Spreektekst bestuursrapportage 2015

Voorzitter

 

De PVV heeft eerder dit jaar aangegeven niet blij te zijn met het plan om voortaan maar één burap per jaar op te stellen over het eerste half jaar. Het jaar is bijna voorbij en we praten over de realisatie van het eerste halfjaar. Een burap in juni had de mogelijkheid voor bijsturing geboden. Dit college wacht liever tot het jaar om is en prijst tegelijkertijd als een echte 'wij van wc eend' haar prestaties de hemel in.

 

Voorzitter, het college heeft 1,2 miljoen euro lasten die begroot waren voor 2015 en 2016 van de taskforce Brabant/Zeeland al in 2014 volledig uitgegeven en in dat jaar al als kosten genomen. Maar vreemd genoeg staat die 1,2 miljoen euro nu opeens in het lijstje vrijval, en gemarkeerd als besteedbare middelen. En dat laatste is raar: als ik de huur voor november al in oktober betaal heb ik niet opeens een bedrag ter grootte van de huur zomaar extra te besteden in november of daarna. Maar toch wordt het in de burap zo wel gepresenteerd.

 

Ik wil van het college weten waarom deze vorm van creatief boekhouden is toegepast, en ik wil weten of deze handelwijze nog vaker is toegepast in deze burap dan wel in de begroting die dadelijk voorligt.

 

Werken met een organisatiekostenbudget i.p.v. met aantallen fulltime eenheden aan ambtelijke inzet. Het loslaten van fte's als streven voor de organisatieomvang is geen goed idee. Alle ondersteuningskosten worden dadelijk op één hoop gegooid. Waarom mag de burger niet meer weten hoeveel ambtelijke inzet in fte is gemoeid met bepaalde thema's of programma's? Waarom moet de burger het doen met slechts één totaal bedrag, waarbij niet is te achterhalen of dat is opgegaan aan loon van veel goedkope, of juist weinig maar dan dure ambtenaren? Waarom wil het college dat het zicht op de kosten van externe inhuur verdwijnt? Voorzitter, dit alles is onwenselijk. Een professionele organisatie wil weten hoeveel inzet tegen welke prijs welke producten levert. Ik vraag het college haar plan in het kader van beheersing en transparantie te herroepen.

 

Voorzitter, laten we eens kijken wat dit college zoal zegt te hebben bereikt.

 

Cultuur

 

Het college kwalificeert het instellen van het Brabant C fonds als een belangrijk behaald resultaat. De PVV noemt dit echter teruggaan in de tijd, terug naar het subsidie-infuus, terug naar lui achteroverhangen van een complete sector die juist de boer opmoet om de eigen broek op te houden in plaats van de hand op te steken die door dit college wel heel rijkelijk wordt gevuld.

 

Het Brabant C fonds wordt ook almaar groter: 26,5 miljoen ipv 25 miljoen waarover is besloten. Deze middelen in de fondsen zijn echter onttrokken aan het oog van de volksvertegenwoordiging. Dit is een onacceptabele gang van zaken.

 

In het hoofdstuk cultuur lezen we dat de brabantse dorpenderby met als thema cultuur in volle gang is. Een van de finalisten is Samen Stevensbeek, een knuffelproject voor asielzoekers. De PVV ziet liever dat de provincie inzet op behoud van de Brabantse cultuur in de dorpen, in plaats van projecten waarmee de asieltsunami met de mantel der liefde wordt bedekt.

 

Bestuur

 

Het college had kennelijk veel haast met oprichting van stichting Brabant Advies, want dat is eerder dan gepland gerealiseerd. Nou, een klein complimentje voor het aspect tempo dan.... Maar daar houdt het mee op, want waarom is er niet eens een website waar burgers kunnen zien welke stichting er over hun provincie adviseert, wie daar bij betrokken zijn, wat die mensen verder aan nevenactiviteiten en belangen hebben en hoeveel geld die stichting kost?

 

Economie

 

Visit Brabant. Het college zet met veel bombarie in op dit project. Niet duidelijk is wat het nu concreet oplevert, en nog minder duidelijk is waarom de focus zo eenzijdig ligt op vooral de steden in plaats van op heel Brabant met al zijn mooie dorpen?

 

In het kader van leegstand bedrijventerreinen en werklocaties stelt het college dat de uitkomsten van een bijeenkomst over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zullen worden meegenomen in een integrale aanpak rondom leegstand, leefbaarheid en demografische ontwikkeling. Kan het college ten aanzien van die integrale aanpak toezeggen dat er op geen enkele manier wordt meegewerkt aan en dus ook niet ingezet op huisvesting/opvang van asielzoekers en statushouders?

