Spreektekst nadere uitwerking bestuursakkoord

Vz, bij de eerdere bespreking van het Bestuursakkoord heeft de PVV duidelijke taal gesproken: het toen gepresenteerde bestuursakkoord is een politiek cryptogram, erg vaag en onduidelijk en het roept vooral veel vragen op over de richting van het te voeren beleid. Niet voor niets hebben we toen aangedrongen op een nadere uitwerking en een volwaardige perspectiefnota.

Vandaag een half jaar geleden was de Statenverkiezing. 180 dagen verder en maar liefst een compleet zomerreces lang heeft dit college de tijd gehad om tot zo’n uitwerking te komen. Dat wekt verwachtingen voorzitter. Dan mag je dus verwachten dat PS een heldere en geconcretiseerde visie ontvangt, GS wil vandaag immers over de “richting en de ambities” met ons kunnen spreken, zoals zij dit in het Statenvoorstel zo knuffelend verwoordt.

Het resultaat is echter diep teleurstellend. Een korte notitie die vooral het Bestuursakkoord nog eens samenvat en daarmee niets meer dan een herhaling is van alle reeds geuite onsamenhangende onzin. De “keuzes” die door GS zouden zijn gemaakt in maatschappelijke opgaven, ambities en rol van de provincie zijn volstrekt onduidelijk en meetbare doelstellingen ontbreken. De grenzen van de provinciale kerntaken worden willekeurig opgerekt. Een belediging voor de burger, en minachting voor de volksvertegenwoordiging, die u daarmee belemmert in de controlerende taak.

Vz, de vandaag voorliggende notitie heeft volgens GS ook de functie van perspectiefnota. Een perspectiefnota zou een blik moeten geven in de diepte, via de perspectieflijnen naar een concreet doel, als stip op de horizon. Maar de horizon in dit verhaal is de zwaar eurofiele Horizon2020 agenda, en Brussel de enige stip. Nieuwe richtingen worden niet verkend: nee, er worden geen nieuwe wegen meer aangelegd, enkel de met eurocratische plannen geplaveide wegen die naar Brussel leiden krijgen ruim baan. Voorzitter, dit is een zeer afkeurenswaardige koers die tegenstrijdig is aan het belang van Brabant, die onze belastingbetalende Brabantse burgers uiteindelijk alleen maar meer geld zal kosten, vergezeld met bakken vol EU-bemoeizucht. Hoe riskant de zogenaamde steun uit Brussel is bleek afgelopen week wel weer: toen enkele lidstaten weigerden mee te werken aan de EU verdeelsleutel voor het opnemen van zogenaamde ‘vluchtelingen’, gingen er in Brussel direct stemmen op om die landen onder druk te zetten door ze te korten op de regionale structuurfondsen. De boodschap van de eurofielen is glashelder: wie weigert mee te werken aan de islamitische invasie en te buigen voor Brusselse dictaten, telt niet meer mee. Als provincie Noord-Brabant moeten we dus absoluut niet mee willen werken aan deze zelfmoordstrategie via de Europese Programma’s!

Vz, het ontbreken van perspectief en daarmee diepte in dit voorstel wordt nog het duidelijkst geschetst door de dwaze tweedimensionale prentjes die als “ondersteunende visual” bedoeld zijn. Waar ziet dit college Provinciale Staten voor aan, een kleuterklas? Of zegt dit meer over het niveau van het college? Is dit kleurboekje een leesplankje met het Aap-Noot-Mies van GS: de B is van Brussel, die zijn de baas, de D is van Duurzaam, dat mag veel duiten kosten, de W is van Windpark, etcetera. Voorzitter serieus, waar ziet GS de Staten en vooral de burgers voor aan? Hoeveel ambtenarenuren en dure communicatieadviseurs zijn voor dit belachelijke fröbelwerkje aan de gang gezet? Hoe durft GS dit met goed fatsoen te presenteren na zoveel voorbereidingstijd? En hoe serieus denkt u dat de kiezer de provinciale bestuurslaag nog zal nemen met zulke tenenkrommende bezigheidstherapie, op naar een nog lagere opkomst?

