Spreektekst Verordening Kwaliteit VTH

Voorzitter, over het beleid rond VTH is veel discussie mogelijk, maar in voorliggende verordening zit de crux in artikel 3 inzake betrokkenheid PS: deze is slechts op hoofdlijnen, wat een rekkelijk en arbitrair begrip is. Bovendien stelt de toelichting dat “politiek-bestuurlijke overwegingen van gemeenteraad en PS (...) geen betrekking zullen hebben op de organisatorische kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de diensten behoort.”

Dit is onzin, het DB is immers bestuurlijk verantwoordelijk voor die directeuren. PS en gemeenteraden kunnen vervolgens de in het DB vertegenwoordigde gedeputeerde of wethouder hierop aanspreken. Zeker nu o.a. Dienstverlening en financiën expliciet zijn geformuleerd als kwaliteitsdoelen moet effectieve democratische controle hierop door de volksvertegenwoordigende organen mogelijk zijn.

Graag horen wij van de gedeputeerde dat hij kan uitsluiten dat hiermee de effectieve democratische controle beperkt wordt.