Spreektekst bij interpellatiedebat neerslagschade PS 15 juli 2016

Voorzitter,

De schade die burgers en ondernemers in Zuid-Oost Brabant afgelopen maand hebben geleden door uitzonderlijk zware regen en hagelbuien is ongekend, de omvang en ernst is dusdanig dat dit met recht een ramp genoemd mag worden. Helaas zijn noch de regering, noch de coalitiepartijen in de Tweede Kamer VVD en PvdA bereid om dit als een ramp te erkennen en de daarmee samenhangende regelingen in te zetten om de nood het hoofd te bieden.

Vz, in de notitie van GS lezen we dat het provinciebestuur samen met de waterschappen de aanpak wil onderzoeken, partners wil verbinden en een lobby organiseren voor gedupeerden die in een situatie zitten waarbij ze tussen wal en schip vallen door regelgeving.

Met die insteek wil de PVV-fractie graag de volgende suggestie doen aan GS.

De Nederlandse waterschappen spenderen al jarenlang miljoenen euro’s belastinggeld aan ontwikkelingssamenwerking. Zo ook de waterschappen in het getroffen gebied in onze eigen provincie. Waterschappen de Dommel en Aa en Maas steunen projecten in Egypte, Ethiopië en Zuid-Afrika. Waterschap de Dommel is tevens in Mozambique, Nicaragua en Colombia actief.[1]

De Nederlandse Waterschapsbank, een bestuurlijk partner van deze provincie, heeft in haar MVO-beleid het NWB-fonds[2] opgenomen: “Het NWB Fonds, opgezet en gefinancierd door de NWB Bank, financiert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen in ontwikkelingslanden.” Dit is een fonds met een vermogen van 20,5 miljoen euro.[3]

Daarom het verzoek aan GS om haar bestuurlijke partners, met name de waterschappen en de NWB, op te roepen om in plaats van miljoenen te spenderen aan het buitenland nu dit geld te besteden aan de schrijnende situatie in ons éigen land, in onze éigen provincie, voor onze éigen belastingbetalers. Is GS hiertoe bereid?

Daarnaast is het de vraag in hoeverre het beleid van dit provinciebestuur heeft bijgedragen aan de waterschade in het gebied. Zo zijn in de gemeente Bergeijk veel akkers ondergelopen in het stroomgebied van de Beekloop, waardoor oogsten zijn mislukt. De afgelopen jaren heeft de provincie een project ondersteund om de Beekloop te laten ‘hermeanderen’, een beleid waarin het doel centraal stond om juist in de zomermaanden het water langer vast te houden in het gebied. Met de mogelijkheid om bij overvloedige regenval voldoende water af te kunnen voeren is geen rekening gehouden. Natuurdoelstellingen, zoals het leefgebied van de beekprik, stonden in de plannen voorop. Het tegenovergestelde is bereikt: in Bergeijk lagen vissen dood op de overstroomde akkers en de mede met provinciaal geld vorig jaar aangelegde vistrap bij ‘t Schut is door de waterstroom compleet verwoest.

Deelt GS de constatering van de PVV-fractie dat onvoldoende rekening is gehouden met de afvoer van overvloedig regenwater bij dergelijke hermeanderingsmaatregelen? Bent u bereid om te stoppen met dit averechtse en kostbare beleid en meer oog te hebben voor een stabiele waterafvoer?

[1] http://www.nwbfonds.nl/wp-content/uploads/2016/06/Jaarverslag-NWB-Fonds-2015.pdf

[2] http://www.nwbfonds.nl/

[3] https://www.nwbbank.com/nwb-fonds.html