Spreektekst interpellatie grootschalige asielopvang in Brabant

Voorzitter,

 

De PVV fractie heeft dit interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de brief van de minister van BZK aan de CdK waarin hij hen op basis van de ambtsinstructie in hun hoedanigheid als Rijksorgaan vraagt op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers. Uit berichtgeving blijkt dat het college actief werkt aan de invulling van het verzoek van de minister.

 

Onlangs is middels een Algemene Maatregel van Bestuur GS het bevoegd gezag geworden om een omgevingsvergunning te verlenen voor grootschalige asielopvang. Onze interpellatievragen richten zich deels op de eventuele invulling van die bevoegdheid.

 

Voorzitter, als korte inleiding van de interpellatievragen wil ik voorop stellen dat de PVV een duidelijk standpunt heeft over deze asielopvang: nee, nee en nog eens nee. In plaats van de asieltsunami in te dammen, is het bieden van nog meer opvangplaatsen dweilen met de kraan open, zoals Pim Fortuyn de massa-immigratie jaren geleden al aanduidde.

 

Voorzitter, de grenzen sluiten is de enige echte oplossing. Een oplossing die bovendien op draagvlak kan rekenen van een meerderheid van de bevolking. “Zorgvuldigheid en draagvlak staan voorop”, zo stelt GS op de provinciale website over het verzoek tot noodopvang.[1] Het is echter duidelijk dat draagvlak onder de Nederlandse bevolking ontbreekt: zeker tweederde gaf onlangs aan dat we niet meer vluchtelingen moeten opnemen.[2]

 

Voorzitter, de grootschalige opvang waar de minister om vraagt bestaat al bij Heumensoord in Nijmegen. Wat we daar zien zijn vooral ondankbare gelukszoekers die klagen over het gebrek aan luxevoorzieningen, demonstreren en zelfs weglopen. Nieuwe groepen gelukszoekers staan nu in de veilige Balkanlanden Slovenië en Kroatië hun opvangtenten te verbranden. Moeten we voor hen onze bevolking opzadelen met noodopvanglocaties? Nee, nee en nog eens nee.

 

Dit brengt de PVV fractie tot de volgende vragen aan GS:

 

–          Is GS voornemens om actief gehoor te geven aan het verzoek dat u via de CdK heeft bereikt van minister Plasterk om een locatie voor 2000-2500 asielzoekers aan te wijzen en beschikbaar te hebben?

–          Volgens de informatie in de media laat de Provincie weten bezig te zijn met inventariseren, is er een lijst met mogelijke locaties, die elk uur zou veranderen.
Kan GS aangeven wat de selectiecriteria zijn op basis waarvan een lijst met locaties wordt samengesteld? Hoe kan het dat de lijst elk uur verandert?

–          Kan GS aangeven welke concrete locaties zij eventueel in beeld heeft als mogelijke asielopvanglocaties? Zo nee, waarom niet?

-           In de brief van minister Plasterk is te lezen dat op 9 oktober “een delegatie van het kabinet bestuurlijk overleg heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de medeoverheden om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vele dringende vragen die de huidige problematiek van de opvang van asielzoekers met zich brengt. Daarbij was ook de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel aanwezig, namens het IPO. Het overleg verliep in constructieve sfeer en de aanwezigen onderschreven het gezamenlijk belang bij het vinden van oplossingen.” Einde citaat. Met welk mandaat en welke opdracht heeft de CdK van Overijssel namens het IPO aan dit overleg deelgenomen? Is de insteek namens het IPO ook vooraf met onze provincie besproken? Onderschrijft GS onverkort de uitkomsten van dit overleg?

-           Welke voorwaarden verbindt GS als bevoegd gezag aan een eventueel te verlenen omgevingsvergunning voor grootschalige asielopvang? Kan GS duidelijk maken dat een omgevingsvergunning niet verleend zal worden indien de plaatsing van een asielopvang in strijd is met de regels voor ruimtelijke ordening in onze provincie?

-            Heeft GS duidelijk in beeld welke druk een locatie met 2000-2500 asielzoekers heeft op de leefbaarheid en veiligheid in Brabant? Kan GS dit duiden?

-            Indien GS voornemens is om een opvanglocatie aan te wijzen: hoe worden burgers betrokken en welke vorm van inspraak krijgen zij? Ziet u in dit kader een referendum als een mogelijkheid? In hoeverre laat u maatschappelijk draagvlak meewegen in uw besluitvorming?

-            Noord-Brabant telt al veel opvangplaatsen voor asielzoekers, zowel reguliere azc's als noodopvanglocaties, waaronder een grote locatie met aanmeldcentrum in Budel. Zou het signaal dan niet moeten zijn genoeg is genoeg? Wanneer is voor GS de grens van de asielopvang in onze provincie bereikt?


-           Is GS bereid de boodschap aan de regering over te brengen dat de grenzen dicht moeten? Zo nee, waarom niet?


[1]    http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/oktober/verzoek-minister-voor-noodopvang-asielzoekers.aspx

[2]    Enquête RTL Nieuws 3 oktober 2015