Spreektekst Begroting 2018

“Met dit kabinet is de democratie helemaal dood” zo sprak[1] onlangs oud-provinciale statenfractievoorzitter Mieke Geeraedts van de VVD over het volgens haar dichtgetimmerde regeerakkoord, waarbij het parlement niks te vertellen zou hebben. Dit zou evengoed gezegd kunnen worden over de coalitie in deze Staten met haar dichtgetimmerde coalitieafspraken, waarbij vooral het dualisme dood en begraven is. Bij belangrijke debatten, zoals laatst over de Burap, waar PS geacht wordt haar controlerende taak uit te oefenen voert de SP-fractie als coalitiepartij niet eens het woord en komen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen eigenlijk alleen maar naar de interruptiemicrofoon om hun gedeputeerden in bescherming te nemen.

Ook de Sturen met Kaders systematiek – het instrument bij uitstek om als PS het dualisme vorm te geven – wordt voortdurend met voeten getreden. De kaderstellende rol van PS wordt steeds verder uitgehold, de coalitiepartijen vinden het alleen maar vervelend om beleid inhoudelijk te bespreken. Steeds meer beleid komt slechts via Statenmededelingen uit de Toren en GS dient Statenvoorstellen vaak pas laat in, waarbij de agenda van GS meer en meer leidend is.

In deze begroting is deze tendens van ondermijning van de volksvertegenwoordigende rol ook sterk zichtbaar: besluitvorming zit verstopt in de begrotingsboekwerken, voor veel inhoudelijke kaders wordt verwezen naar toekomstige Statenvoorstellen en Statenmededelingen. Dit is in strijd met het uitgangspunt “Eerst beleid, dan geld”. Bijvoorbeeld de werkwijze voor de MIPP-sleutelprojecten, nu zit de kaderstelling versleuteld in een van de vele bijlagen van de begroting. Waarom is dit niet als separaat Statenvoorstel aan PS aangeboden, zodat dit indien gewenst besproken had kunnen worden in een themacommissie. Bovendien zijn veel kaders bij projecten aangeduid als “nader te bepalen”. Voorzitter, waarom deze salami-tactiek om dit beleid door te drukken? En sinds wanneer is de “voortgang van de realisatie bewaken” een taak van PS als dit uitvoering betreft?

Een ‘belangrijke ontwikkeling’ in deze begroting is de versnelling transitie intensieve veehouderij. Oftewel het desastreuze beleid van dit college om de veehouderijsector in Brabant de nek om te draaien, terwijl boeren, omwonenden en dieren er feitelijk niets mee opschieten. Met het saneren van meters stallen door zogenaamde staldering worden ook megastallen weer mogelijk gemaakt. Laten we in plaats daarvan eens beginnen met het saneren van de bestuurlijke megastal: dit provinciehuis, waar door dit college een voortdurende uitstoot wordt geproduceerd van destructief beleid voor onze ondernemers en burgers en verspilling van belastinggeld. De agrarische familie- en gezinsbedrijven in de armoede, huiseigenaren met een ijzeren gordijn van windturbines in hun achtertuin, dorpen vol met asieleisende statushouders, automobilisten die een Ruit om Eindhoven blijven missen, etc. etc. En als we deze bestuurlijke megastal saneren, dan moeten we het absoluut niet ‘stalderen’ richting een nog grotere megastal: de Augiasstal van de Europese Unie te Brussel. En dat is helaas wel waar dit college, ook met deze begroting, steeds meer naar toe werkt. De echo van de Brusselse agenda galmt volop door in de woorden en daden van GS. Bijvoorbeeld bij de bestuursopdracht Digitalisering: hier wordt letterlijk gesteld dat de visie voor de ‘Digitale Agenda van Brabant 2.0’ zal worden afgeleid van de Europese Digitale Agenda. Oftewel: Juncker dicteert de agenda en zijn Brabantse hofmandarijnen nemen het blindelings over, waardoor feitelijk sprake is van een ‘Digitale Agenda van EU-nomenklatura 2.0’.

