Spreektekst Begroting 2017

Voorzitter,

Vandaag ligt er wederom een begroting voor die niet de begroting is vóór de Brabantse burger, maar de begroting van de Brusselse belangen. De strategie van dit college lijkt vooral gericht op het vereenzelvigen met de agenda van Juncker en de provinciale agenda daar vervolgens doodleuk op aan te laten sluiten. Circulaire economie, duurzaamheid, sociale inclusie: de hele Brusselse bullshit-bingo passeert de revue in de plannen van dit college. Om daarbij vervolgens alle Brusselse regeltjes, co-financieringen en verplichtingen op de koop toe te nemen: ondertussen mogen de Brabantse burgers en bedrijven voor de consequenties van deze bestuurlijke eurofilie opdraaien.

Door het Brusselse Natura2000-beleid bijvoorbeeld wordt onze provincie met de daarmee samenhangende absurde stikstofregelgeving klemgezet: bedrijven kunnen niet meer uitbreiden, veehouderijen zijn verplaatst om Natura2000-gebieden te ontzien, maar bezorgen in plaats daarvan overlast aan dorpskernen, wegen mogen niet worden aangelegd, boeren zitten zowat aan de bedelstaf, etcetera. Kortom, fnuikend voor de economie, de werkgelegenheid, de volksgezondheid, het verkeer en voor de portemonnee.

Tegelijkertijd wordt onze provincie opgezadeld met een miljardenverspillend en landschapsverwoestend woud aan windturbines. Iedere plek in Brabant, hoe windarm ook, komt voortaan potentieel in aanmerking voor deze klimaatminaretten en de provincie financiert ook nog mee vanuit het energiefonds. Wat blijft er zo nog over van het landschap van het zojuist geproclameerde ‘Van Gogh Nationaal Park’? Vincent Van Gogh zou er in ieder geval geen fraaie sterrenhemel meer kunnen schilderen, nu voortdurend rood knipperende lampen op deze windturbines de nachtelijke horizon overal zullen ontsieren. De opwarming van de aarde wordt er niet mee gestopt, maar dit is wel een opwarmertje voor de energie-unie van de EU, die hiermee door dit college gedwee gefaciliteerd wordt. De PVV is de enige partij die windparken écht wil weren uit ons landschap en deze klimaatkolder wil stoppen.

Met het Brabantse kapitaal wordt uiterst roekeloos omgesprongen. Onder meer via het ontwijken van schatkistbankieren door honderden miljoenen als kernkapitaal naar de BNG te brengen waardoor het onder zeggenschap van Brussel gebracht en op grote schaal geïnstitutionaliseerd wordt.

Maar ook door allerlei onzinnige megalomane projecten en fondsen. Projecten die rendabel of revolverend worden genoemd als ze de belastingbetaler via meerdere kanalen geld kosten. Projecten noemt men rendabel als met een bestede euro Brabants belastinggeld een even grote bijdrage vanuit gemeentes, Rijk, EU of allerlei indirect met belastinggeld gefinancierde organisaties worden opgehaald. De burger mag dus meerdere keren betalen, en dat noemt de provincie dan juichend een daverend succes. Nu weten we dus wat revolverend betekent: het betekent gewoon dat de provincie nog meer geld kan uitgeven op kosten van de belastingbetaler, omdat naast de provincie ook andere overheden en organisaties op kosten van de belastingbetaler meebetalen. Oppergelukzaligheid voor een PvdA’er. Maar kennelijk wordt ook de VVD blij van deze 'meer overheid'-mantra. Vooral “meer EU-overheid” brengt het hoogste geluk bij de eurocratische partijen in dit college, waar dus ook de voorheen euroskeptische SP volop aan mee doet.

Dit college laat zich gebruiken als pion in het schaakspel van de Europese Commissie om te komen tot een kapitaalunie, een energie-unie en een totale politieke unie. In plaats van minder EU, kiest dit college juist voor nog méér EU door als trekpop van Juncker te figureren.

