Spreektekst Tweede wijzigingsverordening ASV

Voorzitter, we bespreken hier een wijziging van de algemene subsidieverordening Noord-Brabant, kortweg de ASV.

Deze wijziging bevat een aantal verschillende elementen.

Allereerst het wegnemen van de bestaande onduidelijkheid over de verschillende subsidievormen: dat is uitstekend. Het was lang niet altijd duidelijk wat nu precies werd bedoeld met een begrotingssubsidie, omdat het kan gaan om wezenlijk verschillende vormen. Daarom is verheldering in de verordening een prima zaak.

Ook een niet meer actuele verwijzing en enkele technische punten over de toelichting van de ASV worden meegenomen.

Voorzitter dan een punt waar de PVV minder gelukkig mee is. Het punt van de lastenvermindering. De PVV vindt het verantwoorden van de besteding van subsidiegeld -belastinggeld waar burgers heel hard voor hebben moeten werken- een zeer serieuze aangelegenheid. Versoepeling van de regels vinden wij geen goed idee. In de huidige regeling is een voortgangsverslag geen vrijblijvendheid maar een verplichting bij subsidies boven de 125.000 euro. Het college wil nu toe naar een situatie waarin een voortgangsverslag voor subsidies vanaf 25.000 euro een optie is waar het college naar eigen inzuicht gebruik van kan maken.

Ook wil het college toe naar een situatie waarbij organisaties waarbij subsidies worden gestapeld nog maar éénmaal hoeven te verantwoorden. Voorzitter, dat vindt de PVV geen goed idee. De uitgangspunten of de grondslagen voor de subsidieverstrekking kunnen best verschillen, waardoor het proberen te bevatten van de verantwoording aan meerdere subsidieverstrekkers in één document niet per se een goed idee is.

De PVV zou deze punten dan ook niet in de ASV willen wijzigen, en dient daartoe een amendement is.

Voorzitter, het statenvoorstel bevat ook passages over de Brabantnorm, en de wijze waarop die in de ogen van de auteur op gespannen voet zou kunnen staan met juridische kaders.

Voorzitter het doel van het hanteren van de Brabantnorm is niet het bedrijven van inkomenspolitiek, het doel is om subsidie te laten landen daar waar ze zo effectief mogelijk voor de beoogde doelen worden ingezet. Wij doen dat hier door middel van een weigeringsgrond, en dat is een bewuste keuze.

Het advies van Den Ouden stelt enerzijds dat de wet nauwelijks eisen stelt aan weigeringsgronden, maar komt vervolgens met de tegenstrijdige noot om de Brabantnorm niet meer te hanteren. Voorzitter, wat de PVV betreft: handen af van de Brabantnorm.