Voorzitter, ook de Agenda Wonen die in deze begroting als bestuursopdracht is opgenomen kan niet los gezien worden van het Brusselse beleid. De onderbouwing van deze agenda is gebaseerd op verwachte demografische ontwikkelingen, het moge duidelijk zijn dat de door de open grenzen van de EU bewerkstelligde massa-immigratie een enorm effect heeft op de woningbehoefte in onze provincie. Massale toewijzing van onze sociale huurwoningen aan statushouders, terwijl onze eigen inwoners het nakijken hebben. Maar ook de huisvesting van vele arbeidsmigranten – het resultaat van het EU-beleid van vrij verkeer van personen en diensten – trekt een wissel op het wonen in de provincie, zowel kwantitatief als kwalitatief. De Agenda Wonen zet in op flexibilisering en tijdelijk gebruik. Wat gaat dit betekenen voor huisvesting arbeidsmigranten? Meer en meer nieuwe grootschalige complexen, zoals in Roosendaal en Nispen[2], of in leegstaande kantoorpanden in woonwijken zoals in de Helmondse Rijpelberg[3] en jarenlange semi-permanente bewoning op recreatieparken, dit tot ongenoegen van buren zoals bij park De Bikkels in Vlierden[4]? Met alle bekende overlast voor omwonenden van dien. Dit beleid wordt ook besproken in Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) waar dus ook GS bij betrokken is. Nu zijn het nog vooral Oost-Europese arbeidsmigranten, maar wat is de volgende stap? De Zundertse wethouder Johan de Beer zei onlangs het volgende: ,,Er zal altijd vraag naar tijdelijke huisvesting zijn (...) Nu zijn het Roemenen en Bulgaren en over een paar jaar zijn het Afrikanen. Ze zullen nodig zijn voor de economie. Daar moeten we flexibel mee omgaan.”[5] Gelet op de plannen van de EU voor hervestiging en legale migratie ligt dit scenario in de Brusselse lijn der verwachting. Gaat dit college hier ook blind achter EU aanlopen? Wordt dit toekomstige opvangcapaciteit voor nieuwe massa-immigratie uit Afrikaanse en Arabische landen? Of komt dit college nu eens op voor eigen Brabantse burgers, kunnen “omwonenden” ook normaal blijven “wonen” en roepen we deze ontwikkelingen een halt toe?

De eurofiele agenda van dit college uit zich ook in het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020, waarin wordt gesteld dat “Brabant zich wil meten aan andere toonaangevende regio’s binnen Europa, zoals de Po-vlakte/Parma in Noord-Italië”. Voorzitter, toevallig heb ik afgelopen zomer eens goed rondgekeken in de Po-vlakte rond Parma: megamelkveebedrijven afgewisseld met leegstaande ‘ouwe meuk’, zoals gedeputeerde Van den Hout het pleegt te nomen, maar wat bovenal opvalt: geen koe meer in de wei. Is dát een toonaangevende regio? Moet dát een inspirerend voorbeeld zijn voor Brabant? Moeten hier uiteindelijk ook alleen megastallen overblijven, met geen enkele koe meer in de wei?
Dat is niet de koers van de PVV, maar wél van de zogenaamde transitie verduurzaming veehouderij die met deze begroting in beleid en middelen gegoten wordt. Maar niet alleen bij de PVV, ook bij de sector en de partners is de onvrede groot. De brief van de ZLTO en andere partners spreekt wat dat betreft boekdelen. Hoe kunnen de coalitiepartijen nu nog oprecht van mening zijn dat er sprake is van goed flankerend beleid? Was dat niet een harde voorwaarde?

Vz, GS spreekt over een ‘inclusieve samenleving’, sociale veerkracht en het versterken van netwerken in deze begroting. Ook zouden de kaders van de MIPP Sleutelprojecten ‘toekomstwaarde’ moeten bieden door ‘sociaal inclusief’ te zijn. Hoe ‘inclusief’ is de Brabantse samenleving met alle islamisering? De AIVD heeft aan de alarmbel getrokken bij de gemeente Breda omdat een islamitische jongerenorganisatie in die stad contacten heeft met een salafistische moskee in Den Haag. In plaats van alert in te grijpen, ziet PvdA-burgemeester Depla “geen groot gevaar” en gaat hij in gesprek.[6] Thee drinken dus, maar wel thee drinken met een kwaadaardige ideologie. Hetzelfde geldt voor tien West-Brabantse gemeenten die onder het motto “Samen tegen radicalisering” onlangs een ‘kennismakingsdag overheid en Marokkaanse moskeeën’ in het Markiezenhof in Bergen op Zoom organiseerden.[7] Het motto “Samen voor islamisering” was passender geweest daar de inzet van dit beleid is om imams en moskeeën in te zetten om zogenaamd radicalisering tegen te gaan. Dat is de omgekeerde wereld: de islam zal zich nooit aanpassen aan andere samenlevingen, maar enkel en alleen andere samenlevingen aanpassen aan de islam.
De vraag aan GS is of zij ook betrokken is bij deze bestuurlijke islam-faciliterende netwerken?
Daarom de oproep aan GS om op geen enkele wijze hieraan medewerking te verlenen, met geen enkele islamitische organisatie. Dus ook niet middels sociale veerkracht of sleutelprojecten, een geïslamiseerde samenleving is immers niet sociaal inclusief, maar exclusief voor de islam.