En de rol van de provinciale overheid in deze heilloze weg moet zeker niet onderschat worden: dit college loopt voorop in de eurofiele ondermijning van de natiestaat vanuit de regio. Ter illustratie hiervan haal ik de woorden aan die de Commissaris van de Koning onlangs uitsprak op de Brabantdag in Leuven. Op deze dag die in het teken stond van de op zichzelf nuttige bilaterale samenwerking met onze Vlaams-Brabantse Zuiderburen, vond onze CdK het nodig om vol op het EU-orgel te gaan, ik citeer: "het Europa van de regio's is het nieuwe Europa, natiestaten hebben hun langste tijd gehad." Voorzitter, dit is een frontale aanval op de natiestaat. Het ondermijnen van de natiestaat door onze nationale overheid te omzeilen en via de regio’s verder te knutselen aan de Europese Superstaat. Wat door de voorzitter van het college van GS, als echo van Van Rompuy daar ook aanduidde als "Pad van de toekomst, pad van de hoop". Hoop van de eurocraten, van de eurofiele elites, maar niet van de bevolking die zij geacht worden te dienen. En dergelijke uitspraken zijn een tendens, die ook in de regionale EU-agenda in de voorliggende begroting terug te zien is. Beseft dit college nog steeds niet hoezeer de bevolking hier genoeg van heeft: het Oekraïne-referendum, de Brexit, de electorale afstraffing van de globalistische elite in Amerika? De PVV gaat hier niet in mee, we mogen ons Brabant niet laten wegzakken in dit eurocratische moeras.

Nee voorzitter, en nog steeds heeft dit college haar mond vol van “grensontkennend samenwerken”. Het wegdenken van grenzen in de ondermijning van de natiestaat. De open grenzen van de EU zijn heilig, terwijl onze vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer worden van de ongecontroleerde chaos in Calais. Terwijl de open grenzen het afgelopen jaar een open uitnodiging waren voor massa’s asieleisers, op jacht naar onze welvaart.

Toen vorig jaar mevrouw Merkel met haar ‘Willkommenskultur’ deze ongecontroleerde chaos op gang bracht, zette zij de poorten van de Hel open. Met de stroom asieleisers kregen islamitische terroristen, jihadisten van de Islamitische Staat, vrij spel om dood en verderf te zaaien in het grensontkennende Europa. Gisteren nog kwam het nieuws naar buiten over een Syriër die op tal van plaatsen in Duitsland aanslagen aan het voorbereiden was en over terreurverdachte Salah Abdeslam, die dankzij de open grenzen met zijn auto zeker tien terroristen kop ophalen in Griekenland, Hongarije en Duitsland. Tien terroristen die vanuit Syrië via de vluchtelingenstroom Europa binnenkwamen en allen betrokken waren bij de bloedige aanslagen in Parijs en Brussel.

Dit college en de overgrote meerderheid van deze Staten waren zo gewillig om deze poorten wijd open te zetten. Immers, de weg naar de Hel is geplaveid met goede voornemens. Met de motie “Brabant neemt haar verantwoordelijkheid” hebben deze Staten uitgezonderd de PVV aan GS een blanco cheque gegeven aan de asielwaanzin in onze provincie. Met een zogenaamde ‘Brabantse aanpak’ kreeg praktisch iedere gemeente een asielzoekerscentrum opgedrongen, een aanpak waarbij de bevolking genegeerd werd, alles om de asielinvasie zo optimaal mogelijk te faciliteren. Nu men te hard van stapel is gelopen blijven de door de gemeenten gemaakte kosten over voor de belastingbetaler. In het afgelopen jaar heeft het college regelmatig op de motie teruggegrepen om haar asielfaciliterend beleid te onderbouwen. Daarom eist de PVV nu ook dat deze motie van tafel gaat en hier niet meer op kan worden teruggegrepen.

