Spreektekst Statenvoorstel grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen

Voorzitter, hoewel het doel van dit voorstel is om economische ontwikkelingen mogelijk te maken, blijft het een doorgeslagen en bureaucratisch systeem om dit middels ontwikkeling van nieuwe nepnatuur te bewerkstelligen. Bovendien, een systeem gericht op Europese Natura 2000-maatregelen die ons vanuit Brussel worden opgedrongen. Waarbij Nederland, met Brabant voorop, weer het braafste jongetje van de EU-klas wil zijn. Ook daarom is het hoog tijd voor een Nexit: zodat we weer over onze eigen economie, ons eigen natuurbeleid en bovenal over ons eigen geld kunnen beslissen.

En ook al zou het geld terug moeten komen vanuit het Rijk via het provinciefonds, er zitten nog steeds onzekerheden in. Maar bovenal: het is en blijft geld van de Nederlandse belastingbetaler. En geen gering bedrag: dit voorstel voteert een investeringskrediet van maar liefst 207 miljoen euro voor grondaankopen.

Het Brabants Dagblad meldde gisteren echter dat het zou gaan om een totaalbedrag van ongeveer een half miljard euro voor zogenaamd natuurherstel. Dit bedrag komt als zodanig echter niet terug in dit Statenvoorstel. Kan de gedeputeerde aangeven of dit genoemde bedrag klopt, wat de nadere samenhang is met voorliggend voorstel en wat de budgettaire onderbouwing hiervan is? Graag een reactie.

De gedeputeerde gaf in de themacommissie aan dat in het bestuursakkoord een reservering is gemaakt voor hogere kosten van grondaankopen door het prijsopdrijvend effect van de voorgenomen grondaankopen. Dat GS hier op voorhand al vanuit moet gaan is typerend hoe absurd dit beleid is, met de grondverkopende partijen als lachende derde en de risico’s voor de belastingbetaler.

Er is al veel te veel geld van de Brabantse burger in het Groenontwikkelbedrijf gestoken, genoeg is genoeg. Het GOB krijgt hierin ook weer een rol, waarmee het zichzelf verder legitimeert als uitvoeringsorganisatie met een formele taak, wat niet de bedoeling zou moeten zijn. Maar het eigendom en het financieel beheer van de gronden komt ondertussen weer bij de afdeling vastgoed van de provincie te liggen, een administratieve scheiding die onwenselijk is. Laat daarom het GOB er volledig buiten en hou de volledige uitvoering in directe provinciale hand.

Daarnaast is de PVV fractie van mening dat onteigening voor nieuwe nepnatuur per definitie een onacceptabele aantasting van het eigendomsrecht is.

En als deze ‘natuurherstelmaatregelen’ dan tóch genomen gaan worden, zet dan wel waar mogelijk agrarisch natuurbeheer in. Met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor agrarische ondernemers om begrazing door Hereford runderen te laten plaatsvinden.

Verder de vraag aan GS in hoeverre deze gebieden in kunnen worden gezet als rust- en foerageergebieden voor ganzen. Ziet de gedeputeerde mogelijkheden hiervoor?

Voorzitter, tot zover in eerste termijn.