Spreektekst Zienswijze concept begroting 2019 havenschap Moerdijk

Voorzitter, de concept begroting 2019 van havenschap Moerdijk ligt voor, en op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben Provinciale Staten de mogelijkheid om een zienswijze daarop in te dienen.

GS stelt aan PS voor om geen zienswijze in te dienen. De PVV heeft echter een aantal vragen aan het college. Op grond van de beantwoording zal helder worden of dat leidt tot een amendering van het voorliggend voorstel.

Een belangrijke vraag om mee te beginnen: is het college vandaag wél bereid om vragen van de volksvertegenwoordiging in het kader van een zienswijze op de begroting van een gemeenschappelijke regeling te beantwoorden?

Dan voorzitter. Een brief aan PS met daarbij zowel de jaarrekening 2017 als de concept-begroting 2019 van het Havenschap werd in april aan Provinciale Staten gezonden. De brief aan PS waarin de gelegenheid voor het indienen van een zienswijze op de begroting wordt uiteengezet.
Kan het college toelichten waarom bij de provinciale vergaderstukken die wij van het college over dit statenvoorstel ontvingen enkel de conceptbegroting 2019 is toegevoegd, en rest van de ontvangen stukken (de jaarrekening 2017 en de aanbiedingsbrief aan PS) zijn weggelaten?

In de brief aan PS meldt het Havenschap dat de accountantscontrole over de jaarrekening 2017 nog niet is afgerond. Kan GS aangeven of die controle inmiddels wél is afgerond en wat de uitkomst ervan is? Het is immers niet uit te sluiten dat er nog aanpassingen of opmerkingen van accountantswege zijn die Provinciale Staten relevant achten in hun overweging over de begroting 2019.

Volgens de jaarrekening 2017 van het havenschap is er in de jaarrekening 2016 ten onrechte vanuit gegaan dat er géén lening verstrekt zou zijn terwijl dat wel het geval is. Voorzitter, hoe is het in hemelsnaam mogelijk om 133 miljoen euro te vergeten op te nemen?
Een waarom is er in dát licht bezien een goedkeurende verklaring van de accountant over 2016? Is de accountant daar nog op teruggekomen bij de interim controle? En welke maatregelen heeft het college genomen om dit soort vergissingen voortaan uit te sluiten?
Daarnaast de vraag of het vergeten op te nemen in de eindbalans 2016 van de lening aan het Havenbedrijf nog een doorloopeffect op het huidige jaar dan wel de begroting 2019 heeft, dan wel of er in financiele zin, in juridische zin, in fiscale zin of anderszins vermeldenswaardige feiten hierover te noemen zijn aan de volksvertegenwoordiging?

Volgens de jaarrekening 2017 van het Havenschap heeft het Havenbedrijf een verlies over 2017, veroorzaakt door eenmalige kosten. Hoe groot is dat verlies exact, wat is de precieze achtergrond ervan en om welke eenmalige kosten gaat het? Kan het college tevens aangeven waarom de jaarrekening van het Havenbedrijf zelf geen melding maakt over een dergelijk verlies?

Wat kan het college melden over de actuele stand van zaken 2018 en de prognose 2018 van zowel Havenschap als Havenbedrijf, voorzover die een mogelijke doorwerking naar de begroting 2019 hebben?

Is er een verband tussen de groei in 2019 van de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf en het verlies 2017 van het Havenbedrijf?

In de begroting lezen we "op basis van een nog op te stellen financieringsbeleid van het Havenbedrijf zal in overleg met het het havenschap hoe de aanvullende financiering ingevuld zal worden." Behoudens de opmerking dat ze zin verwarrend is met name de vraag aan het college hoe het kan dat er kennelijk nog geen financieringsbeleid van het Havenbedrijf is? Waarom is dat niet geregeld op het moment dat de verzelfstandiging vorm kreeg?

Waarom worden vanaf de begroting 2019 steeds meer korte termijn leningen en uitzettingen gepresenteerd? Wat betekent deze omschakeling voor het publieke provinciaal kapitaal en voor de financiële kengetallen, en welke beleidsmatige keuze ligt hieraan ten grondslag?

Hoeveel kapitaal van het Havenschap wordt gebruikt voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelen van het Havenbedrijf zoals de belachelijke windturbines die op geen enkele manier gaan bijdragen aan het voorzien in 30% van de totale energiebehoefte. Waarom werkt het Havenbedrijf mee aan deze gekte, gesteund door de provincie?
Is het college bereid als medeaandeelhouder ervoor te zorgen dat het Havenbedrijf stopt met het idiote windmolenbeleid en klimaatgedram?

Voorzitter tot zover de vragen, wij wachten de beantwoording af.