PVV: rol provincie programma Beter Benutten buitengewone puinhoop

Vz. Allereerst een woord van dank aan de Zuidelijke Rekenkamer, die ons in opmerkelijk milde bewoordingen een schrikbarend amateuristisch beeld laat zien van de hele bureaucratische poppenkast in het kader van BBB, Beter Benutten Brabant.
Er wordt feitelijk gehakt gemaakt van de informatievoorziening in het algemeen en richting ons, Provinciale Staten, als kaderstellende en controlerende partij, in het bijzonder.
Enkele mislukte hobby’s op dit terrein, zoals spitsmijden, worden genadeloos afgekraakt, daar waar het ons als “succesvol” gepresenteerd werd. BBB, het doel moet worden: Betere Benutting Belastinggelden.

BBB: Beter Benutten Brabant, een vele tientallen miljoen euro’s zwaar pakket om de filedruk in Brabant op de bestaande infrastructuur via slimme maatregelen met 20% te verminderen, overigens vanuit Den Haag, met de VVD en PvdA aan het roer, nogal geholpen door accijns- en belastingverhogingen op brandstoffen.
Om te beginnen: dat doel van 20% wordt slechts in enkele gevallen misschien gehaald, inderdaad: bij de gevallen waar de asfalteermachine in gebruik genomen wordt.

BBB: volgens de PVV-fractie is Beter Benutten Brabant over het algemeen genomen duidelijk één van de Betere Bestedingen van Belastinggeld, hoewel we ook – en te veel -  Betreurenswaardige Bestuurlijke Blunders tegenkomen, zoals het schrappen van betere afstelling van verkeerslichten, evenals Brutale Bestuurlijke Bluf, als het gaat over prestaties.


Waar ons in de diverse rapportages werd voorgespiegeld dat het project Spitsmijden A2 op schema ligt, moet ik nu lezen dat het om een lachwekkende 70 spitsmijders per dag gaat.
70 per dag, bij een wegcapaciteit op 2 rijbanen van ruim 4.000 voertuigen per uur! BBB: Brabants Bestuurlijk Blaatwerk.
Overigens is dat getal van 70 ook nog maar een grove gok! Kosten: € 625.714 Daar hadden we heel wat verkeerslichten goed mee kunnen afstellen!

P+R Maarheeze: effect zo gering dat het niet fatsoenlijk meetbaar is. Kosten € 222.609 Daar hadden we heel wat verkeerslichten goed mee kunnen afstellen!

13,4 miljoen euro voor een fietsenhok in Breda, 3350 euro per fietsplek, nog duurder dan de 10 miljoen kostende variant in Tilburg.
Had ik al gemeld dat je hier heel wat verkeerslichten goed mee af kunt stellen?
Ook hier problemen, ook hier slechte informatie. Eigenlijk was er vrijwel overal slechte informatie.

Opmerkelijk is het volgende zinnetje in het Rapport van Bevindingen:
“en het gerealiseerd resultaat vaak output betreft die nog niet gerealiseerd is”. Ik herhaal: “en het gerealiseerd resultaat vaak output betreft die nog niet gerealiseerd is”.
Dat is denk ik zoiets als dat u het biertje dat u vanmiddag tijdens de Koninghoevenontmoeting drinkt, alvast als geloosde plas in de boeken zet.

In de jaarstukken van 2013 werd gemeld dat er 9 regelscenario’s, hetgeen zowel verkeerslichtafstellingen als routegeleiding betreft, waren gerealiseerd.
Dit was feitelijk onjuiste informatie.
Het waren mooie politieke tijden geweest als dit rapport er in februari gelegen had. Dan had waarschijnlijk de lijsttrekker van de VVD geen lage trap na hoeven geven aan de destijds in deze casus verantwoordelijk gedeputeerde.

Nog wat cijfers: fietsstimulatieprogramma: 1350 deelnemers gemeld aan de Staten, maar die waren er helemaal niet, de app functioneerde niet, kosten 1000 euro zuurverdiend belastinggeld per deelnemer.

Dan de spookfiles op de A58: geen betere plek dan daar te experimenteren, er zijn immers talloze files. De PVV is daar ook voor een slimme investering, zijnde een strook van zwart materiaal dat aan de weerszijden wordt toegevoegd, teneinde per rijrichting 3 of 4 rijstroken te realiseren. Meer asfalt is niet altijd de beste oplossing, maar vaak wel.

Nog wat bevindingen:

- Geen samenhang in het programma, bijeenraapsel van losse projecten

- bij 2 van de 16 projecten was niet duidelijk wie de leidende rol had

- Provincie had slechts zeer beperkt inzicht in voortgang van daadwerkelijke prestaties

- Geen zicht op de uitputting van de voor de prestaties benodigde middelen, zowel voor afzonderlijke onderdelen als het gehele programma. Het overzicht op pagina 24 van het Rapport van Bevindingen is werkelijk te genant om waar te zijn!

- Provincie beschikt niet over adequate bijsturingsmogelijkheden

- Informatie over voortgang projecten zijn van onvoldoende kwaliteit om de staten fatsoenlijk te informeren, waardoor de statenleden geen mogelijkheid hadden om goed de kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Dat kan niet en dat mag niet. Toen niet, nu niet, nooit, punt.

Wat willen wij als PVV weten op het gebied van Beter Benutten?
- welk project is gaande, wat is de voortgang, wat zijn de kosten, wat levert het op. Actueel, helder en eerlijk.

We zien dat GS verbeteringen in het proces heeft doorgevoerd en wil doorvoeren. De PVV wil benadrukken dat de kwaliteit van de informatie goed moet zijn.
Wij moeten er van uit kunnen gaan dat wij accurate en actuele informatie krijgen, want dat is dé basisvoorwaarde om onze ontrolerende rol te kunnen vervullen. De onthutsende taferelen, zoals geschetst in de rapportage zijn volstrekt onacceptabel.

Laat ik het zo samenvatten: Het Beter Benutten had Beter Besteed, Beter Begeleid en Beter Bestuurd kunnen en vooral moeten worden.
Want dat het asfalt beter benut kan worden, daar twijfelt de PVV niet aan en zien wij graag goede ideeën uitgevoerd en slechte bijtijdig afgeserveerd.
Over serveren gesproken: vanaf deze plek wens ik u, ondanks voornoemde kritiek, vanmiddag in het kader van de BBB een Briljante Brabantse Borrel toe op Koningshoeven en kan ik u meedelen dat de PVV-fractie instemt met het voorliggende statenvoorstel.