Spreektekst slotbegroting 2015 en 1e begrotingswijziging 2016

Voorzitter,

Vandaag doet dit college zijn uiterste best om efficiënt te zijn als het gaat om de aanlevering van statenvoorstellen, een soort van variant op het 'drie halen één betalen', net als in winkeliersland. En efficiency kan in beginsel natuurlijk alleen maar op eenieders instemming rekenen, ware het niet dat het hier helaas om een misplaatste vorm van efficiency gaat.

Er ligt één ontwerpbesluit voor over drie onderwerpen, dat is nog eens slagen maken, zul je dan denken. Het besluit in kwestie heet "6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016". De titel dekt twee van de drie onderwerpen. Het derde onderwerp waarover het college ons wil laten besluiten wordt gemakshalve maar niet genoemd in de titel. Maar dat wordt wél alsof het gewoonste zaak van de wereld is eventjes tussen de soep en de aardappels dit statenvoorstel in gerommeld.

Het gaat erom of we achteraf maar even willen instemmen met onrechtmatig door GS verstrekte leningen aan een drietal gemeenten (Maastricht, Oldambt, Capelle aan den IJssel). Omdat onze accountant wakker is was het deze opgevallen dat de verstrekte leningen onrechtmatig zijn verstrekt, ze wijken namelijk af van de kaders in de treasuryverordening. GS hadden dus vóóraf aan PS moet vragen of de leningen verstrekt mochten worden, maar liet dat na. En dus, alsof het gewoonste zaak van de wereld is, wordt dit geklungel slinks in dit statenvoorstel weggemoffeld. De PVV wil graag weten waarom GS zich in de loop van het jaar niet aan de verordening heeft gehouden.

Voorzitter, deze leningen zijn wederom leningen van GS die puur en alleen bedoeld zijn om de wet schatkistbankieren te ontwijken. GS geeft hiermee een verkeerd signaal af. Daarnaast is en blijft de PVV van mening dat overtollig publiek geld in de schatkist thuishoort. De PVV is daarom niet akkoord met de verstrekking van de betreffende leningen.

Voorzitter, technische aanpassingen en bijstellingen op de begroting kunnen nodig zijn en daar heeft de PVV geen bezwaar tegen. Ook niet als het om noodzakelijke bijstellingen gaat in het kader van de kerntaken van de provincie. Maar deze begrotingswijzigingen 2015 en 2016 bevatten ook veel beleidskeuzes van het college waar de PVV niet mee akkoord is gegaan, onderwerpen die niet tot de kerntaken behoren of waar de PVV een andere mening op heeft.

Zo is een kostenverhoging voor het vervoer van Gedeputeerde Staten vanwege een extra gedeputeerde volstrekt onnodig, omdat in de vorige bestuursperiode is aangetoond dat Brabant bestuurd kan worden met 5 gedeputeerden. Maar nee, het dedain en de spilzucht van dít college kent geen grenzen en dus mag de belastingbetaler opdraaien voor de extra chauffeurs- en autoleasekosten voor de extra gedeputeerde in dit college. Het is nota bene datzelfde college dat zijn uiterste best doet om iedereen de e-bike en de bus op te dringen.

De Brabantse coalitie legt prioriteit bij klimaat en de doorgeslagen groen-ambitie. Zoals veel meer Ecologische Hoofdstructuur realiseren dan de taakstelling vraagt. Dat mag de Brabander dan betalen, inclusief verliezen op de verkopen.

En als je naar de lijst begrotingssubsidies kijkt, dan vliegen de tonnen en de miljoenen voor verdeel-en-heers kunstkoepels en hebberige elitaire festivals je om de oren. Financieel wanbeleid en een onnavolgbaar autistische houding ten opzichte van de belastingbetaler zijn eerder regel dan uitzondering, maar het college beloont dat desalniettemin gul.

Dat maakt dat het voorliggende voorstel met begrotingswijzigingen niet op instemming van de PVV kan rekenen.