Spreektest Statenvoorstel Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

Voorzitter,

Bizar Brussels beleid, het Europese Natura2000-netwerk, is wat met het project Westelijke Langstraat gerealiseerd moet worden. Agrarische percelen worden hierbij ingericht als nieuwe nepnatuur. Die nieuwe nepnatuur bestaat weer uit “ecologisch waardevolle habitats” welke gevoelig zijn voor stikstofdepositie en daarmee een extra belemmering vormen voor agrarische, infrastructurele en economische ontwikkelingen.

Tegelijkertijd zijn voor die ontwikkelingen ook weer de PAS-herstelmaatregelen (Programmatisch Aanpak Stikstof) nodig die met dit project worden uitgevoerd. Agrarische percelen moeten worden opgeofferd om weer PAS-ontwikkelruimte mogelijk te maken voor agrarische ondernemers. Maakbaarheidswaanzin van de tekentafelecologisten ten top, waarbij agrarisch areaal gekannibaliseerd moet worden.

De PVV is zeker geen voorstander van dit beleid, integendeel. Vanuit de PAS-systematiek is het echter voor vergunningen voor economische activiteiten noodzakelijk om voor 2021 alle PAS-herstelmaatregelen te realiseren. Wij willen voorkomen dat agrarische ondernemers, infrastructuur en economie in de knel komen door een gebrek aan PAS-ontwikkelruimte. Om procedures niet onnodig lang te laten duren hebben we daarom geen bezwaar tegen het toepassen van de coördinatieregeling, mits er goede proactieve communicatie plaatsvindt met belanghebbenden, wat volgens het voorstel ook het geval zou zijn.

Dus ondanks dat we een andere opvatting hebben over de achtergrond van het project, willen we ook geen onnodig lange bureaucratische procedures en zullen daarom niet tegen dit procesvoorstel stemmen.