Spreektekst Perspectiefnota 2017

Voorzitter,

Een perspectiefnota schept verwachtingen, want het perspectief van ons Brabant, de perspectieven van onze Brabantse burgers, zijn de moeite van het bespreken waard. Er is ook genoeg om trots op te zijn in Brabant, op onze eigen tradities zoals onze gilden en carnaval, op de successen van ASML en Van de Leegte of dat vorig jaar PSV de landstitel opnieuw naar Brabant wist te halen. Aan bijvoorbeeld het perspectief op ons Brabantse landschap zijn ook mooie woorden te wijden, zoals onze grote Brabantse schrijver Antoon Coolen lang geleden al deed, ik citeer hem:

“Er vloeit goud over den boord van den hemel en het druipt op de aarderanden. Een leeuwerik stijgt, een zwarte stip sidderend in dit vuur van oranje, en klimt zingende naar de verre hoogte in het koude blauw. Het zonvuur stroomt en schiet langs de velden in den gewekten dag, vult de vennen en ’t springt te blikkeren in de bloote ruiten.”

Zo schetste Antoon Coolen zijn perspectief op het Brabantse landschap in 1928 in zijn roman ‘Kinderen van ons volk’. Deze zoon van Brabant werd deze week exact 120 jaar geleden geboren. Maar hoeveel oprechte aandacht is er nog vanuit deze provincie voor dit culturele erfgoed? Als in dit huis over cultuur wordt gesproken, vindt men het veel interessanter om een overgesubsidieerd artistiek gezelschap uit het buitenland in te vliegen op een matig bezocht festival.

Of om als Brabant C zelf naar Brazilië te vliegen, om daar uit te leggen hoe geweldig interessant de provinciale overheid belastinggeld aan het spenderen is. En als er subsidie wordt gegeven aan cultuurinstellingen, dan is subsidiestapelen de norm: een culturele koppelverkoop door provinciale subsidies te koppelen aan rijkssubsidies. Wat de PVV betreft stoppen we met deze stoelendans voor cultuursubsidies en beperken we ons tot het verstevigen van de culturele basis in onze provincie middels amateurkunst, muziekscholen, amateurtoneel, zangverenigingen, gilden en ons eigen Brabantse culturele erfgoed.

De leeuwerik, die Antoon Coolen aanhaalde, is ook geen vanzelfsprekendheid meer in de Brabantse velden. De stand van de weidevogels is de afgelopen decennia teruggelopen, wat volgens milieukundigen mede veroorzaakt wordt door verplichte mestinjectie, waardoor de velden een minder vruchtbare voedingsbodem zijn voor deze boerenlandvogels. Daar komt nog bij dat dit provinciebestuur volop bezig is om met miljoenensubsidies vruchtbare landbouwgrond om te zetten in verschraalde natuurgrond. Voor bepaalde plantensoorten zou dat beter zijn, maar de weidevogels zijn er de dupe van. Daarom roept de PVV ook op om te stoppen met het aanleggen van deze nepnatuur en binnen het nieuwe omgevingswetstelsel te zoeken naar mogelijkheden voor bemesting zónder verplichte mestinjectie.

Voorzitter, veel van de zaken die ik in mijn inleiding noemde waar we in Brabant trots op mogen zijn, zijn niet bereikt dóór het beleid van dit college, maar bestaan eerder nog ondánks het beleid van dit college. In de tussentijdse evaluatie blaakt dit college van trots, maar wat heeft haar tamelijk vage beleid nu daadwerkelijk opgeleverd voor de Brabantse burger? Ook zonder de rol van de provinciale overheid zou Brabant veel successen verwezenlijken. Daarom citeer ik de woorden van VVD-gedeputeerde Pauli uit de tussentijdse evaluatie, de zogenaamde ‘midtermreview’: “De overheid maakt de economie niet, maar dient deze.”

