Vragenuur PS 2 oktober 2015: Afwezigheid Gedeputeerde Van den Hout bij COVM Gilze-Rijen

Vz,

Op 26 september verscheen in BN/DeStem een artikel onder de kop “Gedeputeerde heeft 't verbruid”, waarin werd gesteld dat gedeputeerde Van den Hout voor de zoveelste keer afwezig zou zijn geweest bij het COVM overleg voor vliegbasis Gilze-Rijen. De PVV fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het artikel?

2) Klopt de berichtgeving in dit artikel, dat gedeputeerde Van den Hout niet bij het halfjaarlijks COVM overleg in Gilze-Rijen aanwezig was? Zo ja, om welke reden?

3) Volgens een van de leden van de COVM-commissie zou gedeputeerde Van den Hout die avond bij een SP-avond in Breda aanwezig zijn geweest, getuige zijn berichten op Twitter. Klopt deze constatering? Zo nee, waarom niet?

4) In 2013 kreeg deze gedeputeerde ook al kritiek vanwege veelvuldige afwezigheid bij COVM vergaderingen. In beantwoording van Statenvragen van onze fractie stelde GS toen:

“Bij genoemde vergaderingen is sprake geweest van een zorgvuldige afweging in prioriteitstelling. Het zal duidelijk zijn dat het soms niet anders kan, dan een andere keuze te maken dan het voorzitten van een COVM-vergadering.”

5) Heeft de gedeputeerde nu ook een zorgvuldige afweging in prioriteitstelling gemaakt? Waarop is die afweging gebaseerd?

6) Heeft voor de gedeputeerde een partijpolitieke bijeenkomst een hogere prioriteit dan het voorzitten van een COVM-overleg?

7) Deelt u de mening van onze fractie dat het een schoffering is van de COVM en daarmee alle betrokkenen, waaronder de omwonenden van de vliegbasis, om prioriteit te geven aan partijpolitieke bijeenkomsten?

8) Niet alle notulen van COVM-overleggen zijn op internet beschikbaar. Kunt u aangeven bij hoeveel en welke COVM-overleggen u afwezig was in de afgelopen 2 jaar en om welke redenen? Hierbij doelen we op alle COVM's waar de gedeputeerde zitting in heeft.

9) De provincie moet wettelijk gezien met een gedeputeerde voorzien in een voorzitter voor het COVM. Volgens het reglement van het COVM Gilze-Rijen kunt u een plaatsvervanger aanwijzen. Waarom heeft u voor de overleggen waarbij u afwezig was geen plaatsvervangend voorzitter vanuit de provincie aangewezen?

10) Neemt de gedeputeerde de COVM-overleggen en de omwonenden nog wel serieus?

11) Wat gaat het college doen om het voorzitterschap van de COVM's naar behoren in te vullen?