Spreektekst Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Voorzitter. Gevraagd wordt geen wensen en bedenkingen bij de voorstellen te uiten en akkoord te gaan met de uitkoop van de Bank Nederlandse Gemeenten. Wensen en bedenkingen heeft de PVV fractie daarbij wel degelijk:

Het resultaat van de Ruimte voor Ruimte regeling was het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er 1,5 miljoen euro per jaar uitgegeven aan organisatiekosten. Op deze manier wordt het wel een zaak van erg lange adem om 103 miljoen euro terug te verdienen en heeft het meer weg van de processie van Echternach: iedere 3 stappen vooruit, weer 2 achteruit – maar in dit geval misschien zelfs 2 stappen vooruit en 3 achteruit, als op het eind van de rit de provincie ook nog het beoogde maximale risico van 15,1 miljoen euro voor haar rekening krijgt.

De vraag is dan ook of deze regeling in huidige vorm dan niet trekken aan een dood paard is. Waarom zou het in het vervolg wel succesvoller worden? Of worden de risico's en politieke verantwoording alleen maar naar de verre toekomst – naar 2033 - vooruitgeschoven? Waarom zou het voor onze provincie wel een succes worden, terwijl de BNG er geen heil meer in ziet?

Ten aanzien van de risico's is het ook van belang de opmerkingen van onze accountant in de op 5 november jl. verschenen tussentijdse controle[1] ter harte te nemen. Ernst & Young stelt dat met name de dossiers rondom (de toekomst van) de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR), de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) en Pivot park Oss een hoger risicoprofiel kennen. De accountant vraagt aandacht voor de tijdige opvolging van de formaliteiten vanuit de governance rol van GS, met als voorbeeld het feit dat de vastgestelde jaarrekeningen 2014 van deze partijen tot op heden nog niet beschikbaar zijn. Ernst & Young wil zo vroeg mogelijk in gesprek met accountants van deze ontwikkelingsbedrijven om de risico's en waarderingen zo goed mogelijk in te schatten. Graag willen wij duidelijkheid van GS wat zij gaan doen om deze problematiek aan te pakken.

Verder wordt in de beantwoording van de technische vragen aangegeven dat de benodigde expertise inmiddels binnenshuis aanwezig is. Tegelijkertijd is er ook nog sprake van inhuur van externe deskundigen. Hoe zit het nu precies, in hoeverre is er voldoende expertise in huis? Graag een reactie van GS.

Een volgende bedenking van onze fractie is dat bij de behandeling van de Verordening Ruimte op 10 juli jl. gedeputeerde Van Merrienboer aangaf niet te kunnen toezeggen dat vanuit de beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte nooit provinciale middelen beschikbaar zullen worden gesteld voor het saneren van militaire complexen ten behoeve van asielzoekerscentra. En niets is te gek om de asielwaanzin te faciliteren: op 10 november maakte de gemeente Landerd bekend 25 nieuwe huizen te willen bouwen om asielzoekers te huisvesten.[2] De RvR-regeling was tot nu toe bedoeld voor ontwikkeling en verkoop van ruime woningbouwkavels. Inmiddels is echter sprake van differentiatie in kavelgroottes en verlaging van prijzen. Kan GS uitsluiten dat RvR-kavels worden ingezet voor huisvesting van asielzoekers of dat met gemeenten afspraken worden gemaakt voor inzet van RvR-kavels voor huisvesting van statushouders of anderszins opvang van asielzoekers?

Als verdere wensen noemt de PVV nogmaals het beperken van organisatiekosten, bijvoorbeeld door de ORR bij de BOM onder te brengen. Ook het eerder voorgesteld ZRK-onderzoek naar dit dossier blijft noodzakelijk.

Gelet op de weinig overtuigende onderbouwing neigt de PVV fractie naar tegenstemmen. Dat zou betekenen dat de samenwerking met BNG blijft voortbestaan. Kan GS aangeven wat de consequenties zijn indien PS vandaag niet instemt met dit voorstel?

 


[1]    http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=55410

[2]    http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/landerd/landerd-bouwt-25-huizen-voor-vluchtelingen-1.5426639