Spreektekst Jaarstukken 2017

Voorzitter, een deel van de PVV-spreektekst over de jaarrekening van 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010, jawel voorzitter, alle jaren sinds de PVV in de staten vertegenwoordigd is, zou nog even actueel en relevant zijn in een spreektekst over de jaarrekening 2017, waar het vandaag over gaat.

Dat is uitermate zorgwekkend. Kennelijk doet het college helemaal niets met de stevige bevindingen uit de accountantsverklaring. En dát betekent dat ik op dit moment dus al precies kan voorspellen wat er volgend jaar in de accountantsrapportage zal staan.

Zullen we eens vooruitblikken voorzitter? In de accountantsrapportage van volgend jaar zullen wij opmerkingen van de accountant aantreffen over onrechtmatige inkopen, deelnemingen die voor een belangrijk deel niet zijn opgenomen, tussentijds afsluiten wat nog steeds niet gebeurt, het begrotingsproces dat nog steeds wankel is oftewel de voorspellende waarde van de begroting zeer reduceert en subsidies die onterecht via het inkoopproces zijn verstrekt.

Voorzitter, wat nader inzoomend op die bevindingen.
De onrechtmatige inkopen in de jaarrekening 2010 bedroegen 1,7m€, in 2012 was het 2,5 m€, in 2014 was het zelfs 3,9m€ en in de jaarrekening 2017 nog steeds 2,9m€. Dit is onaanvaardbaar en niet aan de belastingbetalende burgers uit te leggen. Het is úw geliefde Brussel die deze spelregels heeft bepaald, dan zult u ernaar moeten handelen.

Wat betreft de deelnemingen, ook in 2010 gaf de accountant al adviezen over beter volgen, en zorgen dat actuele jaarcijfers van deelnemingen in de jaarrekening zitten. Heel bijzonder hoe GS zich er telkens uitkletst met holle frasen als 'het heeft continue aandacht', of 'er wordt overleg gevoerd'. Voorzitter, dat is slap geleuter dat in schril contrast staat met de actiebereidheid en de spierballentaal van dit college bij het op de knieën krijgen van gemeentes inzake herindelingen of het door de strot rammen bij gemeentes van energiekul.

Wat betreft de kwaliteit van de begroting: met een enorme tussentijdse neerwaartse bijstelling van de lasten probeert het college een onderbesteding te verbergen. Feit blijft echter dat de bij de begroting beloofde prestaties niet geleverd zijn.

Voorzitter, subsidies via inkoop. Aan organisaties worden onterecht flinke sommen geld via inkoop betaald terwijl dat feitelijk onder subsidie valt. Dat heeft twee heel belangrijke implicaties. Ten eerste wordt de ontvangende partij willens en wetens verantwoordingsvrij en verplichtingenvrij gemaakt door de provincie en worden organisaties die het geld wél als subsidie ontvangen benadeeld. Daarnaast betekent het dat er meer geld wordt besteed aan subsidieregelingen dan beschikbaar gesteld. Het bijzondere is dat het jaar in jaar uit gaat om de dezelfde notoire subsidieslurpers van deze provincie. De vraag die zich dan ook aandient is of dit een bewuste actie van de provincie is, graag een antwoord van het college.

Samenvattend, wat gaat dít college eraan doen om mijn voorspelling voor de jaarrekening 2018 niet uit te laten komen? Graag een helder antwoord daarop.

Dan naar de inhoud van de jaarrekening. Eens kijken "Wat de provincie allemaal bereikt heeft". Nou voorzitter, Eindhoven in elk geval niet op tijd met de auto.
Ook in 2017 is het overgrote deel van de opcenten onder aanvoering van de VVD uitgegeven aan allerlei linkse onzin. Geen Ruit, versmallingen, niet oplossen van gevaarlijke punten. Nee, slechts een miezerige 4,5 kilometer asfalt kwam er bij in 2017.

Hooipolder, het lachertje van Nederland. Met een VVD-gedeputeerde én een VVD-minister krijgt die VVD nóg niets voor elkaar. Genant is het enige juiste woord.

De PVV wil dat de burger waar krijg voor zijn geld, zeker aan opcenten die hij betaalt. De provincie koketteert met een zogenaamd laag tarief aan opcenten. Hoe laag of hoe hoog dat tarief ook is, de enige goede vergelijking is die van de uitgaven per kilometer provinciale weg. De informatie die de PVV daarover aan het college vroeg werd ook dit jaar niet aan ons geleverd.

Het lijkt er dan ook op, en dan maak ik een sprong naar de bedrijfsvoering, dat de organisatieverandering en reorganisatie van 2017 bitter weinig heeft opgeleverd, behalve dan torenhoge kosten voor een reorganisatie die een exacte kopie is van die van 2012/2013 met als kennelijke resultaat een vers bataljon opportunistische ja-knikkers in de directeurszetels.

Sociale Veerkracht 2017. Een van de doelstellingen was 'leren in en versterken van concrete initiatieven'. Over het gerealiseerde project "sociale stad Helmond" zegt het college: "de gemeente wil per wijk een nog beter beeld krijgen van wat er nu speelt, wat aandacht nodig heeft en hoe het gesteld is met de sociale veerkracht van de inwoners en van de wijk als geheel."
Wat een onzinnige prietpraat. Voorzitter, een goed beeld van wat er speelt krijg je als je de wijken inloopt waar het Marokkaans tuig heer en meester is. Maar dát mag vooral niet worden gezegd, want het probleem volgens dít college met haar indoctrinerende sociale- veerkrachtprogramma is niet het islamitisch tuig maar de inwoners die te weinig veerkrachtig zijn.

Kennis en onderzoek. Vol trots wordt Mind the Gap genoemd. Dat gaat over verschillen en tegenstellingen in de samenleving. Voorzitter, we hebben opiniebureau Brabantkennis niet nodig voor feitenloze propaganda. We kunnen net zo goed 'n bloemlezing houden uit het verkiezingsprogramma van D66, GroenLinks of PvdA met hun desastreuse diversiteitsidealen.
De uitgaven voor Brabantkennis kunnen naar 0 als we het opdoeken en échte kennis gaan vergaren. Feiten in plaats van subjectieve deugpropaganda.

Participatie in Oikokrediet in het kader van de 'ethisch-sociale aspecten van het treasurybeleid. Voorzitter, er is helemaal niks ethisch en sociaal aan deze deelname, die slechts als een aflaat fungeert tegen een volstrekt overbodig schuldgevoel als restverschijnsel uit de 80-er jaren. Wat echter wél onethisch en uitermate asociaal is, is het treasurybeleid van deze provincie. Er worden steeds grotere risico's genomen door een groter risicoprofiel toe te staan en met het op grote schaal uitzetten van leningen zogenaamd voor maatschappelijk nut.

Dat is potverteren, de economie en de markt ernstig verstoren en het schatkistbankieren ontduiken. Alles voor de grootsocialistische gedachte, onder aanvoering van captain of economy gedeputeerde Pauli, die recent aangaf nog even over zijn graf heen te gaan regeren met een nieuw economisch programma. Hij wist te melden dat hij na deze bestuursperiode nog aan de slag gaat in het bedrijfsleven. Voorzitter, kan hij met de hand op zijn hart beloven dat hij níet aan de slag gaat bij een onderneming die hij via de 150 miljoen aan strooi- en handgeld uit het bestuursprogramma of via andere provinciale faciliteiten vooruit heeft geholpen?

De planning en verantwoording van de provincie is altijd opgehangen aan drie vragen: "hebben we bereikt wat we wilden bereikt', 'hebben we gedaan wat we wilden doen' en 'heeft het gekost wat het mocht kosten'. Wat de PVV betreft kunnen we op basis van het gevoerde beleid van dit college alle verantwoording eenvoudigweg labelen onder "weggegooid belastinggeld als gevolg van domme plannen".

2e termijn

Voorzitter, ik kom nog eens terug op die cijfers van die deelnemingen die in de jaarrekening ontbreken. De jaarcijfers van de omgevingsdiensten zijn niet in de jaarrekening opgenomen. "Ze zijn er nog niet", is dan de officiële lezing. Begrotingscijfers 2017 staan erin, zelfs niet eens tussentijdse realisatiecijfers over 2017. Toch is het stoplichtenmodel helemaal groen bij 2 van de 3 omgevingsdiensten. Bij Brabant Noord is 'Financiën' rood. Volgens de verklarende tekst duiden de najaarscijfers van 2017 op een negatieve prognose voor 2017 (net als 2016 overigens).

Voorzitter, kan de gedeputeerde aan de PVV uitleggen waarom we het in de jaarrekening 2017 moeten doen met de uiterst gedateerde begrotingscijfers van de omgevingsdiensten, terwijl er op zijn minst actuele prognoses beschikbaar zijn? En kan het college eens uitleggen waarom niet gewoon de eis wordt gesteld dat de jaarcijfers tijdig worden aangeleverd? Voor burgers bestaan er ook allerlei termijnen voor allerlei verplichtingen, ik zou niet weten waarom u geen eisen kunt stellen aan de omgevingsdiensten. Organisaties die nota bene gaan over toezicht en handhaving, maar kennelijk niet eens in staat zijn om op verzoek van de provincie tijdig gegevens aan te leveren? Voorzitter, wat een faalbeleid.

In de eerste termijn roerde ik het al aan, de onderbesteding die structureel op infrastructuurgebied bestaat. De oorzaak? Subsidiespons Brabantse Milieufederatie en de ridicule stikstofregels uit Brussel. We laten ons hier door Brussel voorschrijven of wij een oprit bij Veldhoven aan mógen leggen. En de provincie is zo zot om de Brabantse milieufederatie, verlengstuk van Groen Links, via subsidies, en oh ja, ook illegaal via inkoop waar het formeel een subsidie had moeten zijn, een heleboel geld te geven om tegen zichzelf te kunnen procederen.

Dit college en de meeste partijen hier vinden een basisveiligheidsniveau voor de gevaarlijke provinciale wegen, het voldoen aan de zogenaamde CROW-standaarden, meer dan voldoende. Extra inzet op meer veiligheid? Nee hoor, ondanks dat we met vlag en wimpel in de top 3 staan van meest ontvangen opcenten per kilometer provinciale weg, hebben we ook bijna de laagste uitgaven per kilometer. Logisch natuurlijk volgens dit college, want Brabant C moet gevuld voor de elitaire kunst, de nepnatuur gefinancierd en de gedeputeerde van marktverstoring moet strooigeld hebben in tijden dat de economie dat volstrekt niet nodig heeft.

Zonnepanelen en windturbines, een catastrofe voor het landschap, de omwonenden én de koopkracht van de Brabanders. Idiote miljardensubsidies met werkelijk geen enkel effect buiten de papieren werkelijkheid van rammelende klimaatmodellen waar dit college zich aan vastklampt.

Profiteurs en andere milieumaffiosi verdelen via energietafels het geld van de burger die ervoor opdraait en niets te vertellen heeft. Leugens zijn bij die energietafels de norm.
De Brabantse energietransitie heeft als enige effect het aan de bedelstaf brengen van de belastingbetaler, is smeriger dan kolenstook en daarnaast misselijkmakend hypocriet.

- Zonnepanelen vol cadmium en lood worden op onze voedselakkers gezet. Voor veel boeren die door deze provincie in 2017 een doodsteek toebedeeld kregen een wanhopige poging een boterham voor het gezin bijeen te scharrelen.
- Windturbines vol neodymium uit Baotou, waar vervuiling op desastreuse schaal plaatsvindt
- 80% van de te realiseren 14% 'duurzaam' is met houtstook, afvalverbranding en biofuels smeriger dan kolen
- de elektrische auto, die staat gelijk aan slavenarbeid door kinderen in de Congo, in een zwaar vervuilde omgeving
Lekker ver van je bed, hè college?

Voorzitter, deze provincie is koploper als het gaat om drugsdumpingen waar het college en ook de collega fracties niet bereid waren om met PVV-moties voor cameratoezicht in het buitengebied mee te stemmen, loopt voorop als het gaat om marktverstoring, is de onbetwiste nummer 1 boerenbedrijven slopen, is kampioen onvrijwillige herindelingen en strijdt landelijk om de dubieuze eer om de grootste te zijn als het gaat om leugens, bedrog en misdadige manipulatie rondom energie en de klimaatleugen.

Voorzitter, dat is de samenvatting van de prestaties 2017 van dít college.