Voorzitter, ook grijpt dit college terug op deze motie voor de huisvesting van statushoudende asielzoekers. Het college duidt hen eufemistisch aan als de “Nieuwe Brabanders”. Zulke zalvende woorden zijn typisch wensdenken, het maakbaarheidsideaal wat ver weg staat van de realiteit. De realiteit is dat de afgelopen decennia is gebleken dat veel van dergelijke nieuwkomers niet willen integreren. Hoe kun je mensen ‘Nieuwe Brabanders’ noemen als ze zelf nauwelijks bereid zijn om onze taal te leren, te werken onze cultuur en waarden- en normen te omarmen? Hoe naïef is dit college?

Wat door sommige van deze ‘Nieuwe Brabanders’ helaas wel wordt omarmd is de welig tierende drugshandel. Onlangs brandde in Waalre een kapitale villa af waarin Syrische statushouders gehuisvest waren, hier werd een hennepkwekerij aangetroffen. De vraag is wat krankzinniger is: vluchtelingen die in het land wat hen onderdak biedt direct in de criminaliteit duiken, of de overheid die een kapitale villa van bijna 6 ton aan hen beschikbaar stelt? Is dit voorrecht er voor alle Brabanders of alleen voor ‘Nieuwe Brabanders’, als een met ‘status’ bevoorrechte klasse?

Voorzitter, in haar naïeve wensdenken vindt dit college het prima dat de provinciale steunfunctie Sportservice Noord-Brabant, die op grond van deze begroting subsidie krijgt, in het kader van integratie met een moskee een sportdag organiseert. Een sportdag waarbij Nederlandse kinderen worden meegenomen naar de moskee in Roosendaal. Vragen hierover van onze PVV-fractie weigert uw college te beantwoorden omdat in strijd zou zijn met de Grondwet. Voorzitter, dit is de wereld op z’n kop. Allereerst is uw college gelet op artikel 167 Provinciewet verplicht onze vragen te beantwoorden, wat vragen zijn over toepassing van door deze provincie beschikbaar gestelde middelen aan Sportservice Noord-Brabant. Wij willen deze alsnog beantwoord zien. Bovendien voorzitter, waar hebben we het over? Strijd met de Grondwet? Hoe moeten we dan deze moskee beschouwen, waar sprake is van een aparte ingang voor vrouwen? Is dit dan geen discriminatie van vrouwen, wat zeer in strijd is met de Grondwet? Accepteert dit college deze discriminerende behandeling van vrouwen dan wél? Moet deze provincie faciliteren dat daar op een sportdag kinderen worden ontvangen en geïndoctrineerd met de kwaadaardige islamitische ideologie? Want dát is wat in deze moskee uitgedragen wordt, imams van de salafistische As Soennah moskee uit Den Haag zijn er kind aan huis, en ook zijn er banden met de Moslimbroederschap. Zo wordt de schijn opgehouden met vrijwilligerswerk, een beproefde tactiek van de Moslimbroederschap, zoals ook beschreven in de bevindingen van het WRR-rapport ‘Dynamiek in islamitisch activisme’ van professor Van de Donk: middels vrijwilligerswerk op straat ondertussen de dawa – de uitnodiging tot bekering tot de islam – propageren, met een islamitische staat als doel. Dat is wat dergelijke moskeeën tot doel hebben en waar dit college mee wil samenwerken.

Niet alleen bij de moskee in Roosendaal pakt de islam steeds meer de ruimte in onze provincie, maar bijvoorbeeld ook bij de moskee van imam Salam, de handenweigeraar in Tilburg en de salafistische Al Fourqaanmoskee in Eindhoven, die door de gemeente “in de gaten” gehouden wordt. In de gaten houden is hier synoniemvoor wegkijken. Daarom is sluiten de enige echte oplossing. Het faciliteren van islamitisch opbouwwerk van onderop moet stoppen, mobilisatiekanalen voor islamitisch activisme moeten niet door onze overheid ondersteund worden, dit soort islamiserend ‘maatschappelijk werk’ is immers een tussenstation op weg naar een kalifaat. Shariapolitiek uit moskeeën mag de provincie nooit of te nimmer faciliteren en daarom dient de PVV een motie in om islamisering tegen te gaan.