Bovendien verduidelijken de “visuals” de kromme teksten in het stuk geenszins, integendeel zelfs. Het puilt uit van allerlei wollige vaagheden en heel veel onnodige Engelse termen. Het woord duurzaam is in al zijn vervoegingen nauwelijks nog te tellen, laat staan dat hiervan een duidelijke definitie is. Het heeft veel weg van de onbegrijpelijke woordenbrij van de professor en ‘stadsfenomenoloog’uit de verhalen van Tom Poes, waarbij gedeputeerde Pauli overigens prima de rol van Heer Bommel kan vervullen: een heer van stand die charmant kan vertellen, maar wiens verhalen uiteindelijk zonder duidelijke kop en staart zijn, en daarmee betekenisloze holle frasen worden. Dat is immers de teneur van dit Statenvoorstel: veel vage constateringen, veel beschrijvingen van reeds lopend beleid, maar nauwelijks een uitgewerkte visie en duidelijke doelstellingen. De diverse gesignaleerde “uitdagingen” sluiten niet aan bij de voorgestelde oplossingen, voor zover er al van oplossingen sprake is: het beperkt zich veelal tot het uittrekken van veel geld voor vage projecten als “living labs”. Hoe moet dit er in de praktijk uit gaan zien? Klinkt het “handgeld” voor de Brabantse Heer Bommel niet wat erg obscuur? Welke indruk moet de belastingbetalende burger hiervan krijgen? En wat moeten we ons voorstellen bij “beweging in Brabant stimuleren” en “duurzame mobiliteit”? Als je die beweging echt wil stimuleren, leg dan gewoon de Ruit om Eindhoven aan.

De vraag is en blijft: wat gaat dit alles nu daadwerkelijk opleveren voor de Brabanders? En als er geen duidelijke plannen zijn, kom er dan ook rond voor uit, maar trek geen rookgordijn op van schimmentaal.

Dit maakt niet alleen de vorm weinig transparant, maar ook de inhoud: bij het vorige debat over het bestuursakkoord bleek dat er tijdens het formatieproces over de nadere invulling van afspraken is gesproken met de coalitiepartners, maar dat deze besprekingen niet zijn opgenomen in de gespreksverslagen. Daardoor is de beloofde transparantie een wassen neus geworden. Ook in deze nadere uitwerking zijn zulke nadere afspraken niet helder voor het voetlicht gebracht, dus de vraag blijft waarmee we als PS de komende tijd nog meer overvallen zullen worden, zoals onlangs weer de bekendmaking over de miljoenen kostende Bossche Graduate School, zonder dat PS hierover eerst haar mening heeft kunnen geven. Hoe ziet GS de constructieve samenwerking met PS voor zich, als in de achterkamertjes zulke besluiten al worden voorgekookt?

De PVV is absoluut niet overtuigd van het nut van de verschillende zogenaamde beleidsintensiveringen. Glastuinbouwproject AFC Nieuw Prinsenland is – zoals we eerder opgemerkt hebben – een bodemloze put: Tuinbouwers vestigen hun kassen niet uit eigen beweging op veel te dure grond. Is dit dus vooral een zoveelste duurzaam hobbyproject rond het windpark bij de Suikerunie? En bij de investeringen van 2 miljoen euro voor de verhuizing van Slachterij Hilckmann van Nijmegen naar Cuijk doet GS voorkomen alsof hier sprake is van 500 nieuwe arbeidsplaatsen voor Brabanders. Kan GS aangeven hoeveel nieuwe banen hiermee concreet gerealiseerd worden, of is het louter een verschuiving van bestaande banen van Gelderland naar Brabant? De doelstellingen voor het arbeidsmarktbeleid zijn sowieso nog onduidelijk. GS stelt dat er sprake is van een unieke aanpak van jeugdwerkloosheid. Desgevraagd kon het college bij het debat over het Bestuursakkoord geen doelstelling noemen van te realiseren banen in Brabant, waardoor dit beleid niet meetbaar en afrekenbaar is, dus wanneer is een aanpak nu uniek en succesvol? In dit kader komt GS ook met een voorstel voor een “voor wat, hoort wat” beleid om afspraken te maken over arbeidsplaatsen in ruil voor de afgifte van vergunningen of het aanpassen van bestemmingsplannen. Kan GS uitleg geven hoe zij dit juridisch gezien hard kunnen maken? Of is dit slechts een goedkoop proefballonnetje van GS? En hoe verkoopt GS dit aan hardwerkende kleine middenstanders, voor wie ruimhartig banen creëren niet eens een optie is, maar die volop bezig zijn met overleven en redden wat er te redden valt in deze barre economische tijden waar de overheid niet faciliteert maar eerder torpedeert? Wat het versterken van de BOM betreft, is het de vraag aan welke “beweging” nu concreet richting moet worden gegeven en waarom hiervoor extra middelen nodig zijn. Kan dit niet vanuit de bestaande organisatie? Bij het versterken van de capaciteit voor internationale acquisitie zouden we graag een duidelijk en uitputtend overzicht willen zien op welke landen dit college concreet wil inzetten. Is deze extra inzet bijvoorbeeld ook van toepassing op Israël, het land met het hoogste R&D budget ter wereld (op basis van bruto binnenlands product) en daarmee een zeer interessante partner voor Brabantse hightech bedrijven?

