Spreektekst burap 2017

Voorzitter

Voor ons ligt een bestuursrapportage -burap zoals u het noemt- met een boodschap die vooral de elitaire bestuurders blij zal maken. Voor burgers en ondernemers die hiervoor financieel opdraaien is in het succesverhaal dat doorspekt is met geleuter over netwerken, living labs, crossovers en social innovation volstrekt geen plaats.

Voorzitter, allereerst iets over sturing. Het college moet flink terugkomen op bij de begroting nog voorgespiegelde prestaties, er is immers sprake van netto 128 miljoen neerwaartse bijstelling. Voor het college is dat alvast handig, want dadelijk bij de jaarrekening valt de onderbesteding mee. De realisatie in de jaarrekening wordt immers afgezet tegen het financiële kader in de meest recente begrotingswijziging.

Máár, voorzitter, dát kan anders. Zou het niet veel beter zijn om behalve geïnformeerd te worden, ook nog gelegenheid te hebben om bij te kunnen sturen? Een voorjaarsburap dus, waarbij je nog proactief kunt bijsturen, naast deze najaarsburap, waarbij je in feite alleen maar voor voldongen feiten staat?

Wij dienen een motie in om vanaf begrotingsjaar 2018 2 buraps op te stellen.

Voorzitter, dan inhoudelijk naar deze burap.

Allereerst over de gevraagde extra besluiten bij deze burap.

Wat de PVV betreft zijn de kredietvotaties voor wegen en komomleidingen akkoord.

De kredietvotatie voor ICT ondersteuning POP 2014-2020 ontbeert een deugdelijke business case. En de redenering dat het volgens het college alleen zou gaan om een voorfinanciering is wat de PVV betreft een slecht argument. Los immers van welke overheidslaag de rekening betaalt is het op kosten van de belastingbetaler.

Dan de kredietvotatie voor zoals ú dat noemt het stalderingsloket. De PVV denkt dat de term Brabantse Staatslandbouw de lading van dit gedrocht beter dekt. Wat de informatievoorziening hierover betreft, behoudens een enkel blaadje papier over de organisatiekosten van het stalderingsloket en het statenvoorstel van afgelopen juli heeft het college voorts alle documenten hierover geheim verklaard. Kan het college vandaag eens aangeven waarom de stukken niet openbaar zijn en wanneer de stukken wél gewoon openbaar worden gemaakt?

Voorzitter, volgens het college "wil de provincie niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de administratie van het systeem, maar zich tevens actief op de markt begeven door eigen inname en uitgifte van 'stalderingsmeters'".

Dat betekent dat het college de EU-kaders doorkruist van marktverstoring, mededinging en staatssteun. Het stalderingsloket staat op gespannen voet met het verdrag betreffende de werking van de EU én de regels van de interne markt. In tegenstelling tot de PVV zijn de meeste partijen in uw college lyrisch over Brussel, en dat betekent dat u zich moet houden aan de regels van de door u zo aanbeden EU.

Helemaal passend in het karakteristieke dedain van dit college is echter dat zij nu van de volksvertegenwoordiging verwacht dat deze zonder duidelijkheid over de passendheid in de regelgeving, zonder documentatie en zonder vastgesteld beleidskader tekent bij het kruisje voor een miljoen euro krediet. Krediet waarmee vervolgens een sector kapot wordt gemaakt en hardwerkende ondernemers te gronde worden gericht.

Voorzitter, naast het feit dat het stalderingsloket onbeschoft is, is er nog geen duidelijkheid uit Brussel of het stalderingsloket wel is toegestaan. Kunt u toelichten waarom u desondanks een krediet wil? Moeten wij concluderen dat u start met het loket zonder helderheid over de juridische toelaatbaarheid?

En kan het college uitleggen wat er gebeurt als de Europese Commissie een streep zet door de plannen van het stalderingsloket?

Voorzitter, de voortgang van de beleidsprestaties 2017. Wat zien wij zoal langskomen aan zogeheten prestaties?

Neem nou de deelname aan het DC netwerk. Onzinnige participatie om het elitaire niveau van het kunstbeleid nog wat omhoog te krikken. Kunst is bij dit college niet meer voor en van alle burgers, maar voor en van de elite, betaald door de burgers. Daarom een motie hierover.

VisitBrabant promoot allerlei festivals, en zo kwam in 2017 ook Graphic Matters met de metershoge opblaasbare vluchteling. Waar het college alle ruimte voor deze verheerlijking van de massa-immigratie toestaat, is de reactie op vragen vanuit de volksvertegenwoordiging daarover dat men zich niet herkent in de kwalificaties.

Dan de talloze subsidies. Movisie bijvoorbeeld, een kennisbureautje bij wie 'de vluchtelingen' op nummer 1 in het actualiteitenlijstje staan. Voorzitter, er is toch nadrukkelijk geen integratiebeleid?

De BMF, dat leeft van Brabants provinciaal belastinggeld maar tegen diezelfde provincie juridische procedures aanspant, gekker moet het niet worden.

Een waslijst aan hippe duurzaamheids- en circulaire economie adviesbureautjes die subsidies weghengelen. Maar wat produceren zij nou? Legt u eens uit wat het de belastingbetaler oplevert, voorzitter?

Dan de prestaties van de collegeleden in 2017.

Neem de voorzitter van PS die namens het college bij de netwerkborrel op Prinsjesdag zich met een politiek statement een warm pleitbezorger toont om alleen maar meer en meer asieleisers in Brabant welkom te heten. 'Wij herkennen het door u geschetste beeld niet', luidt het, als de PVV kritische vragen stelt over de gevolgen van het binnenhalen van massa's islamitische asieleisers.

Gedeputeerde Spierings poseert parmantig voor de camera's als er een fietstocht vanuit het provinciehuis wordt georganiseerd om asielzoekers te laten 'wortelschieten'. Ook hier weer een vorm van verheerlijking van de asielindustrie, maar ook in die vraag herkent het college zich niet.

Voorzitter, kenmerkend voor bestuurders die totaal inhoudsloos en vanuit een ivoren toren de zaak menen te moeten besturen is het als minderwaardig menen te moeten wegzetten van degenen die vragen stellen en kritisch reflecteren.

In het vocabulaire van dít college ontbreekt het woord burger, voor dit college is het hebben van draagvlak bij werkende burgers en ondernemers volstrekt onbetekenend, is massa-immigratie de norm, geldt als enige mantra het duurzaamheidsgedram en is de enige gezaghebbende autoriteit Brussel.

Voorzitter, "wij herkennen het door u geschetste beeld niet" zijn door u vaak gebruikte woorden als u kritische vragen van de volksvertegenwoordiging beantwoordt.

En inderdaad, voorzitter, ze zijn waar.

Want: wie wegkijkt, ziet niets.