Merkwaardig genoeg doet GS in de praktijk nou precíes het tegenovergestelde, met name ten opzichte van één van de grootste pijlers van onze economie: de agrarische sector. In het beleid van dit college worden boeren zelfs gedwongen om voor te sorteren op een “rotonde voor ondernemerskeuzes” – keuzes die dit college hen oplegt. Dit college gaat zelfs nog een stap verder door zich unaniem achter de woorden van SP-gedeputeerde Van den Hout te scharen, waarbij hij de agrarische sector wegzet als milieucriminelen en vergelijkt met drugsafvaldumpers. Deze linkse waanzin is niet de economie dienen, maar de economie kapot maken en hardwerkende ondernemers op schandalige manier behandelen. De PVV zegt: Stop hiermee, of stap op!

Daar komen dan nog verregaande ammoniak- en stikstofmaatregelen bij, die niet gebaseerd zijn op wetenschap, maar op Brusselse stalorders. Kan GS nog met droge ogen beweren dat hiermee de economie gediend wordt? En de overheid maakt volgens Pauli de economie niet, maar GS stelt over economische ontwikkeling wel “een meer inclusieve en groene economische groei in Brabant” te realiseren. Dat is geen economische, maar een puur ideologische agenda, de crypto-communistische ideologische agenda van deEU om precies te zijn.

Het perspectief op Brussel staat dan ook centraal in deze perspectiefnota. Dit college gaat er zelfs zo ver in dat ze nu al vooruitkijkt hoe ze haar plannen kan richten op de EU Begroting van 2021. Projecten worden gekoppeld aan EU-beleid, zoals de MKB-plus faciliteit. Het klinkt sympathiek om het MKB hiermee te helpen, maar ondertussen wordt ons publieke geld vastgenageld aan Brussel, via onder andere het Junckerplan en de Europese Investeringsbank. Ook wil GS mogelijk de immunisatieportefeuille aanspreken en wordt er landelijk gelobbyd om projecten te financieren met een mix van Europees geld en onze pensioenfondsen. Dit alles betekent dat we steeds meer het zicht verliezen op onze collectieve middelen en dat het kapitaal sluipenderwijs aan het oog van democratische controle wordt onttrokken. Het geld van onze burgers verdwijnt in de Brusselse fuik en wat er terug komt is nog maar de vraag.

De partijen in dit college voelen zich immers meer verwant met de elites in Brussel en Straatsburg – met de EU, het Comité van de Regio’s, de Raad van Europa – dan met de eigen hardwerkende Brabantse burger in bijvoorbeeld Steenbergen, Budel of Rosmalen. Burgers die ongevraagd geconfronteerd worden met de vestigingsplannen van een AZC in hun dorp, uit opgelegde “solidariteit” die hen door de bestuurselite door de strot wordt geduwd. Van die burgers wordt dan geëist om “sociale veerkracht” te tonen.

De partijen in dit college verkondigen, ook in deze perspectiefnota, de elitistische mentaliteit van eurofielen, van de zelfingenomen kosmopolieten uit de linkse biotoop van de Grachtengordel. Deze mentaliteit wordt opgelegd aan vele Brabantse burgers die zich niet herkennen in holle verhalen over living labs, design manifestaties, food up, duurzaamheidsgeneuzel en klimaatfabels. Het zijn juist de burgers met de laagste inkomens die relatief de hoogste prijs betalen voor het klimaatbeleid, waar dit college met het Brabantse Energieakkoord ook een kostbare duit aan belastinggeld in het zakje doet.