De-islamiseren moet het doel zijn en bestaande samenwerking moet worden stopgezet. Net als vorig jaar is ook afgelopen jaar weer een sportdag[8] georganiseerd bij de Marokkaanse moskee in Roosendaal met ondersteuning van Sportservice Noord-Brabant[9], die ook vanuit voorliggende begroting gefinancierd worden. Is het college er mee bekend dat bij ‘ouderavonden’ in deze moskee alleen de vaders welkom zijn en derhalve vrouwen effectief gediscrimineerd worden? Is het college er mee bekend dat in deze MICR moskee regelmatig wahabitische of salafistische predikers over de vloer komen, zoals Shaykh Drs. Said Mokadmi[10], directeur van het onlangs gesloten beruchte Al Islah internaat in Lochem[11] op 15 mei jl.?[12] Of de anti-Westerse prediker Kasim Tekin op 27 augustus jl.[13], die Israël gelijkstelt met ISIS[14]? Is dát de toekomstwaarde van een sociaal inclusieve samenleving die dit college beoogt? Blijft zij Sportservice Noord-Brabant steunen om bij deze moskee sportdagen te organiseren? Of stopt u met deze waanzin?

Vz, andere waanzin is de energietransitie: GS stelt deze te willen “verankeren in gemeentelijke bestuursakkoorden” – hoe haalt GS het in zijn hoofd gemeentelijke autonomie aan te tasten voor deze duurzaamheidswaanzin? En dat ook nog sturend via de Agenda Wonen. Het is veelbetekenend dat gedeputeerden Van den Hout en Spierings deze week een opiniestuk in de krant lieten plaatsen waarin zij samen met enkele wethouders hun klimaatapologie uit de doeken deden. Dat ook nog eens onder de kop ‘Brabantse wethouder maakt ‘t verschil’. Het is tekenend voor het denken van de partijen in deze coalitie: niet de raad of de Staten is het hoogste orgaan, maar het moet vooral draaien om de bestuurders. In dit geval bestuurders die hun pseudo-religieuze klimaataanpak willen doordrukken. Welk verschil gaan deze gedeputeerden en wethouders maken om de klimaatverandering tegen te gaan? De indrukwekkende 0,0003 graden minder wereldwijde opwarming die volgens de staatssecretaris met het hele Nederlandse aandeel in het klimaatbeleid behaald zal worden? Is dat het significante verschil? Of is het de schamele 3 procent van de geproduceerde energie die behaald zal worden uit wind en zon als heel het “Uitvoeringsprogramma Energie” van dit college is afgerond en niet de genoemde 14 procent?
Moet voor deze klimaat-wichelroedeloperij van dit college ons Brabants landschap duurzaam verziekt worden met windturbines? En dat terwijl steeds meer alternatieven beschikbaar zijn, alternatieven waar de PVV consequent voor kiest, zoals de ontwikkeling van schone en veilige thoriumenergie.

Voorzitter, “Windmolens tasten het unieke Brabantse landschap aan.” Wederom een citaat uit het provinciale verkiezingsprogramma van de VVD. Dezelfde VVD die nu eenmaal gezeten in het pluche van het college het hele Brabantse landschap omvormt tot één groot windindustriepark. In iedere uithoek van Brabant krijgen dankzij de VVD deze klimaatminaretten de ruimte, met het megawindpark langs de A16 voorop. Dorpen ingeklemd tussen een zwiepende muur van windturbines van 210 meter hoog en een kolossale 380kV verbinding – wat wordt aangelegd ten behoeve van een windpark op zee. Kortom, weer een verbroken verkiezingsbelofte van de VVD, die er later nog een holle kreet aan toe had gevoegd om als provincies te stoppen met wind op land. Hoe kijkt de VVD-fractie hier nu zelf tegen aan? Het is immers geen concessie aan coalitiepartijen, nee, de VVD draagt deze windwaan vol overtuiging uit: kiezersbedrog in woord en in daad.

