Spreektekst Initiatiefvoorstel PvdD inzake een diervriendelijke aanpak overlast ganzen

Voorzitter, de PVV-fractie is positief over het initiatief van de PvdD voor een diervriendelijke aanpak bij overlast van ganzen. Het is goed om waar mogelijk diervriendelijke alternatieven in te zetten in plaats van bejaging. Naar aanleiding van de behandeling in de themacommissie heeft de PvdD een goede stap gezet door haar voorstel op een aantal punten aan te passen in een nota van wijziging en een herzien ontwerpbesluit. Met deze herziening wordt beter aangesloten bij de kaderstellende rol van PS en is voorzien in een nader afweegmoment voor de financiële consequenties.

Toch zijn er wat de PVV betreft nog enkele aandachtspunten, waarop we graag nog een reflectie horen van de initiatiefnemers:

– de mate van (kosten)efficiëntie van de taskforce;

– de grote financiële en waterhuishoudkundige gevolgen die de suggestie van het aanpassen peilbeheer kan hebben;

– de vraag of de suggestie van een andere verdeling van de middelen van de FBE niet ten koste van andere (niet-ganzen gerelateerde) taken zal gaan;

– het bij voorbaat aanwijzen van SOVON als organisatie voor de tellingen is voorbarig, die optie moet ook open staan voor andere geschikte partijen.

Voor wat de risico’s voor het vliegverkeer betreft moeten indien nodig alle middelen wél ingezet kunnen worden. Maar dan wel met prioriteit voor diervriendelijke – niet-dodelijke – maatregelen, dan wel middels inzet van valkeniers; de veronderstelde inzet op gedragsverandering bij ganzen en andere inrichting omgeving vliegvelden is mogelijk niet voldoende: vliegvelden bestaan nu eenmaal uit voor ganzen aantrekkelijke grote oppervlaktes grasland, daar heggetjes planten past niet in de open opzet van een vliegveld. Graag ook een reactie hierop.

Dan nog twee vragen aan zowel de initiatiefnemers als aan GS:

Wat de scheidingsmaatregelen tussen gebieden betreft, zoals de heggetjes: kunnen deze niet uit het rijkelijk bedeelde groenontwikkelfonds gefinancierd worden?

Verder had GS aangegeven het advies van de FBE uit te willen werken met de reactie van de Dierenbescherming als basis voor het provinciaal ganzenbeleid en hiertoe nog een SVS te formuleren. In hoeverre wijkt dit initiatiefvoorstel af van wat GS beoogt, dus met inachtneming van de voorstellen van de Dierenbescherming; graag een reactie.

Voorzitter, tot zover in eerste termijn.