Spreektekst wijziging Verordening Ruimte (niet-agrarisch)

Voorzitter. Tussen het uitgebreide veehouderij-gedeelte zitten nog enkele andere "kleine" en ambtshalve wijzigingen van de Verordening Ruimte verstopt. Ogenschijnlijk klein, maar ook met grote gevolgen.

Allereerst voor wat betreft het opnemen van nieuwe artikelen over zonneparken en windparken. Bij zonneparken gaat het voorstel van GS verder dan alleen ruimtelijke inpassing: actief wordt de ruimte geboden om zelfstandige opstellingen van zonnepanelen te ontwikkelen om volgens verwachting "in de behoefte te voorzien". De daarbij gevraagde visie moet ook een hele onderbouwing bevatten over energiebehoefte op de langere termijn en de energiemix van wind, zon, geothermie. De duurzame lijntjes worden zo weer verder ingekleurd om de miljardenverslindende ambities van de landelijke en provinciale energieakkoorden te bewerkstelligen.

Ook worden mogelijkheden geboden voor nieuwvestiging en een ruimere omvang dan 5000m2. Dit betekent dat groene weidevelden ingericht kunnen gaan worden als zogenaamde ‘zonneweiden’. Daar is dus geen ruimte meer voor de koe in de wei, geen ruimte meer voor de weidevogels, maar wel voor een subsidie-silicium-sahara van zonnepanelen. En dit – door het Europese emissiehandelssysteem – met een doorberekend klimaateffect van nul-komma-niks. Kan GS aangeven hoe zij deze ruimte voor zonneparken ziet in verhouding tot de broedgebieden voor weidevogels?

Verder stelt GS voor om voor zowel zonneparken als voor projectlocaties windenergie te werken met een tijdelijke omgevingsvergunning, een tijdelijke omgevingsvergunning inhoudende afwijking van het bestemmingsplan. Na maximaal 25 jaar moeten deze dan ook weer worden afgebroken, dit wordt gezien als een tijdelijk instrument om te voorzien in de energiebehoefte omdat nieuwe technieken zullen volgen. Dit is echter een drogreden, GS presenteert het in de nota van inspraak ook als het voordeel van het gebruik maken van een "eenvoudigere procedure", waarmee een complexere bestemmingsplanprocedure kan worden vermeden. Dit betekent dus ook een uitholling van de rechtsbescherming van de omwonenden, met beperktere mogelijkheden voor inspraak en geen of beperktere planschadevergoeding. Kan GS aangeven welke gevolgen zij ziet voor de inspraakmogelijkheden van omwonenden? Kan GS duiden wat dit betekent voor de mogelijkheden voor planschade voor omwonenden van dergelijke windparken? Graag een reactie.

Daarnaast stelt GS een uitbreiding voor naar de groenblauwe mantel voor wind en zonne-energie, omdat op bedrijventerreinen zelf te weinig mogelijkheden zouden zijn. Daarmee blijft van de groen-blauwe mantel weinig meer over, maar transformeren deze gebieden in klimaatindustrieterreinen. De PVV-fractie heeft eerder herhaaldelijk gewaarschuwd dat Brabant met de plannen van dit college één groot windpark dreigt te worden. Door de groenblauwe mantel nu ook vol te zetten met klimaatminaretten is de olievlek van het windindustrielandschap over Brabant steeds duidelijker aan het worden...

“Wij zijn sowieso geen voorstander van windmolens. Het is landschapsvervuiling. Windmolens draaien op subsidie in plaats van wind. Er moet veel geld in om ze draaiend te houden.” Enkele citaten van de coalitiepartijen in de gemeente Werkendam in AD Rivierenland[1] gisteren over het plan van het waterschap voor een windpark langs de Bergsche Maas tussen Hank en Dussen. Constateringen die de PVV-fractie zeker kan delen, de vraag aan het college is of zij de Werkendamse coalitiepartijen hier in wil steunen en geen medewerking zal verlenen aan dit windpark, om het prachtige polderlandschap in het rivierengebied niet te verwoesten.

Tot slot zit er ook nog een wijziging in het het voorstel over de regionale ruimtelijke overleggen, inzake wonen. In artikel 13.1 lid 3 sub f wordt bij woningbouw voortaan ook gesproken over inspelen op 'actuele trendmatige migratie-ontwikkelingen'. Betekent dit dat GS de massa-immigratie nog méér pro-actief wil faciliteren? Hoeveel huizen wil GS extra gaan faciliteren voor de vrolijk voortgaande volksvervanging vanuit islamitische en Afrikaanse landen? Of zegt u ook een keer: genoeg is genoeg? Voorzitter, tot zover in eerste termijn.

[1]     http://www.ad.nl/rivierenland/plan-windturbines-zorgt-voor-verdeelde-reacties~a3404230/