Spreektekst omgevingsdiensten PS 9 JUNI 2017

Vz, de zienswijzen op de begrotingen van de omgevingsdiensten gaan voornamelijk over financieel technische aspecten en andere onduidelijkheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de inverdieneffecten, daarbij ook direct de vraag aan de gedeputeerde hoe hij zich, naast deze zienswijze, in het AB en DB gaat inzetten om dit financiële uitgangspunt van de omgevingsdiensten op structurele basis te bewerkstelligen?

Bij de ODBN is de zienswijze te lezen: “In de Kadernota 2018 heeft de ODBN aangekondigd dat de opgelegde bezuiniging voor 2018 waarschijnlijk niet kan worden gerealiseerd. Dat beeld wordt in de ontwerpbegroting bevestigd.” Vervolgens geeft GS aan dit vanuit de andere deelnemers als weinig solidair te ervaren, maar wat heeft de gedeputeerde concreet gedaan sinds de aankondiging in de kadernota dit voorjaar om de bezuiniging alsnog gerealiseerd te krijgen? Heeft hij zich hiervoor pro-actief ingezet?

Kan de gedeputeerde verder aangeven of hij van mening is dat de drie omgevingsdiensten voldoende inzet plegen voor Samen Sterk in Brabant, SSiB, of dat hiervoor nog extra inspanning nodig is, wordt vanuit de betrokkenheid van de omgevingsdiensten bijvoorbeeld optimaal middelen ingezet om drugsafvaldumpingen tegen te gaan?

Naast deze zienswijzen heeft de PVV-fractie ook nog enkele opmerkingen over de inhoud van de begrotingen. De ODZOB-begroting staat helaas vol met onzin over klimaat en energie. Ik citeer (p. 11):

“De klimaattop in Parijs (2015) heeft laten zien dat de urgentie om extra stappen te zetten tegen klimaatverandering nu groter is dan ooit. Afgesproken is dat de landen de wereldwijde klimaatopwarming tot 2100 beperkt willen houden tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.”

De OMWB spreekt in soortgelijke woorden: “Wereldwijd is er een breed besef van de risico's van klimaatverandering en de noodzaak anders om te gaan met onze energievoorziening en omgang met natuurlijke grondstoffen.”

Voorzitter, deze grote politieke woorden horen niet thuis bij een omgevingsdienst als een ambtelijk uitvoeringsorgaan. De Nederlandse Staten-Generaal heeft dit klimaatverdrag nog niet eens geratificeerd – en zal dat wat de PVV betreft ook niet doen – en de Amerikaanse president Trump wil de VS inmiddels terecht terugtrekken uit dit verdrag. Een verdrag waarvan het effect te verwaarlozen is. Zelfs de VVD Statenfractie in Zuid-Holland noemt klimaatverandering nu al een complottheorie, hopelijk gaan hun Brabantse collega’s dit ook eindelijk inzien, toch?

De ODZOB daarentegen heeft in dit kader echter nog haar mond vol over het ondersteunen van gemeenten in het halen van hun klimaatdoelstellingen en het inzetten van energieambassadeurs, maar is onduidelijk hoe deze na 2018 gefinancierd gaan worden. Ook spreekt de begroting over (p. 16): “uitvoering van pilots bij grootschalige duurzame energieopwekking (o.a. windenergie, mestvergisting en zonnevelden)”, de vraag aan GS is of vanuit de provincie ook op inzet op dit punt is aangedrongen?

Bovendien: “de ODZOB als organisatie CO2-neutraal inrichten”. Heeft de gedeputeerde dit klimaatonzinplan in het DB en/of AB gesteund, of bent u bereid om alsnog op te roepen met deze flauwekul te stoppen?

Voorzitter, tot slot, over de huisvesting van de ODBN meldt GS: “De ODBN gaat onderzoeken of de huisvesting van de dienst heroverwogen dient te worden. Vestiging op één locatie brengt mogelijk voordelen met zich mee. Dit zou kunnen leiden tot een structurele financiële besparing. Duidelijkheid hierover wordt later dit jaar verwacht.” Kan GS aangeven of in deze overweging ook de optie meegenomen kan worden om de ODBN in de nieuwbouwvleugel van het Provinciehuis te huisvesten? Een deel van dit gebouw wordt immers al gebruikt voor de omgevingsdiensten. Kan de gedeputeerde aangeven wat zijn inzet zal zijn binnen het DB en AB ten aanzien van de kosten van deze huisvesting en kan hij uitsluiten dat er opnieuw sprake zal zijn van hoge verbouwingskosten? Kan daarbij tevens worden afgezien van het achterhaalde en onwenselijke concept van ‘het Nieuwe Werken’? Graag een reactie.