Spreektekst Beleidskader Erfgoed

Voorzitter, Kaderstelling Erfgoed is voor de PVV een belangrijke taak van de provincie.

Wij willen inzetten op handhaven van ons Brabants cultureel erfgoed, leegkomende monumentale kerken en dan vooral passend herbestemmen.

In dit stuk zitten op zich goede kaders , zoals de uitgangspunten verhaallijnen en de doelstelling om een terugtrekkende overheid te willen zijn. Voor wat de verhaallijnen betreft, deze zijn nog niet uitgewerkt en zijn dus te onduidelijk om als kaders te dienen voor dit beleid.

Waarom geen integrale benadering vanuit behoefte burgers: wat is per streek van waarde?

Wij vinden dat de nieuwe rol een rol van verbinder zou moeten zijn, maar dat laat zich nog niet echt zien. De resultaten herbestemming zijn veelbelovend zegt dit college, maar de markt pakt het onvoldoende op. Maar wat zijn daarin dan de verwachtingen van het college?

De problemen die de PVV heeft met het stuk:

1) De onduidelijke rol van de verhaallijnen in relatie tot draagvlak bij de Brabander.

Wij willen dat er altijd vanuit de Brabander een mogelijkheid moet zijn om buiten de verhaallijnen een project in te kunnen dienen wat voor hun regio van belang is.

2) Het mandaat tot 5 miljoen is ondoorzichtig.

De kosten na investering zijn niet meegenomen in de mandatering <vijf

Is dit dan alleen het aankoopbedrag of de hele businesscase, dus inclusief kosten en risico's bij ontwikkeling en herbestemming?

Mandatering is wat PVV betreft niet nodig als je het budgetrecht van de staten respecteert.

3) De onduidelijke toevoeging van een gesubsidieerde organisatie Nexus.

Erfgoed moet acteren op feitelijkheden en niet op psychologische aspecten . Zweven hoort niet in goed erfgoedbeleid, maar wel bij het Nexus Instituut. De definitie immaterieel erfgoed is (p. 14 bijlage 1): "volkscultuur, dialect, historische gebruiken en tradities". Dit heeft niks met Nexus te maken en komt ook niet voor in hun werkplan. Vanwege deze constatering en omdat het gesubsidieerde Nexus totaal geen duidelijk kader binnen erfgoedbeleid kent, komt de PVV met een amendement om Nexus te schrappen uit het Overzicht basisinfrastructuur erfgoed.

4) Te weinig duidelijkheid hoe draagvlak wordt gekwalificeerd in kaderstelling?

Must Need Nice zal tot discussie gaan leiden geeft Portefeuillehouder Swinkels aan, maar wat gaat dan de doorslag geven? Daar is echt te weinig helderheid in. Duidelijke richtlijnen ontbreken hierin.

U wil in het voorjaar integrale afwegingen maken, alleennu met deze kaders bestaat de kans dat er nauwelijks ruimte is om andere keuzes te maken,of is GS bereid een aanpassing te maken als de kaders de integrale afweging in de weg staan?

Dus wat de PVV betreft nog te veel vragen en onduidelijke randvoorwaarden in dit stuk, maar misschien dat de antwoorden van de gedeputeerde duidelijkheid kunnen verschaffen.

De vraag Wat ziet de belastingbetaler terug van zijn of haar geld?