro. 94,3 miljoen euro, ik herhaal het nog maar een keer voor de eurofiele dovemansoren.

En die mogen die boodschap wel eens ter harte nemen voorzitter, want de Europese agenda staat op een steeds hoger plan in de Agenda van Brabant. De PVV kiest daarentegen voor de Agenda van de Brabander. En dat is een agenda die er ten eerste is voor de Brabanders, op de tweede plaas voor de Brabanders en op de derde plaats voor de Brabanders. Langer is het rijtje overigens ook niet. De Brabander, die gebaat is bij een goede wegeninfrastructuur, omdat die zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee direct en indirect zorgt voor een economische impuls en daarmee voor werkgelegenheid

De realiteit is dat het Brabantse vestigingsklimaat voor burgers echter steeds onaantrekkelijker wordt door wat de PVV noemt de 3 M’s: Migranten, Molens en Moskeeën. Een woning in de buurt van bijvoorbeeld een van de vele asielzoekerscentra die nu – veelal bij kleine kernen en woonbuurten – als paddestoelen uit de grond schieten, bij een nieuwe moskee, zoals in Veghel, of in het zoekgebied voor een windmolenpark is veel lastiger verkoopbaar, het woongenot vermindert en zo komt de leefbaarheid onder druk te staan. Wij roepen GS op om de waardedaling van woningen door vestiging van asielzoekerscentra in de Regionale Ruimtelijke Overleggen te bespreken. De PVV kies voor minder migranten, minder molens en minder moskeeën. Wij dienen dan ook moties in om de 3 M’s een halt toe te roepen

Het meest tergende hierin is dat onze provincie zélf bijdraagt aan een onaantrekkelijk vestigingsklimaat: van de 3 M’s noem ik de M van molens, het windpark bij Hazeldonk waar de provincie vanuit het Energiefonds aan bijdraagt. In het kader van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ telt hierbij niet de meerwaarde voor de burger, maar de behaalde CO2-reductie: pure windhandel in gebakken lucht met dank aan de verhandelbare emissierechten. West-Brabant is landschappelijk al verpest met windmolens en de West-Brabander krijgt het windpark Hazeldonk er van de zelf opgebrachte Essentgelden óók nog bij. De PVV wil dan ook zo snel mogelijk dit energiefonds beëindigen.

En wat heeft de Brabander nu eigenlijk aan het Breedbandfonds, het Groenontwikkelfonds en het Brabant-C cultuurfonds? Zij zien hún Essentgeld daarmee niet terug, maar de subsidieslurpers zijn er weer goed mee. Daarom dient de PVV om motie in om de fondsen zo snel mogelijk en grondig te evalueren en te heroverwegen.

De leden van het huidige college van GS hebben in de media laten optekenen nog wel een bestuursperiode door te willen. Afgezien van het oordeel dat de kiezer daarover nog moet vellen, kan de huidige gedeputeerde voor Cultuur en Samenleving er alvast rekening mee houden dat er een serieuze kaper op de kust is voor haar portefeuille. Eén andere gedeputeerde is immers al volop bezig met cultuur: het verstrekken van opdrachten aan het BKKC voor een ‘rondreizend tapijt’, bijeenkomsten bij de Dutch Design Week, een Brabantse ‘stijlprijs’ met dure glossy boekwerkjes, kunstprojecten in de openbare ruimte, de internationale architectuurbiënnale IABR, artistiek-elitaire inspiratiebijeenkomsten over MozaïekBrabant, etcetera. Wat de PVV betreft mag deze gedeputeerde zijn culturele ambities beperkt houden tot zijn mooie persoonlijke fotografiehobby en stoppen met het culturele hobbyisme in het TSP-beleid. Met het verknopen van ruimtelijke ordening en cultuur kun je bij nuchtere burgers en ondernemers in het Brabantse land niet de boer op. Daar schieten ze niets mee op, laten we daar dan ook vooral mee stoppen.

Dan de portefeuillehouder Cultuur en Samenleving zelf: met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is de provinciale rol per 1 januari volledig afgerond, zo heeft gedeputeerde Van Haaften herhaaldelijk duidelijk gemaakt. Tot onze verbazing ontvangt jeugdzorgorganisatie K2 in 2015 nog wél provinciale subsidie. Waarom is de financiering hiervan ook niet volledig aan de gemeenten overgedragen?

Vorig jaar vroegen wij bij de begroting aandacht voor 70 jaar bevrijding. Toen lichtte de gedeputeerde al een tipje van de sluier op over de geplande herdenkingsactiviteiten. Deze herdenking van operatie Market Garden afgelopen september was zeer indrukwekkend, waarvoor onze complimenten voor alle inzet. Het herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog houdt echter niet op bij een bijzonder jubileum, hier is en blijft permanente aandacht voor nodig, voor huidige en toekomstige generaties. Daarom komt onze fractie met een motie voor ondersteuning van het Oorlogsmuseum in Overloon.

Voorzitter, naast de subsidiesinterklazen die het hele jaar door onze provincie besturen, komt ook de enige echte Goedheiligman deze maand weer aan in ons land en ja, mét Zwarte Piet. In Brabant is tot nu toe gelukkig over het algemeen met gezond verstand gereageerd op de Zwarte Piet-discussie en blijft Zwarte Piet hier zoals het hoort zwart. Helaas lazen we al in het ED dat de Vrije School Brabant in Eindhoven Zwarte Piet vervangt door onzinnige ‘roetveegpieten’. Ook was in het BD te lezen dat als het Sinterklaasjournaal met gekleurde Pieten komt, veel Brabantse basisscholen hierin mee zullen gaan. Om deze glijdende schaal van het uithollen van onze culturele tradities een halt toe te roepen komt de PVV Noord-Brabant, vooruitlopend op de Zwarte Piet Wet die de PVV Tweede Kamerfractie als initiatiefwet heeft ingediend met een motie om een weigeringsgrond in de ASV op te nemen – vergelijkbaar met de Brabantnorm – voor organisaties die activiteiten organiseren met een gekleurde piet, roetpiet of andere neppiet. Geen Zwarte Piet, dan ook geen provinciale subsidiepietermannen.

Voorzitter, tot slot: de PVV ziet in infrastructuur de belangrijkste kerntaak van de Provincie. Er valt nog heel veel te winnen op het gebied van veiligheid, capaciteit en doorstroming. Meer dan 600 miljoen euro van de opcenten werden en worden in de periode van 2011 tot en met 2015 niet aan wegen besteed. Het wordt tijd dat de automobilist krijgt waarvoor die betaalt: vlot en veilig van A naar B. Om de Brabantse weggebruikers zo optimaal mogelijk profijt te laten hebben van de opcenten die zij betalen, roepen wij op om de opcenten motorrijtuigenbelasting hiertoe te oormerken en dienen daartoe een motie in.

Voorzitter, tot zover.

 


[1] P. 15 http://www.ipo.nl/files/2313/6575/2075/eindverslag_RU_voor_IPO_def.pdf