Spreektekst omgevingsdiensten

Voorzitter,
In het statenvoorstel omtrent indienen zienswijze Omgevingsdiensten komt de PVV meerdere malen tot gefronste wenkbrauwen.
Het college geeft terecht aan dat alles niet conform afspraak loopt, maar nadat GS hierover heeft geblaft verzuimt ze vervolgens te bijten.
Dit is niet wat de PVV Noord Brabant voor ogen heeft bij krachtig besturen.
Het college laat zich voor de gek houden want zoals ook in het stuk wordt aangegeven heeft gedeputeerde als DB lid wél zijn ongenoegen uitgesproken, maar daar blijft het dan vervolgens bij.
De PVV wil dat de provincie als grote geldschieter de regie behoudt en wij willen ons niet laten vertegenwoordigden door een gedeputeerde die zich gedraagt als schoothondje.
De dienst geeft aan dat het inrichten van de organisatie meer tijd vergt en dat 2016 zeker ook nog tot een opbouwjaar wordt gerekend. Wij gaan ervan uit dat in 2015 belangrijke stappen worden gezet in de verbetering van de organisatie. Dat is wel het minste wat we mogen verwachten.
Voorzitter, Allereerst over de gevolgde procedure bij deze voorstellen is er hier sprake van misplaatste arrogantie als je voorafgaande aan behandeling in de staten je zienswijze al aan de omgevingsdienst afgeeft. Verkiezingen kunnen inderdaad invloed hebben maar daar kan iedere partner begrip voor opbrengen. Je neemt het belangrijkste bestuursorgaan in de provincie niet serieus als je hier zo lichtvoetig mee omgaat.Wat denkt GS te kunnen veranderen aan de door hen gekozen werkwijze om alvast een zienswijze kenbaar te maken voordat de staten er iets van hebben kunnen vinden?
Ook on 2014 was dit het geval en toen waren er geen verkiezingen.
Het roept voor de PVV een flink aantal vragen op:
Sluit deze regeling nog aan in de visie van uw nieuwe bestuursakkoord gezien de nieuwe omgevingsvisie die in uw sprookjesboek staat aangekondigd of moeten wij die abstracte tekst anders lezen? Druist deze omgevingsvisie ook niet in tegen uw oproep aan gemeenten om verzoektaken toe te bedelen aan Omgevingsdiensten.
Hoe betrouwbaar zijn wij als provincie als je nu niet kan voorzien in de gevraagde middelen in het meerjarenperspectief? Is dit wenselijk? en hoe denkt u dit te veranderen?
We maken ons zorgen over de schuldenpositie van de OMWB (langlopende leningen circa 4 miljoen) en dan vooral post debiteuren en nog te factureren diensten (samen bijna € 7 miljoen). Met name een balanspost van nog te factureren van € 5.620.589 roept bij ons de volgende vraag op;
Is er wel een kwaliteitstoets voorzien voor medewerkers met andere woorden is het voor gedeputeerde helder of hier geen parkeerplaats voor overtallig personeel van gemeenten is gecreëerd?
Subsidies. In de beantwoording van onze technische vragen is er sprake van betrekkelijk zeker voor 2016 subsidies voor een verdere doorkijk is het nog te vroeg. Baart u dat zorgen voor de continuïteit?
Een deugdelijke toelichting en onderbouwing ontbreken bijvoorbeeld het budget € 1,5 miljoen voor de ontwikkelagenda. De PVV heeft reeds technische vragen hierover gesteld een nadere onderbouwing van de dekking moet mogelijk zijn , als DB lid zou dit tot uw competenties moeten horen. Echter het Algemeen bestuur heeft op basis van deze door de PVV genoemde tekortkoming reeds de ontwerpbegroting niet vastgesteld.
Het actieplan Huis op Orde moet zijn Nu Basis op Orde.
U heeft een nederlaag geleden binnen uw bestuur want uw inbreng op gebied van de inverdieneffecten en weerstandsratio is niets mee gedaan wat gaat u hieraan doen? Wat is u plan als maar steeds uw inbreng niet wordt gehoord en dus niet verwerkt?
Blijft u dweilen of is er een moment dat u u het water afsluit?
Wat ziet u hier voor mogelijkheden?
Kortom voorzitter het is voor de belastingbetaler te hopen dat de gedeputeerde vandaag het vertrouwen kan waarmaken om zich te transformeren van schoothondje tot provincietijger.