Spreekteksten vierde wijziging Treasuryverordening

Voorzitter, de vierde wijzigingsverordening voor de verordening treasury Noord-Brabant alweer ligt hier voor. De 1e wijziging dateert van december 2013, voorzitter, en daarmee is dit binnen drie en en half jaar de vierde wijziging.

Eerst was er het willen uitlenen aan openbare lichamen, vervolgens de vage wens om zogeheten 'maatschappelijk' rendement te kunnen financieren, en de derde wijziging moest ervoor zorgen dat GS leningen met een langere looptijd aan openbare lichamen kon verstrekken zonder dat aan PS te hoeven voorleggen.

In het huidige voorstel wil GS geld kunnen belenen of beleggen bij een minimale rating van AAminus, in plaats van de huidige AAA. Daarnaast wil het college een groter deel van de immunisatieportefeuille kunnen uitzetten via leningen aan andere decentrale overheden.

Voorzitter, dit zijn onzalige ideeën.

Ten eerste de aanleiding voorzitter. Het is en blijft een feit dat het doel alle middelen kennelijk heiligt bij dit college. In plaats van de tering naar de nering zetten en dus de uitgaven beperken, wordt er koste wat kost ingezet op het binnenhalen van een gelijke hoeveelheid rente.

Voorzitter, die rente-inkomsten waren leuke bijverdiensten, maar u heeft er het uitgavenniveau strcutureel op aangepast.

Dan de risico's. Telkens weer worden risico's weggewuifd of wordt met wollige verhalen de suggestie gewekt alsof het risico even groot is gebleven. Voorzitter, hogere rente impliceert hogere risico's.

In het statenvoorstel stelt het college dat door de verlaging van de risicodrempel naar AA-minus een rendement kan worden behaald oplopend tot 20 miljoen. Voorzitter dat klinkt heel mooi, maar als PS een goede afweging moet maken is het goed om naast de potentiële opbrengsten ook de potentiële kosten of verliezen te benoemen. Op mijn vraag hoe groot die mogelijke kosten of verliezen zijn die samenhangen met de verlaging van de drempel kreeg ik het bespottelijke antwoord dat GS ervan uitgaat dat bij het gekozen beleid geen sprake zal zijn van potentiële kosten of verliezen. Want, zo stelt GS bij alle uitzettingen gaan wij ervan uit dat de geldnemers aan hun verplichtingen zullen voldoen. Voorzitter wat een tenenkrommende naïviteit. En dat op kosten van belastingbetalers.

Is het college nu echt zo kortzichtig om te denken dat al dat uitgezette geld bij gemeentes gaat terugkomen? Voorzitter, die gemeentes gebruiken dat geld voor de financiering van vele onrendabele doelstellingen. Onrendabele klimaatprojecten, subsidieslurpende windmolens, en het bouwen van woningen voor statushouders die alleen maar geld kosten en nooit iets zullen opleveren, om eens een paar voorbeelden te noemen.

Voorzitter, volgens dit voorstel zou na de inwerkingtreding van de wijziging het risico zeer 'aanvaardbaar' blijven. Kan het college eens voor de mensen thuis definiëren wat een 'aanvaardbaar' risico is? Hoeveel geld mag de provincie bijvoorbeeld kwijtraken om nog te spreken van 'aanvaardbaar'?

Voorzitter, we hebben al vaker aangegeven dat wij van mening zijn dat de provincie geen bankier moet willen spelen. Ik zou graag van het college willen horen hoe zij daarover denkt, kan de gedeputeerde daar eens stelling in nemen, voorzitter?

En hoe past het uitzetten van honderden miljoenen euro's aan decentrale overheden en honderden miljoenen euro's aan hybride leningen in de kerntaken en in de gedachte dat een overheid niet moet willen bankieren?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de PVV niet in zal gaan stemmen met het voorliggende.