Voorzitter, tussen al de newspeak en overbodige infographics in deze begroting door is het soms moeilijk om duidelijk beleid van dit college te onderscheiden. Voor geen burger is te begrijpen wat nu de bedoeling is van zogenaamde living labs, of zijn dat louter de provinciale kraampjes op de Dutch Design Week, de huishoudbeurs voor designbrillen? Een evenement wat overigens komend jaar weer gespekt wordt met 600.000 euro subsidie van de provincie. Kan dit met 295.000 bezoekers niet gewoon als commercieel evenement op eigen benen staan, waarom nog zoveel subsidie? Daarnaast voorzitter, geldt dat ook van tal van andere cultuursubsidies die thans weer rijkelijk worden rondgestrooid. Er is echter geen duidelijk beleid in te ontdekken: wat maakt het dat een “Woohaa” of een “Onomatopee” wel subsidie krijgen, en “Stranger than paranoia” niet? Waarom krijgt een Circo Circolo wel structureel bakken met subsidie – ondanks tegenvallende bezoekersaantallen en een commercieel circus zoals Circus Renz geen cent? En waarom krijgt het Instituut Nexus met directeur Riemen die op kosten van de belastingbetaler al meer dan 20 jaar tonnen per jaar aan subsidie binnenhaalt en daarvan luxe reisjes en cadeautjes voor internationale vriendjes bekostigt nog een tweede kans, moeten kost-wat-kost de elitaire, op een klein en select publiek gerichte, clubjes overeind gehouden worden? Wat de PVV betreft kan het veel makkelijker en stoppen we sowieso met het rondstrooien van subsidies in de cultuursector. Laat hen er eerst een kunst van maken om zelf de broek op te houden, zoals van alle ondernemers mag worden verwacht, en dus ook van culturele ondernemers. Anders ligt dat voor het culturele verenigingsleven, muziekscholen, erfgoed en bibliotheken, die de basis dragen van het culturele leven en erfgoed in Brabant. Dit staat steeds meer onder druk, steun daarvoor is belangrijker dan voor de elitaire subsidiecultuur.

Voorzitter, wat over blijft zijn de échte kerntaken van deze provincie. Op de eerste plaats onze infrastructuur. De afdracht van automobilisten aan opcenten staat nog steeds niet in verhouding tot de investering in asfalt en loopt ons wegennet bijna dagelijks vast op verschillende structurele knelpunten. Of het OV rendabel is, is ondertussen voor dit college van ondergeschikt belang en laat het HOV-hobbyisme eindeloos doorgaan.

Terwijl er veel inzet is gepleegd om voor de Brainportregio Eindhoven de aanduiding Mainport te verkrijgen, sluit de infrastructuur hier nog niet op aan. Ja, de regio is van groot economisch belang voor Nederland, maar juist bij een Mainport hoort ook een solide infrastructuur. En juist daar ontbreekt het aan, in het bijzonder ontbreekt een Ring om Eindhoven. Is dit college bereid om te accepteren dat voor de Mainport Eindhoven ook een Ring om Eindhoven noodzakelijk is? Dat voor een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat een goede wegeninfrastructuur onmisbaar is en je dit niet kunt oplossen met smart mobility appjes, laadpalen of e-bikes? En dat dit ook geldt voor de overige wegeninfrastructuur in Brabant, zoals de knelpunten op de A58 en Hooipolder?

Voorzitter, tot slot. Deze begroting mag dan sluitend zijn, maar daar nemen we als PVV geen genoegen mee. Wanneer presenteert het college nu eens een begroting waarin minder belastinggeld wordt uitgegeven, met minder ambtenaren, minder subsidies en minder bankiertje spelen? Het mag daarom duidelijk zijn dat de PVV-fractie tegen deze begroting zal stemmen.