GS maakt zich al deugend heel druk over “tweedeling” in de samenleving, maar is zelf de grootste veroorzaker van een tweedeling. Alle partijen in dit huis, met uitzondering van de PVV, gaven zelf de klaroenstoot voor een tweedeling door met de motie “Brabant neemt haar verantwoordelijkheid” op de proppen te komen. Die motie faciliteert de asielinvasie en houdt hem in stand. Een en ander werd verder vormgegeven met de achter gesloten deuren bekokstoofde “Brabantse aanpak vluchtelingen” – waarmee in praktisch iedere gemeente een AZC werd afgedwongen. Voorzitter, échte tweedeling ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Onze eigen bevolking staat jarenlang op wachtlijsten voor een huurwoning, maar statushouders worden met voorrang gehuisvest, zelfs in vrijstaande villa’s, zoals in Waalre en Someren;Veel Nederlandse gezinnen kunnen amper een vakantie betalen, maar asieleisers worden gehuisvest in luxe bungalowparken, zoals op de Beersche Bak in Westelbeers en Eritrese nepvluchtelingen gaan massaal doodleuk op vakantie in Eritrea;Voor asieleisers werden door cateraars uitgebreide maaltijdbuffetten verzorgd, maar voor Nederlandse ouderen is een kopje koffie in de zaal van het verzorgingshuis al amper meer mogelijk, nee, de verzorgingshuizen worden gesloten en omgebouwd tot woningen voor statushouders;Voor onze gehandicapten is een traplift of een extra toilet op de bovenetage uit het WMO-budget teveel gevraagd, zoals onlangs in Valkenswaard, maar statushouders kunnen nu wel rekenen op inrichtingskosten en in AZC’s stonden de peperdure Miele-wasmachines al klaar;Nederlandse werkzoekenden mogen blij zijn met een baantje als schoonmaker van toiletpotten in een AZC, maar Somalische vluchtelingen zijn massaal oververtegenwoordigd in de bijstand;

Voorzitter, ik kan bijna eindeloos doorgaan met deze voorbeelden van tweedeling, maar feit is dat dit college volop doorgaat met het scheppen van een tweedeling waarbij zij de huidige ‘kinderen van ons volk’ uit het oog verliest. GS beweert geen zicht te hebben op hoeveel nieuwe of bestaande woningen naar statushouders gaan in Brabant. Maar hoe verhoudt dit zich tot de opgaven in de Agenda Wonen? Hierin wordt ook gesproken over de “sociale opbouw van wijken en buurten”, maar wat is de agenda van GS hierin als niet duidelijk is aan wie woningen worden toegewezen? En wat zijn de plannen voor het genoemde ‘transformatiefonds’ in dat kader? Wat wil GS met “de Nieuwe Brabander”, zoals GS dit graag noemt.

Een nogal nihilistische opvatting van wat onder “Brabander” verstaan wordt, verstaat zij daar ook de vele Erdogan-stemmers onder, wiens loyaliteit op de eerste plaats bij Turkije ligt? Want met deze asielinvasie, vooral uit islamitische landen, ontstaat nóg een tweedeling voorzitter, namelijk de tweedeling van islam versus vrijheid. En de islam láát zich niet integreren in een niet-islamitische samenleving, en dus ook niet in Brabant. De islam kent bij integratie slechts één richting, namelijk die van méér islam.

Wat de PVV betreft moet dit college daarom ook stoppen met het faciliteren van integratieprojecten. Integratie is sinds 2010 geen provinciale taak meer, maar desondanks zien we steeds weer provinciale betrokkenheid bij bijvoorbeeld bij het project ‘agrofood en statushouders’ of het ‘Krachtbedrijf vluchtelingen Brabant’ met 31600 euro subsidie voor 8 statushouders. Stop met deze waanzin.

Voorzitter, al met al is deze perspectiefnota geen lonkend perspectief voor de Brabantse burger. Nog meer verspilling van belastinggeld voor nepwedstrijden als de ‘Europese Regio voor de Gastronomie’, GS wil maximaal inzetten op Europese projecten, terwijl wat de PVV betreft een Nexit het enige perspectief zou moeten zijn en nog altijd ontbreken échte oplossingen voor de files in Brabant, met name de Ruit om Eindhoven. Het ontbreken van goede verbindingen en het aanmodderen met ineffectieve HOV-lijnen is een Mainport-regio onwaardig.