Andere groene gekte waar deze begroting voor staat is het doorgaan met het Groenontwikkelfonds ondanks dat steeds blijkt dat investeringen uit bedrijsleven in nieuwe nepnatuur achterblijven. Dat was van begin af aan te verwachten en de PVV heeft daar altijd voor gewaarschuwd. Laten we helemaal stoppen met het gesubsidieerd aanleggen van nepnatuur. Dit college doet er echter nog een schepje onzin bovenop door duurbetaalde promotiefilmpjes met de nietszeggende kreet ‘Brabant de groenste’ voor het Groenontwikkelfonds te laten opnemen door acteur Frank Lammers. Maar liefst 3750 euro voor twee korte vlogjes.[15] Stop dat geld liever in de échte natuur, zoals de opvang van inheemse wilde dieren. De hardwerkende vrijwilligers kunnen iedere cent hiervoor goed gebruiken.

Vz, dan de wegeninfrastructuur. Gisteren verschenen cijfers van het CBS[16] dat Brabanders zich bij voorkeur met de auto vervoeren, bijna de helft van alle gemaakte ritten. En hoe graag dit college de burger ook de auto uit wil treiteren, relatief weinig Brabanders zien een alternatief in het OV of de fiets. De Brabander kiest voor de auto, respecteer dat gegeven en laat dát dan ook het uitgangspunt zijn van de ‘toekomst van mobiliteit’. In plaats daarvan staart dit college zich blind op Smart Mobility oplossingen, zoals het ontwikkelen van app-jes. Maar wat heb je aan zo’n app-je als je iedere ochtend muurvast in de file staat op bijvoorbeeld de A58, de A67 of de N270 zonder dat er een volwaardig alternatief mogelijk is? Hier ontbreekt simpelweg het benodigde extra asfalt.

De doorstroom in Brabant verbeteren, door het “afmaken van de ‘Ruit’ rond Eindhoven”. Dat is en blijft een wens van de PVV, maar deze belofte was óók letterlijk in het provinciale VVD-verkiezingsprogramma te lezen. De coalitiepartijen in deze Staten, met de VVD voorop en met hun gedeputeerde aan het infra-roer, hebben aan het begin van deze bestuursperiode de Ruit om Eindhoven geschrapt en er zou worden ingezet op alternatieven voor de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant. Maar met de láátste begroting voor een volledig jaar in deze bestuursperiode hebben we nog steeds geen concrete verbeteringen gezien voor dit gebied: de A270/N270 blijft een knelpunt, zowel tussen Helmond en Eindhoven als bij Deurne, het middengebied rond Nuenen blijft vastlopen. De vraag is dan ook wat dit college deze periode nog wél concreet gaat doen?

Ondanks dat de Brabantse automobilist via de motorrijtuigenbelasting de grote melkkoe is voor dit college, is een structureel gebrek aan nieuwe wegeninfrastructuurprojecten of maatregelen die de doorstroming bevorderen, zoals wegverbredingen, spitsstroken en het ongelijkvloers maken van kruisingen. Nu men bijvoorbeeld toch van plan is om de N65 maandenlang af te sluiten voor de aanleg van een geldverslindende overbodige tunnelbak voor het spoor, zou net zo goed van de gelegenheid gebruik gemaakt kunnen worden om héél de N65 ongelijkvloers aan te leggen. Wij dienen hierover een motie in. Een toekomstig knelpunt wordt de A59. De plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), zullen resulteren in het dichtslibben van lokale wegen. Er is nu geen ruimte gereserveerd voor het verbreden van de A59 naar 2x3 rijstroken, wat in de toekomst mogelijk hard nodig zal zijn. Om te voorkomen dat het huidige GOL-plan uitdraait op verspilling van belastinggeld, wil de PVV graag eerst goed laten onderzoeken wat de consequenties zijn voor het inpassingsplan GOL bij een eventuele toekomstige verbreding van de A59.

Vz, Brabant vervoert zich vooral met de auto, maar wie nog wél kiest voor reizen met het ‘Brabant vervoert ons’ OV, zal niet meteen bravo roepen bij het instappen van een bus. Er bestaat inmiddels een wildgroei aan OV-appjes en daaraan gekoppelde kortingsregelingen en daluurtarieven die op bepaalde lijnen soms wel of niet geldig zijn, bijvoorbeeld buurtbussen die worden uitgezonderd voor studentenreisproducten. Daar moet wat de PVV betreft eenduidigheid in komen. Wie zich niet wil wagen aan deze digitale OV-jungle en een papieren kaartje wil kopen, kan steeds vaker ook niet meer met contant geld betalen. Vooral ouderen zullen hiervan de dupe zijn. Dat is de verkeerde richting voor sociale veiligheid: in plaats van ouderen hun cash betaald kaartje afpakken, moeten we de daders keihard aanpakken.

