Spreektekst Verbetering uitvoering vergunningverlening NB-wet

Vz, het is bizar en tegenstrijdig om een Statenvoorstel over de verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet te bespreken, terwijl GS ondertussen het hele systeem en alle afspraken aan gruzelementen mept.

Wat zijn de aanbevelingen van Berenschot immers nog waard als GS toch zijn eigen gang gaat door met een nachtelijke coup naar communistische snit rigoreuze stikstofregels door te drammen en het bedrijfsleven in Brabant hiermee ernstig in de problemen brengt?

Verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening moet een verankering hebben in duidelijke en uitvoerbare wet- en regelgeving. Het Statenvoorstel geeft nota bene aan dat de essentie van het probleem is dat de wetgeving, technisch en juridisch complex is en steeds wijzigt. Met de nieuwe extra stikstofregels van GS is er opnieuw een wijziging die alleen maar voor meer complexiteit zorgt. In plaats van een oplossing middels de PAS, schept GS voor veel bedrijven een nieuw probleem. En in plaats van deregulering, laten de VVD en haar linkse broeders de Brabantse ondernemers stikken in stikstofregeltjes. In plaats van de “eenzijdige focus op stikstof” los te laten, waar het Statenvoorstel over spreekt, doet GS het tegenovergestelde.

Vz, gedeputeerde Van den Hout liet weten het een “historisch moment” te vinden, omdat GS “desnoods zonder overleg” beslissingen neemt. Dat deze SP-gedeputeerde een fan is van communistische regimes met een totaal autoritair gezag wisten we al, maar dat dit college Brabant laat verlagen tot een bananenrepubliek is een historisch dieptepunt. Van een betrouwbare overheid is zo immers geen sprake meer, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden met voeten getreden. Het is dan ook een gotspe dat GS in het Statenvoorstel nog durft te stellen “De provincie is een betrouwbare overheid”. Hoe betrouwbaar is het om dit besluit al in de formatiebesprekingen in mei voor te koken, maar dit in het zogenaamd “transparante” formatieverslag achterwege te laten? Komen er straks nog meer van zulke fratsen uit de hoge hoed, bij gebrek aan een inhoudelijk beleidskader in het bestuursakkoord?

Vz, gisteren ontvingen we een brief van de ZLTO. Deze organisatie is terecht kwaad over de eenzijdig genomen maatregelen, terwijl het bestuursakkoord juist bol staat van kreten over het betrekken van maatschappelijke partners. Alle netwerkfeestjes en inspiratiebijeenkomsten met Felix Rottenberg en andere schnabbelaars zijn overbodig geweest, pure verspilling van belastinggeld. De ZLTO stelt dat GS in april nog aangaf dat het ammoniakbeleid ‘op koers’ lag en dat de PAS de oplossing zou zijn voor de stapel vergunningsaanvragen. Dit roept de vraag op of de in het Statenvoorstel gevraagde personele inzet wel echt zo hard nodig zou zijn, of is dit team wellicht vooral nodig vanwege de uitwerking van de nieuwe beleidsregels?

Het Statenvoorstel stelt verder dat de huidige structurele capaciteit onvoldoende is. De vraag is in hoeverre dit nog erger zal worden door de te verwachten juridische procedures vanwege de stikstofmaatregelen. De ZLTO stelt dat de beleidsregel mogelijk effect heeft op bedrijven in een straal van 15 tot 20 kilometer rond betreffende natuurgebieden. Voor de Kampina zou dat betekenen dat de Brabantse stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch in die straal zou vallen, wat een mokerslag voor de economie zou zijn. Klopt deze stelling en hoeveel bedrijven zullen onder deze maatregel te lijden hebben?

Daarbij komt nog dat in de beleidsregels een uitzonderingsmogelijkheid is opgenomen om af te mogen wijken voor individuele gevallen indien de gevolgen onevenredig zijn in verhouding tot de te dienen doelen. Wat verstaat GS hier onder ‘onevenredig’ en verwacht zij niet dat veelvuldig beroep op deze regel zal worden gedaan, waardoor veel personele capaciteit nodig zal zijn?

Vz, de PVV-fractie is een groot voorstander om de stapel vergunningsaanvragen zo snel mogelijk weg te werken. Maar niet om de uitwerking van idiote dwangmaatregelen te faciliteren, die slechts dienen om totaal onschadelijke stikstofwaarden in natuurgebieden te verminderen. Als GS niet kan uitsluiten dat dit voorstel dient om de uitwerking van de rigide stikstofbeleidsregels te ondersteunen, is dit voorstel onacceptabel.