 

Ruimte

 

Het college omschrijft de nieuwe werkwijze van inspiratiesessies en raphaeldialogen als een die vruchten afwerpt en moeilijke discussie weer vlot trekt. Graag hoort de PVV van het college hoe zij dat rijmt met het feit dat de zonder enige vorm van overleg of dialoog ingevoerde nieuwe stikstof-maatregelen juist gezorgd hebben voor verscherping van de verhoudingen met de agrarische sector?

 

Het college wil middelen oorspronkelijk bedoeld voor de verplaatsing en sanering van de glastuinbouw nu opeens inzetten in allerlei duurzaamheids en energieprojecten. Dat is een volstrekt andere doelstelling en deze handelwijze is dan ook onacceptabel.

 

Het hoofdstuk Energie en klimaatsprookjes

 

Het Programma Duurzaam Door. Ik citeer:" De focus bij de Brabantse invulling van het interbestuurlijke programma "DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie" ligt op leerprocessen en experimenteren met nieuwe vormen van overheidshandelen in de context van de moderne netwerksamenleving. " Einde citaat.

Kan het college zich voorstellen voorzitter dat zij zich alleen maar verder van de burger verwijdert met dit soort wollig en vaag geklets, dat alleen maar goed is voor de bullshitbingo?

Dit college geeft een kwart miljoen euro voor een Kenniscentrum voor laadpalen. De markt voor elektrische auto's klapt in mekaar als er geen subsidie bijgaat, maar dit college komt met het idee voor een kenniscentrum. Dit college heeft teveel fantasieën over geleide planeconomieën leidend naar het beloofde Groene land vol met klimaatminaretten en subsidiepanelen. Destructie van de economie is het gevolg. Het college moet vooral snel stoppen met de consument keuzes door de strot duwen. Elektrische auto's en de infrastructuur daarvan moeten gewoon zonder overheidsbemoeienis via normale marktwerking van de grond komen.

 

Het college rapporteert over onderzoek naar mogelijkheden voor bredere toepassing van warmtenetten, waaruit 7 kansen naar voren zouden zijn gekomen. Kan het college aangeven of er van die 7 kansen één is die haalbaar is zonder de inzet van subsidies of andere financiële overheidssteun? Zo niet, haal dan vooral heel snel de groene stekker uit deze haalbaarheidsonderzoeken.

 

Het college zet in op bewijswoning 'nul op de meter' bij voorkeur woningen uit provinciaal eigendom. Voorzitter, ook hier geldt: Als een nulopdemeter woning een interessant concept is dan zal de markt dit vanzelf oppikken. Waarom wilt u hobbyprojecten optuigen met provinciale woningen als de heldere afspraak is dat deze zo snel mogelijk verkocht moeten worden?

 

Natuur

 

In de burap lezen we onder paragraaf 'Verwerving en inrichting EHS / EVZ's', ik citeer "verlenen subsidie voor bevorderen draagvlak en samenwerking tussen partijen voor realisatie natuur- en landschapsdoelen (indicator 2015: aantal gesubsidieerde natuurorganisaties) 3. Beschikking voor Brabantse Milieufederatie is afgegeven. De beschikkingen Brabants particulier grondbezit (BPG) en Brabants landschap zijn in behandeling en worden dit jaar beschikt. Op korte termijn uitsluitsel of aanvraag Brabants Landschap aan ASV subsidie voorwaarden voldoet en wat het BL eventueel moet aanpassen in hun aanvraag." Einde citaat.

 

Voorzitter wat is dit voor dubieuze handel? Een subsidieaanvraag deugt of hij deugt niet. Kan het college aangeven waarom zij subsidievragers op deze wijze aan het handje neemt en in de watten legt? Is dat een gebruikelijke gang van zaken?

 

En wat een dubieuze indicator, 'het aantal gesubsidieerde natuurorganisaties'. Moeten we dit zien als een extra subsidie aan de BMF, naast hun structurele subsidie? Zodat ze nog wat meer kunnen gaan procederen tegen de plannen van de provincie en de boel kunnen saboteren?

 

Wegeninfrastructuur

 

Het college raamt hogere inkomsten in voor de Motorrijtuigenbelasting. En dat zelfs zonder de indexering. Wanneer gaat het geld nou eens terug naar de betalende automobilist die hier in Brabant steeds minder waar voor zijn geld krijgt?

 

De provincie ligt op koers met haar programma's, aldus de burap. Wat een fabel voorzitter, de N69 is uitgesteld, de N279 duurt erg lang, en de Ruit is al helemaal uit beeld dankzij deze linkse busbaanhobbyclub genaamd bestuurscoalitie.

 

De automobilist mag wachten wachten wachten, en het spaar-en infrafonds wordt intussen geplunderd om de busbaanfetisjisten in de coalitie te paaien.

 

De PVV vraagt het college: verlaag het tarief voor de provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting en leg alsnog de Ruit aan.