Vz, de PVV vindt aandacht voor ons erfgoed belangrijk. Het weerspiegelt onze geschiedenis, onze tradities en onze culturele identiteit. Onze gilden, onze monumenten, ons landschap, onze kerken en kloosters, Sinterklaas én Zwarte Piet, ons carnaval, noem maar op. Soms zijn dat grootschalige erfgoedcomplexen. Die niet altijd even succesvol herontwikkeld worden: de Dongecentrale en de sheddaken van Bergoss zijn twijfelachtig of er goede bestemming voor gevonden kunnen worden. De vraag aan GS is of er voor dergelijke projecten ook al is nagedacht voor een goede exitstrategie, mochten huidige plannen, die veel onzekerheid kennen, toch niet doorgaan? Naast het grootschalige erfgoed zijn er immateriële tradities, zoals de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Zo was afgelopen weken een prachtige tentoonstelling te zien hier in het provinciehuis over het gijzelaarskamp in Sint Michielsgestel. In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant bevrijd werd. Heeft GS al plannen voor dit jubilieumjaar? De PVV wil voorstellen om in dit kader ook een gedenkteken in dit provinciehuis te voorzien voor de leden van Provinciale Staten die in de oorlog vielen voor ‘s lands vrijheid.[17] Twee statenleden stierven voor het Duitse vuurpeloton, maar vooralsnog is er niets in dit huis wat aan hen herinnert. Zij verdienen een permanente herinnering, voor de toekomst. Daarom dienen we hiertoe een motie in.

Voorzitter, tot slot: de PVV mist in deze begroting echte effectieve maatregelen om de bereikbaarheid van Brabant te verbeteren en daarmee een ontbreekt een structurele bijdrage aan onze economische positie. In het voorlaatste jaar van een collegeperiode hadden we meer mogen verwachten. Daarnaast bevat deze begroting wederom teveel zaken die de PVV niet kan steunen, teveel geldverspilling voor linkse hobby’s die geen enkele ‘toekomstwaarde’ genereren, maar die bij onze Brabantse burgers vooral veel waarde uit hun portemonnee laten verdampen. Daarom zal de PVV tegen deze begroting stemmen.

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/270870832/Met+dit+kabinet+is+de+democratie+helemaal+dood,+zegt+Mieke+Geeraedts.aspx

[2] https://www.bndestem.nl/roosendaal/vergunningen-voor-polenhotels-in-nispen-en-roosendaal-verleend~a68f8054/

[3] https://www.ed.nl/helmond/rijpelberg-laat-zich-nog-niet-geruststellen-over-arbeidsmigranten~a2e7e5c4/

[4] https://www.ed.nl/deurne/buren-zien-huisvesten-arbeiders-op-bikkels-in-vlierden-niet-zitten~a011fc54/

[5] https://www.bndestem.nl/brabant/het-polenhotel-is-verleden-tijd~a527b1aa/

[6] http://www.omroepbrabant.nl/?news%2F270815832%2FIslamitische+jongerenorganisatie+in+Breda+heeft+contact+met+omstreden+moskee+.aspx

[7] BN de Stem, 2 november 2017

[8] https://www.bndestem.nl/roosendaal/sportdag-bij-moskee-roosendaal-kent-alleen-maar-winnaars~aa725c85/

[9] https://micr.nl/wp-content/uploads/2017/06/sportdag-1.jpg

[10] http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/meet-politie-leiden-met-twee-maten/

[11] https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/3806/schreeuwen-of-leren-liegen-gebeurde-het-bij-dit-internaat-in-lochem

[12] https://www.facebook.com/MICRJongeren/photos/rpp.353110341433636/1347208942023766/?type=3&theater

[13] https://www.facebook.com/microfficial/photos/a.1581530925423990.1073741826.1581530892090660/2000340943542984/?type=3&theater

[14] https://www.geenstijl.nl/4589181/toedeledokie_tekin/

[15] http://brainps.brabant.nl/actueel/dagberichten-voor-statenleden/2017/oktober/-/media/ef53b27404724864800f80834e544b74.ashx

[16] http://www.omroepbrabant.nl/?news/2713391003/Brabanders+ondanks+files+niet+uit+de+auto+te+branden.aspx

[17] PJ Margry (red.), 1814-1989: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (uitgave Provincie Noord-Brabant; Den Bosch, 1989) 67