Spreektekst vervolgopdracht externe accountant

Voorzitter, aan provinciale staten wordt hier gevraagd om de accountant Ernst en Young een vervolgopdracht te geven voor de controle van de provinciale jaarrekening over de jaren 2017 en 2018. Daarnaast wordt gemeld dat over de jaren 2016, 2017 én 2018 sprake zal zijn van een prijsverhoging. In plaats van €60.000 zal de vergoeding voor de controle van de jaarrekening vanaf nu €100.000 euro per jaar zijn.

Voorzitter, het voorliggende besluit voor verlenging van de opdracht wordt onderbouwd met uitermate zwakke argumenten, en daarnaast valt het nodige op te merken over de gang van zaken in dit dossier.

Wat betreft de zwakke onderbouwing. In het statenvoorstel wordt opgevoerd dat Ernst en Young voldoet aan de verwachtingen op basis van het afgesloten contract. Die stelling is echter gebaseerd op meningen geuit in het informele platform planning en control, tot stand gekomen zonder toetsingscriteria of beoordelingskader en waarover ook geen verdere formele documentatie bestaat.

Een tweede argument luidt dat "de vervolgopdracht voldoende tijd biedt om de Europese aanbesteding goed in de markt te zetten, waarbij het huidige contract voldoende comfort biedt in een zich nog verder ontwikkelend marktsegment".
Comfort, voorzitter?! Hoe dúrft u dat woord in te mond te nemen bij die belachelijke prijsverhoging gebaseerd op een uurtarief van gemiddeld 205€. Die verhoging is buiten alle proporties, en tot overmaat van ramp geldt hij ook nog 'lekker comfortabel' feitelijk met terugwerkende kracht. Een alternatieve accountant voor de controle 2016 aanwijzen is immers al een gepasseerd station. Dat casht wel lekker comfortabel zo, nietwaar voorzitter?

Dan naar de gang van zaken.
Ten eerste, het voorliggende voorstel gaat over een verlenging ineens voor een periode van 2 boekjaren. Dat is in strijd met het oorspronkelijke aanbestedingsdocument en het statenbesluit van 7 december 2012 over het huidige contract. Zo lezen we dat provinciale staten toen besloten: "de controle van de jaarrekening en de financiële administratie, het verstrekken van een verklaring op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid naar aanleiding van deze controle, en de advisering op het terrein van de administratieve organisatie en bedrijfsvoering, voor de boekjaren 2013-2014-2015 (en met de optie tot driemaal een verlenging met één boekjaar voor de jaren 2016-2017-2018) te gunnen aan Ernst & Young Accountants."

(en in het aanbestedingsdocument is vermeld dat de duur van de opdracht voor de 3 boekjaren 2013-2014-2015 is met drie opties voor een verlenging van telkens één boekjaar.)

Met andere woorden voorzitter, mógen wij hier vandaag eigenlijk wel besluiten om twee jaar ineens extra te gunnen?
Ik zou graag een helder antwoord op díe vraag willen horen.

De vraag die ook rijst is of er in de voorbereiding van dit statenvoorstel wel een deugdelijke afweging heeft plaatsgevonden waarbij alle relevante feiten en informatie betrokken was, en of het voorgelegde afwegingskader van toen samenhang vertoont met dat van nu.

Voorzitter, ik grijp terug op de presidiumbespreking afgelopen maart over de mogelijke aanbesteding van de accountantsdienstverlening. Het toen voorliggende advies in de voorloper van het huidige statenvoorstel luidde "Maak gebruik van de mogelijkheid in het huidige contract met Ernst en Young om de komende twee jaar de optie tot een vervolgopdracht onder gelijkblijvende condities toe te passen. Want: we weten nu wat we aan deze accountant hebben, wat hij kost op jaarbasis en we nemen daarmee de tijd om de marktontwikkelingen goed te blijven monitoren."

Voorzitter, er is echter géén sprake van gelijkblijvende condities en kennelijk is het prijskaartje opeens niet meer zo belangrijk. Kunt u uitleggen waarom we nu gaan verlengen onder óngelijke condities?

Voorzitter een slotvraag. De PVV zou graag willen weten of de huidige aanbestedingswetsgeving überhaupt toestaat dat wij de opdracht verlengen gezien de prijsverhoging van 67%.