De PVV concludeert bovendien dat GS halverwege deze bestuursperiode er niet in geslaagd is om een helder geformuleerd beleid neer te zetten: ook deze perspectiefnota blijft in de zelfde vage en onduidelijke plannen hangen als het bestuursakkoord. En voor zover er concrete zaken gerealiseerd worden, betrekt dit college PS er eigenlijk alleen maar bij door het sturen van een Statenmededeling. De coalitiepartijen hebben in hun zelfgenoegzaamheid doorgaans weinig behoefte daarover te discussiëren, waardoor het dualisme in deze Staten steeds verder wordt uitgehold. Een zorgelijke ontwikkeling wat de PVV betreft.

Voorzitter, voor een aantal punten die door GS niet, onvoldoende of op een verkeerde manier worden opgepakt in de perspectiefnota wil de PVV-fractie ook nog aandacht vragen.

Brabant wordt meer en meer geconfronteerd met drugsafvaldumpingen en andere criminele activiteiten in het buitengebied. Onze fractie heeft de afgelopen tijd middels statenvragen herhaaldelijk aan GS gevraagd om toezicht in het buitengebied te intensiveren. Dit college blijft echter stug en tegen beter weten in volhouden dat de huidige inzet voldoende is. Het kan en mag niet het geval zijn dat criminelen ongestoord hun gang kunnen gaan. Daarom een motie om deze inzet te verstevigen. Ook ziet de PVV graag alle mogelijkheden benut voor de inzet van cameratoezicht in het buitengebied om drugsafvaldumpingen aan te pakken, waarbij ook te denken valt aan mobiel en/of tijdelijk cameratoezicht. Belangrijk is dat van de mogelijkheid van cameratoezicht naast ondersteuning in handhaving en opsporing ook een preventieve werking uitgaat. Daarom dienen wij hierover een motie in.

Op het gebied van natuur, milieu en landbouw dienen wij verder nog enkele moties in over zaken die ik eerder heb genoemd, zoals het betrekken van een wetenschappelijk onderzoeksrapport bij het ammoniakbeleid en het bevorderen van de weidevogelstand. Ook dienen we een motie in over de evaluatie van de bijenmaatregelen. Daarnaast zouden wij nog graag willen weten wat de stand van zaken is van de afgelopen januari unaniem aangenomen motie over ondersteuning van Q-Support, nu per 1 juni Q-Support wordt afgebouwd, zouden we graag willen horen wat GS concreet heeft gedaan om te zorgen dat de kennis behouden blijft en waar Q-koortspatiënten straks voor ondersteuning terecht kunnen?

Qua infrastructuur blijft de PVV wél inzetten op de Ruit om Eindhoven. GS zet echter in op zogenaamd “slimme” maatregelen, maar die lossen de files niet op en zijn dus vooral “slome” maatregelen. De Brainportregio bedelt nu om miljarden in Den Haag, maar de beste investering is en blijft het afmaken van de Ruit: goed voor het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid én het leefmilieu in de stad. Daarom wederom een motie. Verder dient de PVV moties in voor praktische oplossingen in knelpunten op ons wegennet, zoals spitsstroken op de A50.

Tot slot voorzitter, om terug te komen op ons Brabantse landschap zoals Antoon Coolen het zo schilderachtig beschreef. Daar blijft door de windwaan van dit college niets van over. Ondanks dat gedeputeerde Van Merrienboer eerder aangaf dat landschappelijke kwaliteit voor hem een belangrijk uitgangspunt zal zijn voor de omgevingsvisie, horen we nu doodleuk van GS in beantwoording van statenvragen over het windpark XXL langs de A16: “De duurzame energieopgave, energieneutraal in 2050, gaat zondermeer een grote impact geven op het landschap en onze directe leefomgeving. Dat is een van consequenties van de keuzes die op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn gemaakt.” Ja voorzitter, politiek dogmatische keuzes, die niet door de bevolking, maar in de bestuurlijke achterkamers zijn gemaakt, beklonken in energieakkoorden. De benadeling door deze windparken wordt zogenaamd afgekocht met investeringen in lokale projecten, een schijnbeweging van bestuurders wiens hart harder klopt voor de elite bij de klimaattop in Parijs, dan voor de burgers in Klundert of Breda. De PVV dient dan ook moties hierover in.