Spreektekst SVS 18/17 Reglement van Orde

Vz,

De aanleiding voor deze wijziging is de aanpassing van de ‘Nieuwe Werkwijze’, die van begin af aan niet goed functioneerde en voortdurend inconsequent werd toegepast. Vooropgesteld: de PVV fractie was, is en blijft tegen de opzet van deze ‘Nieuwe Werkwijze’ en heeft altijd en bij herhaling gewezen op de tekortkomingen.

De nu voorliggende wijzigingen zijn hooguit praktische en cosmetische aanpassingen, maar geen overtuigend betere opzet. Een opzet die recht zou moeten doen aan het dualisme en het daarop gebaseerde ‘Sturen met Kaders’, waarbij PS zowel haar kaderstellende als controlerende taak richting GS overtuigend kan uitoefenen. Nu worden teveel zaken afgehandeld in Statenmededelingen.

Een aantal vragen en opmerkingen over de wijzigingen:

Waarom ontbreken in de begripsbepalingen omschrijvingen voor themavergadering, woordvoerdersoverleg en rondvraagmoment?

Hoe effectief is een rondvraagmoment nog als dit 3 dagen vooraf moet worden aangemeld, terwijl mondelinge vragen de avond voorafgaand aan PS nog kunnen worden aangemeld?

De opzet van informerende en oordeelsvormende themabijeenkomsten is nader uitgewerkt, maar de ‘mengvorm’ niet, hoe moet hiermee in de praktijk worden omgegaan?

Nu al is duidelijk dat het vaste stemmingsmoment niet consequent toegepast zal worden. Begin daar dan ook niet aan en stem direct na afhandeling van een onderwerp. Dat is voor de buitenwacht ook veel duidelijker.

Artikel 9 lid 2 sub a stelt dat de procedurevergadering beslist over themavergaderingen. Het laatste woord is echter altijd aan héél PS.

En ongeacht de locatie van een themabijeenkomst, moet altijd een audio-opname worden gemaakt. De PVV dient hierover een amendement in.

2e termijn:

De nieuwe instrumenten in het RvO zijn zodanig in een cocon van procedures en regeltjes verpakt dat PS geen stralende dualistische vlinder wordt, maar een trage bureaucratische rups blijft. Zeker als in de procedurevergadering de coalitiepartijen als een processierups blind achter het college aan blijven lopen. Daarmee leveren zij ook hetzelfde op als een processierups: de nodige irritatie bij anderen.

De PVV zal tegen dit voorstel stemmen.