Ook de voorstellen over de versterking van de kenniseconomie zijn een opeenstapeling van onduidelijkheid. Er wordt veel geschaard onder het containerbegrip “samenwerking”, zonder de praktische meerwaarde aan te geven: waarom is de provinciale bestuurslaag daar überhaupt voor nodig, wat zijn de kaders en wat moet het concreet opleveren? Is bijvoorbeeld het Proof of Conceptfonds financieel revolverend of slechts ‘maatschappelijk revolverend’ en wat wordt hier verstaan onder ‘grotendeels’ revolverend? Ook het project Studenten en Agrofood roept vragen op: waarom heeft de provincie hierin een rol, wat kost dit en waarom moet dit vanuit de nieuwbouwvleugel van het Provinciehuis? Lukt het soms niet om dit deel aan commerciële partners te verhuren, waarvoor de PVV al eerder gewaarschuwd heeft?

Veel ideeën, ook die bij de projectvoorbeelden worden genoemd, zijn zaken die aan de vrije markt moeten worden overgelaten en waar de overheid geen rol in zou moeten spelen. Bijvoorbeeld de plannen rond Dancefeesten of de ambitie om als “biobased Delta” wereldwijd koploper te worden in het economisch produceren van chemische bouwstenen en producten uit suikers. Daarbij als overheid randvoorwaardelijk faciliterend zijn is uitstekend en noodzakelijk, maar laat het invullen van deze ambities aan het bedrijfsleven zélf over. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van Greentech Brabant en de nieuwe SPARK campus, waarom moeten we als overheid betrokken zijn bij een “ontmoetings- en inspiratiecentrum met flexplekken en verschillende labs”? En voor al deze projecten geldt: wat heeft dit te maken met het zogenaamd “circulair” maken van de economie? Wat moeten we met deze holle frase?

Een nog ergere vorm van overheidsbemoeienis en betutteling in deze plannen zijn de bewustwordingscampagnes voor consumenten over het gebruik van “duurzame producten”. Pure belastinggeldverkwisting om in navolging van de EU als provincie de groene gekte aan burgers op te dringen. Het mag duidelijk zijn dat de agenda van de rode staatsliberalen – dus fopliberalen – van de VVD hier ten volle wordt uitgedragen. De demagogie en bangmakerij van dubieuze organisaties als Greenpeace vinden bij dit college helaas een gewillig oor. De rekening van deze duurzaamheids-djihad is vervolgens voor de belastingbetalende Brabantse burger, die mag opdraaien voor de op subsidie draaiende windturbines en andere 'Klimata Morgana' droombeelden waar de Energieagenda van uitpuilt.

De groene gekte wordt bij de burger ook nog eens middels de zogenaamde “Sociale Wind” door de strot geduwd. Het is een gotspe dat GS zich inzet voor de zogenaamde “toename van draagvlak en acceptatie van komende ‘Wind op Land’ projecten”. Dit is geen ‘beweging van onderop’, maar slikken of stikken voor de omwonenden. Een schande om dit zo aan de burgers te verkopen. Bovendien, welke concrete “komende ‘Wind op Land’ projecten” krijgen de Brabanders voor hun kiezen?

In plaats van bewustwordingsflauwekul had de PVV liever een nadere uitwerking van de doelstellingen van GS op het gebied van landbouw gezien, dit is nog erg onduidelijk. Bijvoorbeeld over de meststrategie, de aanpak van de urgentiegebieden en de eventuele kosten daarvan. Ook missen we duidelijk uitgewerkte visies op de beleidsterreinen milieu, mobiliteit en cultuur. Het beperkt zich tot hipster-kretologie over verduurzaming, deelauto-apps, zero-emissie OV en slimme mobiliteit. Geen idee wat de Brabander bijvoorbeeld kan verwachten qua dienstverlening in het OV. Wel worden we als PS steeds via de media overvallen met plannen van GS die niet in deze notitie staan. Zoals het plan voor de tientallen miljoenen kostende internationale HSL-verbinding met Düsseldorf, wat gedeputeerde Van der Maat op Prinsjesdag opeens naar voren bracht.

Voor de PVV zijn dit verkeerde keuzes ente magere ambities, zeker op het gebied van automobiliteit. Daarom stellen wij voor om grootschalige investeringen te doen in onder andere het veiliger maken van het wegennet, zoveel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen, betere verkeerslichtafstelling en waar nodig het verdubbelen van rijbanen. Hiertoe zullen we enkele eerder ingediende moties in stemming brengen. Als we niet willen dat de zogenaamde “BrainportCity” helemaal dichtslibt de komende jaren, moet de procedure voor de Ruit om Eindhoven gewoon worden voortgezet. VVD, pleeg geen kiezersbedrog en heb nu eens het lef om te laten zien wat jullie de kiezers beloofd hebben, er is in principe immers een meerderheid vóór in de Staten! Daarnaast zijn voorfinancieringen van het Rijkswegennet hoogst noodzakelijk, extra asfalt is ontontkoombaar.

