Spreektekst Begroting Parkschap NP de Biesbosch

Voorzitter,

GS stelt voor om op de ontwerpbegroting van Parkschap de Biesbosch geen zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat de verdienmodellen nog steeds onvoldoende inkomsten genereren. Daar heeft de PVV al eerder voor gewaarschuwd, de afgelopen jaren heeft het Parkschap gegrossierd in het duurzaamheidshobby’s en EU-projecten, zoals de zonnepont en de nauwelijks gebruikte oplaadpalen die niet kostendekkend zijn. Deze projecten hadden juist geld moeten opleveren in plaats van moeten zorgen voor extra kosten.

De basis is dus nog steeds niet op orde. Desalniettemin blijft het Parkschap doorgaan met allerlei hobbyprojecten, in de begroting staan bijvoorbeeld een bidbook Biesbosch voor Nationale Parken van Wereldklasse, het uitbreiden van “internationale allure” en vage cultuurinitiatieven zoals River Art – wat in kunstbobo-taal omschreven wordt als “oeverkwaliteiten versterken met een reeks kunstwerken” – en een ‘duurzaam’ kunstobject van designer Piet Hein Eek als 'verblijfslocatie'. De nadruk ligt op zulke prestigeprojecten, terwijl een basisvoorziening als het online reserveringssysteem ondertussen definitief mislukt blijkt te zijn.

Kan GS aangeven of zij van mening is of investeren in de kwalificatie Nationaal Park van Wereldklasse niet teveel een prestigeproject is, is GS ook van plan om hierin direct te investeren en zo ja, kunt u een inschatting geven van de te verwachten investeringsbedragen?

Verder worden in de begroting “Europese projecten” genoemd, het Parkschap wil met buitenlandse partners “samenwerkingsverbanden aangaan om ambities te verwezenlijken”. Onder andere middels een door “Europa georganiseerde dag”. Is het soms de ambitie om dit Nationaal Park te laten verworden tot een EU-reservaat, een living-lab voor eurofiele hobby’s?

Voorzitter, het toppunt van links hobbyisme treffen we aan in het jaarverslag 2015 onder het kopje “Vluchtelingen”. Hier is te lezen dat voor ca. 60 zogenaamde vluchtelingen die 3 dagen in een noodopvang verbleven 4 keer een dagdeel programma met onder andere een boottocht is verzorgd in de Biesbosch. Hierbij is aangegeven dat de kosten gedeeltelijk door het Parkschap werden gedekt. Uit ambtelijke navraag is gebleken dat het hier ging om, ik citeer “wat uren geleverd in reguliere werktijd die vanuit het reguliere p-budget zijn bekostigd. Het Parkschap heeft hiermee invulling gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Voorzitter, het Parkschap heeft geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid om gratis uitstapjes te verzorgen aan asielmigranten. Is GS bereid om het Parkschap op te roepen te stoppen met zulk soort gekkigheid?

De echte maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Parkschap is om het beheer van dit Nationaal Park doelmatig uit te voeren. De verantwoordelijkheid om de belastingbetalende burger niet op te zadelen met hobbyprojecten. Daarom dient de PVV-fractie een amendement in met een zienswijze van die strekking.