Spreektekst Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

De PVV is trots op de aandacht die de bijen krijgen in Brabant.

Echter iets minder trots op de communicatie van de gedeputeerde.

Maar eerst die trots: want er gebeurt inmiddels veel voor de bijen in Nederland en Brabant en daar kunnen we trots op zijn.

Een paar jaar geleden heb ik samen met de gedeputeerde Van den Hout en de imker

de bijenkasten in de Vlindertuin van het provinciehuis officieel geopend  door het bloemperk in te zaaien met bijenvriendelijk bloemenzaad.

Dat was een symbolische handeling.

We hoopten hiermee niet alleen een meer bijvriendelijk klimaat te creëren in deze tuin, maar ook symbolisch meer bewustwording te zaaien over de slechte bijenstand.

Het plaatsen van bijenkasten is, mede dankzij de Haagse inzet van de PVV,

een ontzettend groot succes geworden.

Maar dan toch dat puntje van kritiek:

Hoe staat het met de bewustwording bij de gedeputeerde?

Binnen dit huis is een evaluatie gebruikelijk wanneer besloten moet worden om beleid te continueren.

Bovendien is een evaluatie nodig om gefundeerd te kunnen onderbouwen of de besteedde middelen doelmatig zijn besteed en met welke uitvoeringsaccenten de bijenimpuls gecontinueerd moet worden.

Als Statenlid heb ik de behoefte aan een evaluatie om beleidsmatig en financieel te kunnen bijsturen op de bijen.

Dit hoeft wat ons betreft geen evaluatie te zijn door een externe organisatie, dit mag ook een interne evaluatie zijn waarin de prestaties en kansen op één rij worden gezet. Kan de gedeputeerde de toezegging doen dat in het najaar van 2018 een evaluatie wordt opgeleverd?

In voorliggend Statenvoorstel wordt het uitvoeringsaccent gelegd om het buitengebied te veranderen.

De PVV onderschrijft het belang van een bloemrijker buitengebied.

En met name de insteek dat de slag wordt gemaakt om processen te veranderen met pilotprojecten die de potentie in zich hebben om uit te bloeien.

Uit te bloeien naar projecten die ook door kunnen gaan zónder subsidie.

Zoals u weet is de PVV géén voorstander van subsidies.

Echter deze impuls zien we als een revolverende investering die de start vormt naar een hogere agrarisch-economische waarde  met de bij als vliegend middelpunt. Enkele voorbeelden:

- Graslanden kruidenrijker maken.

Dit kan voor boeren interessant zijn als dit het dierenwelzijn ten goede komt (gezien honing een medicinale - antibiotische werking heeft)  en als de melk beter wordt

(door het aansluiten bij puntensysteem voor kwaliteitsmelk van Campina-Melkunie)

- Inzaaien van akkers met kruiden, die natuurlijke vijanden van plaagveroorzakers aantrekken. Hiermee kunnen kosten worden bespaard bij de aanschaf van gewasbeschermingsmiddelen.

-   Wegbermbeheer bij gemeenten optimaliseren door kennisdeling en het goedkoper afvoeren van het bermmaaisel (door dit in te zetten als bodemverbeteraar bij boeren).

Naast het verstrekken van een financiële impuls kan de provincie vanuit het huidige beleid en ook via de samenwerking met gemeenten en overige partners aansporen om het leefgebied van de bij te verbeteren.

Bijvoorbeeld door kennisdeling over bijvriendelijk berm- en slootbeheer, het aanpassen van het maaibeleid  en bloemrijke gemeentelijke plantsoenen.

Maar ook door de beperking van de schadelijke werking van bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) zou de provincie kunnen stimuleren.

We zouden kunnen bekijken hoe we kunnen overgaan op niet-chemische bestrijding, oftewel natuurlijke pesticiden.

Is de gedeputeerde bereid om te onderzoeken welke non-subsidie maatregelen kunnen bijdragen aan de bijenstand?

Tweede termijn:

Kan daarbij de gedeputeerde onderbouwen waarop de gevraagde € 750.000 is gebaseerd? En wat vindt de gedeputeerde ervan om de uitvoering van het huidige meerjarenprogramma 2015 - 2018 ‘Bijenimpuls voor Brabant’ in 2018 voort te zetten en na het uitvoeren van de evaluatie een verder besluit over de continuering met kaders over de invulling van de subsidieregeling voor de komende jaren voor te leggen aan Provinciale Staten?

De PVV dient hiervoor een motie en een amendement in.

Stemming: voor