Vz, het herijken van de Agenda van Brabant en de investeringsagenda is ook wat de PVV betreft zeer noodzakelijk. We vinden het echter niet gepast om dit via dit statenvoorstel af te doen met enkele tekstuele wijzigingen op enkele punten, waarvan de consequenties marginaal beschreven zijn. De herijking van de Agenda van Brabant verdient een volwaardig en separaat debat in PS, waarbij deze integraal tegen het licht gehouden kan worden.

Ook de overwegingen bij deze wijzigingen roepen vragen op, zo stelt het voorstel dat het nodig is om de ijkpunten bij te stellen om recht te doen aan de signatuur van dit bestuur en de maatschappelijke opgaven. In welke opzichten is de signatuur van dit college dan concreet van invloed, waarin wordt afgeweken van het de beleidsopvattingen het vorige college, wat de Agenda van Brabant keihard onderschreef? En welke maatschappelijke opgaven worden concreet bedoeld?

Is de consequentie van dit voorstel nu dat de 3e tranche van de investeringsagenda versleuteld is via het Bestuursakkoord? Zijn de genoemde voorbeeldprojecten regulier beleid of komen ze uit de 3e tranche investeringsagenda van de Essentgelden? Zo ja, zorgen de wijzigingen bij ijkpunt 3 er voor dat investeringsvoorstellen voortaan wel mogen worden ingezet voor regulier beleid? En waarom vindt het college dat wenselijk? Bij ijkpunt 9 is sprake van initiatieven die kunnen rekenen op draagvlak in de regio. Hoe wil GS dit draagvlak vaststellen? Is dit college eindelijk bereid om het instrument van het referendum hiertoe in te zetten?

Vz, op pagina 4 stelt het college: “Wij willen de beweging in Brabant stimuleren en zorgen voor een Brabant waar iedereen kan wonen, werken en recreëren.” Voorzitter, als met die ‘beweging’ de massale islamitische invasie van economische vluchtelingen wordt bedoeld die momenteel onze kant op komt, dan mag het wel wat minder “iedereen”. Onze dorpen, steden en kazernes worden overspoeld met AZC’s, elke willekeurige lege sporthal is al een potentieel onderkomen voor honderden asielzoekers, door de open grenzen van de EU raken onze Brabantse werknemers verdrongen op de arbeidsmarkt en zonder enig overleg worden aanmeldcentra voor asielzoekers in Brabant gevestigd. Dat iedereen hier kan wonen is nu al een illusie: door de massale toestroom van statushoudende asielzoekers op de woningmarkt die ook nog eens met voorrang woningen krijgen toegewezen terwijl gewone hardwerkende burgers jaren en jaren moeten wachten is er in Brabant nu al een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen. Wat is de visie van GS hierop, hoe kunnen we de leefbaarheid, het vestigingsklimaat en de sociale veiligheid voor onze Brabanders borgen? Is GS bereid toe te zeggen in haar leegstandsbeleid, erfgoedbeleid of anderszins geen medewerking te verlenen aan de huisvesting van zogenaamde asielzoekers?De grenzen sluiten en opvang in hun eigen regio is immers de enige werkbare en meest humane oplossing voor alle betrokkenen. Is GS bereid om het kabinet te laten weten dat er in Brabant géén plaats meer is voor zogenaamde asielzoekers en de grenzen gesloten moeten worden? Verschillende gemeentebesturen in Brabant hebben vrijwillig opvangplaatsen voor gelukszoekers beschikbaar gesteld. Op die manier werken zij de asieltsunami alleen maar in de hand en komen de leefbaarheid en de woningmarkt alleen nog maar meer onder druk te staan. Bent u bereid om bij deze naïeve gemeentebesturen aan te dringen onmiddellijk te stoppen met het vrijwillig beschikbaar stellen van opvangplaatsen voor gelukszoekers? Zo niet, wat is uw boodschap voor de Brabanders die door hun gemeentebesturen genegeerd worden en door deze asielinvasie nog langer op wachtlijsten moeten staan?

Vz, tot slot. De PVV is zeer ontevreden over wat GS tot nu toe gepresenteerd heeft. Het voorliggend stuk biedt onvoldoende vooruitzicht richting de begroting en is in deze opzet een schoffering van de volksvertegenwoordiging. Deze opstelling biedt wat ons betreft een weinig hoopvol perspectief op de door het college gepropageerde ‘samenwerking’.