Spreektekst Derde wijzigingsverordening water

Voorzitter,

Uit onderzoek bleek enkele jaren gelegen dat op bepaalde plaatsen in ons land door vernattingsmaatregelen het leefgebied van adders onder water liep en hun populatie hierdoor gedecimeerd werd. Door waterkundige ingrepen in de natuur kon de adder als natuurlijke fauna niet meer het hoofd boven water houden.

De adder die slachtoffer werd van vernatting voor maakbare nepnatuur zit ook in dit Statenvoorstel, maar dan een adder onder het gras: wateroverlast aanpakken door het toelaten van wateroverlast. Wateroverlast waardoor boeren steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden.

GS verwijst in dit Statenvoorstel namelijk naar een Statenmededeling van 21 maart 2017, waarin melding wordt gemaakt van de aanpak van wateroverlast. Door extreme regenbuien in 2015 in West-Brabant en in 2016 in Zuid-Oost Brabant was sprake van wateroverlast en dientengevolge schade, met name aan landbouwpercelen, die de boeren probeerden te verhalen op het Waterschap. De Statenmededeling stelt dat “samen met de waterschappen wordt gezocht naar maatregelen”.

In plaats van maatregelen te nemen die moeten voorkomen dat boeren nog vaker worden geconfronteerd met ondergelopen landbouwgrond en schade, lijkt dit voorstel te komen met maatregelen om als overheid onder schadevergoeding uit te komen.
Zo wordt aanpassing van gebieden voorgesteld waar geen norm geldt voor wateroverlast, zoals een forse verruiming van beekdalen. Hierdoor heeft het Waterschap in die gebieden geen inspanningsverplichting meer om deze vrij te houden van water en daarmee vervalt dus ook de plicht om in die gebieden waterschade aan perceeleigenaren uit te keren.

Met name Waterschap De Dommel krijgt een forse herbegrenzing door uitbreiding van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging. Gelet op diverse zienswijzen betreffen deze gebieden zonder norm in veel gevallen landbouwgronden, waar dus geen verplichte maatregelen meer worden genomen bij wateroverlast en er dus meer risico op schade ontstaat voor met name agrariërs, die ze dus niet meer kunnen verhalen. Kan GS aangeven in hoeverre agrarische percelen door dit voorstel concreet geraakt kunnen worden en welke financiële consequenties er aan verbonden zijn voor boeren, ook ten aanzien van verzekeringspremies?

Voorzitter, als onderbouwing van de aanpassingen voert GS aan dat dit nodig is vanwege aanpassing aan de nieuwe klimaatscenario’s. Het doemdenken rond klimaatverandering wordt nu door GS misbruikt om schade uitkeringen aan boeren te vermijden. Terwijl dit college geld als water wegpompt voor oncontroleerbare klimaatmaatregelen, kunnen onze hardwerkende boeren naar een schadevergoeding fluiten. Ondertussen blijven de Waterschappen wel geld uitgeven aan ontwikkelingshulpprojecten in Derdewereldlanden, veelal ook om zogenaamd klimaatverandering tegen te gaan. En dat onder het motto van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De PVV kiest voor onze boeren en vraagt GS daarom de Waterschappen op te roepen te stoppen met ontwikkelingshulp en dit geld te gebruiken voor haar kerntaak: het bestrijden van wateroverlast in onze provincie.

In 2016 wees onze fractie GS ook al op hun mede verantwoordelijkheid bij het ontstaan van wateroverlast in de beekdalen. Door het laten hermeanderen van beken kan water bij zware regenval niet goed worden afgevoerd en er zijn geen alternatieven voorhanden. Een van de zienswijzen stelt dit ook: door herinrichting van de Astense Aa is de situatie daar verslechterd. Nog steeds komt er geen alternatieve afvoermogelijkheid, maar laat GS alleen maar de waterbergingsgebieden verruimen. Oftewel: er verandert in de praktijk niets, maar als het een keer onderloopt, heeft de grondeigenaar gewoon pech. Daarom nogmaals de vraag aan GS: is dit college bereid om alternatieve waterafvoermogelijkheden te realiseren bij hermeandering?

Als dit voorstel betekent dat zogenaamde maatregelen tegen wateroverlast slechts een adder onder het gras zijn om onder schadevergoeding uit te komen, zal de PVV-fractie tegen dit voorstel stemmen.