Spreektekst Statenvoorstel 44/15 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4

Naast de wijzigingen van de Verordening Ruimte die vandaag voorliggen, zitten in de stukken ook enkele afgewezen verzoeken. Over het afgewezen verzoek van de gemeente Drimmelen heeft onze fractie zich enigszins verbaasd. Deze gemeente zou aan de westkant van Made een glastuinbouwcomplex willen saneren voor de bouw van een supermarkt, de nieuwbouw van het Dongemondcollege en een speelbos.

GS wijst dit verzoek af vanwege de zogenaamd “duidelijke scheiding tussen stad en land”, waardoor dit gebied niet geschikt zou zijn voor stedelijke ontwikkeling. Daarnaast stelt GS dat deze ontwikkelingen niet passen in de ladder van duurzame verstedelijking, omdat er oplossingen zouden zijn binnen bestaand stedelijk gebied.

Vz, toen onze fractie bij een eerdere wijziging van de Verordening Ruimte om praktisch dezelfde redenen vroeg om het plan voor het Dommelkwartier in Valkenswaard te heroverwegen, liet GS weten niet op de stoel van de wethouder te willen zitten en dat dit op de eerste plaats gemeentelijke afwegingen zijn. Dit roept de vraag op of hier een consistente lijn in het provinciale ruimtelijke beleid ontbreekt, waarom gaat GS in het geval van Drimmelen wél op de stoel van de wethouder zitten door op zulk detailniveau in te grijpen? Graag een reactie.

Daarnaast is het onduidelijke welke criteria GS hanteert voor een “duidelijke scheiding tussen stad en land”. Momenteel is dit gebied bebouwd met een kassencomplex met bijgebouwen, van een open landschap is geen sprake. Wat zijn voor u de criteria om dit te bepalen? Graag een reactie.

Vz, voor wat de voorgestelde wijzigingen zelf betreft heeft de PVV fractie bekeken of betreffende locaties in aanmerking komen voor windmolenparken, asielzoekerscentra of moskeeën. Dit hebben we niet kunnen ontdekken. Toch willen we graag uitsluitsel hierover van het college. Is bij GS bekend of een van de voorgestelde wijzigingen bedoeld is voor de ontwikkeling van een windmolenpark, asielzoekerscentrum of moskee? Graag een reactie.

Indien dat niet het geval, heeft onze fractie geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen.