Spreektekst Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021

VZ, vandaag spreken we over een begrotingswijziging die de inzet van een ‘kleine’ 34 miljoen euro belastinggeld beschikbaar maakt voor het Provinciaal Milieu en Water Plan (PMWP).

Zoals de PVV-fractie afgelopen december bij de bespreking van het PMWP al beklemtoond heeft, had dit in beginsel beperkt moeten blijven tot de wettelijke taken. Helaas zijn er vele kostbare ‘provinciale ambities’ aan toegevoegd door de spilzuchtige milieumaniakken van dit college.

Ik noem daarbij met name de twee keer 650.000 euro voor “gedragsbeïnvloeding van burgers” oftewel betuttelende indoctrinatie door een subsidiesmijtende overheid. Daar past ook de in totaal 1,6 miljoen euro voor de klimaatagenda bij. Wie denkt de veronderstelde klimaatverandering tegen te kunnen gaan met het verbrassen van belastinggeld heeft zelf gedragsbeïnvloeding nodig: gelukkig heeft de burger bij verkiezingen zelf de gelegenheid om het gedrag van subsidiestrooiende politici te beïnvloeden door hen in het stemhokje hard af te straffen.

En dat geldt al helemaal voor wat in dit Statenvoorstel wordt gepresenteerd onder het kopje ‘Europese en internationale zaken’: de verbinding leggen met de agenda van de EU, EU-subsidieprogramma’s en EU-beleidsontwikkeling. Hiermee wordt Brabant steeds meer een regionaal uitvoeringsfiliaal van Brussel. Dit wordt in het voorstel gepresenteerd als, ik citeer: “tot grensoverschrijdende netwerkvorming komen en de Brabantse zichtbaarheid in Europa vergroten”. Wat is dit voor eurofiele flauwekul, wat schiet onze burger daar nu mee op? Is het de bedoeling het gedrag van de burger te beïnvloeden met nog meer EU-propaganda? Het bevestigt nogmaals dat voor dit college Brussel de enige stip op de horizon is; voor de PVV is het dan ook duidelijk: hoog tijd voor een Nexit.

VZ, waar onze burgers, bedrijven en boeren wél op zitten te wachten zijn concrete maatregelen bij wateroverlast. Dit zou binnen het PMWP als kerntaak van de overheden een topprioriteit moeten zijn. Dit PMWP is echter teveel doorspekt met watermaatregelen die primair gericht zijn op EU-natuurdoelstellingen. Bijvoorbeeld bij de inzet op ‘beekherstel’, het zogenaamd laten ‘hermeanderen’ van beken. Bij deze maatregelen wordt nu te eenzijdig ingezet op het langer vasthouden van water in een gebied, voornamelijk gericht op een hoger waterpeil voor natuurdoelen. Mogelijkheden om water snel en effectief af te voeren bij lokale stortbuien, zoals afgelopen juni in de gemeente Bergeijk, ontbreken. Met grote landbouwschade als gevolg. De gekanaliseerde beken hadden betere mogelijkheden voor snellere waterafvoer.

Hierdoor zitten agrarische ondernemers met waterschade nu nog met de handen in het haar. Daarop mag van GS meer inzet worden verwacht: vergroot uw zichtbaarheid in Brabant in plaats van in Europa.

VZ, tot slot nog het volgende: in het voorstel is sprake van een reserve van 870.000 euro voor ‘toekomstige initiatieven’. Kan GS aangeven waaraan zij hierbij denkt en binnen welke kaders en criteria dergelijke initiatieven moeten passen?

VZ, tot zover in eerste termijn.