Spreektekst Logistics Community Brabant

Samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven is van belang voor het koppelen van onderwijs en logistiek in Brabant.

Daarbij is kennisuitwisseling voor de kleine mkb-ers op gebied van logistiek belangrijk voor efficiency en daarmee ook voor de doorstroming op wegen. Om deze reden had de PVV in het verkiezingsprogramma van 2011 het belang al uitgesproken van de Regio Breda als logistieke hotspot. De PVV zet zich immers in voor mobiliteit en voor de ondernemers. Omgekeerd zal het bedrijfsleven het onderwijs ook actief moeten opzoeken en nog veel meer in kennis moeten investeren.

Van de provincie is 3 miljoen euro subsidie benodigd om deze samenwerking te realiseren middels de Logistics Community Brabant (LCB). In het Statenvoorstel en het ontwerpbesluit wordt met het gebruik van het woord revolverend echter de suggestie gewekt dat deze Brabantse inbreng terugkomt, maar de startsubsidie van 3 miljoen euro komt niet terug. De PVV wil de gedeputeerde dan ook oproepen om niet het woordje "revolverend" als stopwoord te gaan hanteren, met name wanneer het gebruik ervan niet terecht is.

Voorzitter, in de krant konden we ook de "bemoedigende" woorden van de gedeputeerde Pauli lezen dat in het verleden al vaker pogingen zijn gedaan voor soortgelijke initiatieven. En op de vraag waarom dit plan wel kans van slagen heeft gaf hij de reactie: "We hebben helaas ervaring met hoe het niet moet". Voorzitter, deze woorden geven geen vertrouwen. Maar ook bij het Statenvoorstel en met name bij de financiering heeft de PVV vragen. Ik zal de technische vragen derhalve nogmaals stellen en hopelijk kan de gedeputeerde onze vragen beantwoorden, zodat we kunnen instemmen met dit voorstel.

Vorige week viel in de krant te lezen dat Jheronimus Academy of Data Science in ’s-Hertogenbosch net als de Logistics Community Brabant wil samenwerken met het bedrijfsleven en dat hiervoor aanvullend 1,3 miljoen euro subsidie van de provincie benodigd is. Gisteren was in de krant te lezen over een nieuw provinciaal initiatief de ‘’Nieuwe club voor startups in heel Brabant‘’, waar hoger onderwijs-instellingen gaan samenwerken voor de ondersteuning van innovatieve startende bedrijven. Hoe zijn deze initiatieven op elkaar aangesloten?

Voorzitter, ik krijg het idee dat er een ondoorzichtelijke wirwar aan initiatieven op gebied van samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven worden gesubsidieerd (met separate besturen) terwijl met samenwerken wellicht meer efficiency bereikt kan worden en belastinggeld bespaard (lees beheerskosten). Hoe gaat de gedeputeerde daarvoor zorgen?

En hoe verhouden de woorden van de gedeputeerden vanochtend dat onderwijs een Haagse aangelegenheid is? In het Statenvoorstel wordt daarnaast gesproken over een eenmalige startsubsidie echter hoe verhoudt zicht dat tot het technisch antwoord dat een andere financiële bijdrage van de provincie in de toekomst niet is uitgesloten?

In de letter of intent is te lezen dat maar liefst 31 bedrijven dit initiatief ondersteunen, compliment hiervoor. Ondersteunen maar niet financieel ondersteunen en dus is er een gat in de begroting van 10 miljoen euro. En net als de Bredase raad heeft de PVV zorgen om het gat van 10 miljoen euro in begroting van de Logistics Community Brabant. Graag een reactie van de gedeputeerde op dit risico's.
Op de vraag ‘’Wat als Logistics Community Brabant niet van de grond komt, krijgt de provincie dan de subsidie terug? ‘’ komt het antwoord: ‘’Als Logistics Community Brabant niet van de grond komt, gelden dezelfde regels als voor elke provinciale subsidie die zijn vastgelegd in Algemene subsidieverordening Provincie Noord- Brabant. Conform deze verordening kan terugvordering aan de orde zijn. ‘’ Hoezo kán terugvordering aan de orde zijn? Komt de subsidie nu wel of niet terug als Logistics Community Brabant niet van de grond komt? Graag een klip en klaar antwoord.
Na 8 jaar moet de Logistics Community Brabant financieel op eigen benen kunnen staan en dat ziet de PVV graag: een "Duurzaam business model". Naast de kennisinstellingen is ook TKI Dinalog nauw betrokken bij dit nieuwe initiatief. Deze gedeputeerde heeft in 2014 bij beantwoording laten weten dat duurzaam betekent voor TKI Dinalog dat deze "een zelfstandig sluitende exploitatie krijgt, oftewel voor haar exploitatie niet afhankelijk is van subsidiebijdragen". Deze definitie kan de PVV volledig omarmen alleen we vragen ons af hoe dit zich verhoudt met dit nieuwe initiatief, waar wél subsidiebijdragen (ook EU) heen gaan.

In het Statenvoorstel is te lezen dat: ‘’Naast een directe subsidie, is het voor het realiseren van de financiële ambitie van belang dat het Logistics Community Brabant ook inzet op Europese middelen.’’ Op de technische vraag "Welke voorwaarden worden aan Europese financiering gesteld door de EU? " Komt het antwoord: "Dat varieert per regeling. Voor informatie voorwaarden van diverse Europese regelingen zie www.stimulus.nl". Dit is geen bruikbaar antwoord. De PVV zou graag willen weten welke voorwaarden de EU gaat stellen bij cofinanciering van Logistics Community Brabant. Geld terughalen uit Brussel is een goed streven, maar Brabant moet haar eigen koers blijven varen en zich niet laten leiden door EU-voorzitter Junkcer.

Voorzitter, eigenlijk had ik deze vragen graag beantwoord zien worden in de businesscase met sluitende begroting én een risicoparagraaf, echter dit is niet verstrekt aan de Staten. En een propositiedocument is immers toch écht wat anders of is er geen businesscase? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Desalniettemin staat de PVV positief tegen de insteek van dit voorstel. Een Logistics Community Brabant waarin logistieke kennis toegankelijk wordt voor kleine ondernemers die daardoor hun vrachten efficiënter kunnen verwerken is goed voor Brabantse economie en goed voor de Brabantse wegen. Onze kanttekeningen zitten echter bij de financiering.

Hopelijk kan de gedeputeerde onze vragen hieromtrent naar tevredenheid beantwoorden, iets dat bij onze technische vragen niet helemaal is gelukt.