Spreektekst Bestuursakkoord 2015-2019

Vz, 

Een bestuursakkoord met de titel ‘Beweging in Brabant’ is net als het bijgevoegde plaatje op de kaft een ‘fata morgana’: een illusie. En vooral een desillusie, met name voor de automobilist, voor wie er géén beweging in Brabant komt, maar voortdurende files. Geen Ruit om Eindhoven, extra asfalt is een taboe. Met de VVD en hun linkse vrienden aan het roer nog meer ‘stilstand in Brabant’.

Het bestuursakkoord is een politiek cryptogram vol holle frasen, vaagheden, ambtelijk jargon en juichende EU-kretologie, wat onbegrijpelijk is voor de Brabantse burgers. Daarom zou “Vervreemding in Brabant” een passender titel zijn geweest. In dit poeha-verhaal van “livinglabs”, “menseneconomie” en verduurzaming is het echter zoeken naar een innovatieve speld in een duurzame hooiberg naar het woord ‘burger’. De burger moet directe inspraak en democratische betrokkenheid kunnen hebben bij het openbaar bestuur. Over gemeentelijke herindelingen wordt geen duidelijkheid gegeven in het bestuursakkoord. De PVV dient daarom een motie in om herindelingen alléén toe te staan na toepassing van een bindende volksraadpleging.

De coalitie introduceert nu het “frisdenkteam”, maar wie gaat dit team selecteren? Wordt dit de zoveelste loot aan de stam van de vele netwerkclubjes, geldverslindende dialoogsessies, inspiratiebijeenkomsten en elitefeestjes? In dat kader willen wij ook graag weten wat de strategie van internationalisering en branding de Brabantse belastingbetaler mag gaan kosten en hoe we inzicht gaan krijgen in de concrete opbrengsten hiervan.

De internationaliserings-hosanna is in deze coalitie zelfs zo ver doorgeslagen dat zij “de verbinding met de agenda van Europa” bejubelen, spreken over “grensontkennende samenwerking” en zich “een regio van Europa” voelen. Niet ‘in Europa’, maar “van Europa”, oftewel: de eurocraten zijn de baas en Brussel is hun enige stip op de horizon. Door in dit bestuursakkoord volop in te zetten op de EU-kaders en fondsen krijgen we de EU-regeltjes er gratis bij: dit is terug te zien in het wurgende inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij bedrijven die naar EU-begrippen niet ‘duurzaam’ of ‘sociaal’ genoeg zijn moeten worden geweigerd. Zulke EU-bedilzucht en overheidsdwang is voor de PVV onaanvaardbaar.

Dit zogenaamd “sociaal-liberale” bestuursakkoord staat niet bol van innovatie, maar van overdreven overheidsbemoeienis. Deze coalitie is zo ‘innovatief’ dat ze in vijf dagen onderhandelen zowaar een banenmachine hebben uitgevonden. Wat er liberaal is aan het potverteren van enorme sommen belastinggeld is onduidelijk, maar nog veel onduidelijker is welke concrete en afrekenbare werkgelegenheidsdoelstellingen er binnen deze bestuursperiode behaald moeten worden. De PVV eist hierover duidelijkheid. Hoe zijn deze plannen voor de langere termijn geborgd, zodra deze middelen zijn uitgeput? Of valt de banenmachine dan spontaan stil?

Waarom gaan we als provinciale overheid marktverstorend te werk met bijvoorbeeld ‘nul-op-de-meter-woningen’, het organiseren van dancefeesten, de Brabantse Verkoopgarantie en de bemoeienis met de glastuinbouw? Waarom moeten we als provinciale overheid onnodig dure “graduate schools” opzetten, “consumenten beïnvloeden” en buitenlandse kenniswerkers aantrekken? Laat dit aan de private sector over. De provincie moet terug in het hok en focussen op de kerntaken.

Ook ziet dit bestuursakkoord een opgave in de “toenemende internationale verwevenheid”. Moeten we het symbool van islamitische vrouwenonderdrukking op de foto van bladzijde 56 ook in die context plaatsen? De hoofddoek is immers – zo stelt sociologieprofessor Ruud Koopmans – de “beste voorspeller van moslimfundamentalisme”. En islamisering is een steeds groter wordend probleem in Brabant waarover deze coalitie geen beleid formuleert. Iedere week nodigen moskeebesturen in met name Eindhoven en Helmond haatimams uit, die preken over het onderdrukken en uitroeien van onder andere christenen, joden en homoseksuelen en het vergoelijken van zelfmoordaanslagen in niet-islamitische landen. Is dat nu het visitekaartje voor de branding van de Brainportregio? Welke concrete actie kunnen we verwachten richting de slap optredende gemeentebesturen om islamisering te stoppen?

De PVV zegt duidelijk “genoeg is genoeg” en wil een leefbaar woon- en vestigingsklimaat in Brabant. We benadrukken dan ook dat het “tijdelijk afwijken van regels” – zoals dit bestuursakkoord voorstelt – nooit mag worden toegepast om in afwijking van bestemmingsplannen of verordeningen vestiging van asielzoekerscentra, moskeeën en windturbines mogelijk te maken.

Dat deze coalitie méér windturbines mogelijk wil maken in Brabant is een regelrechte gotspe: verspilling van zuurverdiend belastinggeld en landschapsverwoesting ten faveure van klimaataflaten. De VVD verloochent zichzelf compleet door te beweren dat met dit akkoord heel hun programma wordt uitgevoerd, worden fusiebesprekingen met GroenLinks de volgende stap? De SP sprak ondertussen uit in dit bestuursakkoord aan de slag te gaan met “duurzame energie” onder het motto: “Sterft, gij oude vormen en gedachten!”, een strofe uit de Internationale. Maar men citeert hier selectief, want een volgende strofe luidt: “De Staat verdrukt, de wet is logen”, maakt de SP nu door coalitiedeelname ook niet deel uit van die ‘verdrukkende staat’?

De duurzame hysterie is een groene middelvinger naar de belastingbetalende burger. En daar komt de Ecologische Hoofdstructuur nog bij, de aanleg van nieuwe nepnatuur die deze coalitie wil versnellen. Dat terwijl de SP – zo is in het formatieverslag te lezen – nu zelf constateert dat de beheerkosten voor de EHS onvoldoende gedekt zijn en dat derden nauwelijks bijdragen aan de zogenaamde “ondernemende EHS”. De PVV heeft hier voortdurend voor gewaarschuwd.

Met de asfalt-afkeer van deze coalitie zou een verlaging van het opcententarief eerlijker zijn geweest. De wegen worden immers niet verbreed met asfalt, maar het Spaar- en infrafonds voor wegeninfrastructuur wordt wél verbreed voor andere doelen dan asfalt. Moeten wij dan bijvoorbeeld denken aan de cofinanciering van de spoorlijn Breda-Utrecht? En rijstroken afpakken voor de HOV-hobby gaat ook gewoon door. De automobilist is dus dubbel de klos. Met moties zet de PVV in op de wegeninfrastructuur, inclusief de Ruit.

In het bestuursakkoord is geen letter te vinden over typisch Brabantse cultuuruitingen, zoals carnaval. Kunnen carnavalswagenbouwers er op rekenen dat er voor hen ook ruimte is om soepel met regels om te gaan voor hun bouwloodsen?

Een typisch Brabants landschapsbeeld is ook de koe in de wei. Uit recent onderzoek blijkt dat weidegang ammoniak emissies juist vermindert: wat gaat de coalitie doen om weidegang te stimuleren? En wat zijn in het algemeen de concrete en afrekenbare doelstellingen van deze coalitie voor het agrarische beleid?