Spreektekst Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016

Voorzitter,

Het is een gotspe dat GS deze veegronde van de Verordening Ruimte voorspiegelt als ‘beleidsarme wijzigingen’. Voorliggend voorstel komt met enkele wijzigingen die verre van beleidsarm zijn: met name het uitroepen van héél Brabant tot een potentieel windpark en een bevoegdheidsuitbreiding van GS voor kaartactualisaties zijn verstrekkende ingrepen.

Voor wat de windturbines betreft: het mogelijk maken van de projectlocaties buiten de bestaande zoekgebieden, bijvoorbeeld in de groen-blauwe mantel naast bedrijventerreinen zet de deur open voor windturbines in héél Brabant. De ruimtelijke inpasbaarheid wordt terzijde geschoven, kaartbeelden met zoekgebieden krijgen een ondergeschikte rol. Voortaan telt de ‘maatschappelijke meerwaarde’, een rekkelijk begrip zonder scherpe definitie. Als een lokale coöperatie met een plan op de proppen komt is er voor dit college al een meerwaarde. Hoe zit het met het respecteren van de kaartbeelden en de zorgvuldige lagenbenadering waar gedeputeerde Van Merrienboer anders altijd de mond zo van vol heeft?

Voorzitter, wat blijft er überhaupt nog over van ‘maatschappelijke meerwaarde’ als windturbines de samenleving per saldo alleen maar geld kosten en een totaal te verwaarlozen bijdragen leveren aan het tegengaan van de opwarming van de atmosfeer? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwde afgelopen week nog dat mogelijk honderden windturbines moeten worden ontmanteld en wel omdat komend jaar de subsidieperiode afloopt.[1] Hoe onzinnig en onrendabel windenergie is bleek onlangs ook uit een rapport van prof. Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen, zie daarover onze motie. Ze draaien duidelijk op subsidie, waarom dan nog deze klimaatwaanzin faciliteren?

En voorzitter, afgelopen week verkondigden de provinciale VVD-afdelingen nog dat ze geen nieuwe windparken op land meer willen.[2] Geldt dat ook voor de VVD-fractie in deze Staten, of is dit slechts holle verkiezingsretoriek? En als dat zo is, waarom komt dit college – met de VVD – dan nu nog met een voorstel voor nog méér windparken op land? Bent u de Brabantse burger weer voor de gek aan het houden?

Voorzitter, de PVV is heel duidelijk: helemaal geen windturbines en al helemaal niet de bestaande restricties verruimen. In Heijningen waar een nieuw windpark is opgeleverd ondervinden omwonenden al direct geluidsoverlast. Maar ook op en rond bedrijventerreinen, waar dit voorstel onder meer over gaat, zijn windparken onwenselijk. Bijvoorbeeld in Klundert, waar NUON nu een nieuw windpark ontwikkelt aan de rand van industrieterrein Moerdijk. Deze klimaatminaretten van 186 meter hoogte zullen de oude trotse vestingwallen van Klundert compleet overschaduwen. Maar ook voor omliggende bedrijven is de hinder aanzienlijk: zij vrezen voor geluidsoverlast, waardevermindering van grond en gebouwen en verminderde uitbreidingsmogelijkheden en klagen over de informatievoorziening.[3] Het moge duidelijke zijn: een meerwaarde voor windboeren ten koste van de maatschappij is géén maatschappelijke meerwaarde.

Dan voorzitter, de bevoegdheidsuitbreiding van GS voor de kaartaanpassingen. In de themabijeenkomst hebben we besproken dat grootschalige wijzigingen een subjectief begrip zijn. Dat GS nu met enkele criteria komt maakt dat niet veel anders. Wijzigingen vanaf 100 hectare, losliggende gebieden of politiek gevoelige onderwerpen: het is en blijft onnodig passeren van PS door GS. Wat de PVV betreft blijft PS gewoon geïnformeerd over álle voorgenomen kaartaanpassingen en kan PS zélf prima de afweging maken of zij het ter bespreking wil agenderen. Dit past bij transparant besturen en actief informeren van de volksvertegenwoordiging.

Tot slot voorzitter, dienen we een amendement in om de windwaanzin in dit voorstel te schrappen. Tot zover in eerste termijn.

[1] http://www.ad.nl/dossier-nieuws/afbraak-windmolens-dreigt-klimaatdoelen-in-gevaar~a970057d/

[2] https://fd.nl/ondernemen/1174637/vvd-wil-over-drie-jaar-geen-nieuwe-windparken-meer-in-provincie

[3] http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/verzet-bedrijven-tegen-windpark-nuon-bij-klundert-1.6631379