Spreektekst Begroting 2019

Voorzitter,

Ten laatste male in deze bestuursperiode presenteert dit college van dram-marxisten, subsidie-liberalen en EU-fanaten, oftewel de hysterisch eurofiele Brabantse fanclub van Juncker en Timmermans, een begroting. Een begroting die zij het motto “Brabant zet in beweging” hebben meegegeven als afsluiting van het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Maar welke ‘beweging’ hebben we de afgelopen vier jaar onder dit college in Brabant gezien?

Een beweging richting de afgrond voor onze boeren gezinsbedrijven, voor wie met de dwangmaatregelen van dit college de grond voor hun voortbestaan onder zich vandaan getrokken wordt;

Het volgzaam bewegen richting Brussel, gesymboliseerd door het blauwe EU-vod, het Trojaanse paard van de eurocraten, deze Statenzaal in te dragen;

Een beweging naar steeds grotere gemeenten, de stem des volks negerend;

Een beweging van vooral slagschaduw, herrie en daarmee ergernis opwekkende wieken van megawindturbines;

Een beweging van naar beneden stortende door windturbines stukgeslagen vogels en vleermuizen;

Bewegingsjacht op wilde zwijnen die als vorm van drukjacht wordt toegelaten, nadat jarenlang is afgezien van het inzetten van alternatieve methoden om de zwijnenpopulatie terug te dringen;

De massabeweging van de asielinvasie die onder dit college gefaciliteerd en aangemoedigd is onder het motto ‘Brabant neemt haar verantwoordelijkheid’;

De Hamas-beweging die zonder enige kritiek van dit college Israël-hatende kinderindoctrinatiekampen in Brabant organiseert;

Het vrij bewegen in het buitengebied voor criminelen, terwijl dit college geen doortastende maatregelen neemt om het buitengebied veiliger te maken;

Het steeds trager bewegen van het autoverkeer op onze wegen, omdat dit college in plaats van echt asfalt, met name de Ruit om Eindhoven, liever inzet op nep-infrastructuur in de vorm van smart mobility apps;

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar de belangrijkste beweging waar we nu behoefte aan hebben is het ‘moven’ van deze coalitiepartijen door ze weg te stemmen bij de komende Statenverkiezingen.

En zelfs dat probeert dit college met deze begroting nog voor te zijn door met diverse maatregelen te komen om ver en verstrekkend over het eigen graf heen te regeren, in het bijzonder met de energie-agenda en de economische voorstellen. Daarbij staat niet de burger centraal, maar de bestuurs-elite en haar netwerk.

De Essent-gelden die zijn opgebracht via de stroomrekeningen van onze Brabantse burgers worden nu grif ingezet om het netwerk van de bestuurselite te faciliteren. Zij weten dat bij de Brabantse bestuurders het Essentgeld in de zakken brandt en dit college hen graag terwille is. Om er altijd wel een provinciaal kader omheen te kunnen gieten worden nu de MIPP-sleutelprojecten ingezet. De gemeente Etten-Leur wil haar oude raadszaal verkopen, dan wordt het als Van Gogh-icoon door de provincie opgekocht. In Tilburg moeten buitenproportioneel dure Mindlabs verrijzen, de provincie kan wel even bijpassen. En uiteraard het spelen van bankier richting mede-overheden.

Maar wat merken onze burgers nu eigenlijk van hun Essentgelden? Terwijl zij door alle groene gekte en klimaatzwendel steeds meer moeten betalen voor hun energievoorziening, met opslag op de elektriciteitsrekening en afgedwongen investeringen in warmtepompen, zien zij per saldo niets terug van het Essentgeld. De PVV kiest niet voor de bestuurselite maar voor onze burgers, zij moeten kunnen beschikken over het geld wat uiteindelijk door hen is opgebracht.
De vraag aan dit college is: kan zij aangegeven wat onze burgers nu concreet hebben gemerkt in hun portemonnee van de inzet van de vele Essent-gelden?
In plaats van het te laten verkwisten door de overheid geven wij het liever direct terug aan de burgers, waartoe wij een motie indienen.

Voorzitter, ten aanzien van het economisch beleid blinkt dit college uit in het houden van mooie verkooppraatjes. Brabant is een mooi merk, waar zeker voorzien van Essentgeld en handgeld goede sier mee te maken is. De B van Brabant is daarbij echter vooral de B van Brussel, Banken en Bert oftewel de 3-B’s van de Bestuurselite en niet de B van Burger. En al helemaal niet de B van Boeren. Bij de presentatie van dit bestuursakkoord werd gesteld dat de landbouw voortaan zou worden behandeld als ‘een reguliere economische sector’. Terwijl andere economische sectoren aan alle kanten worden bevoordeeld door dit college, wordt de agrarische sector de nek omgedraaid: juist deze pijler onder de Brabantse economie wordt door dit college kapot gemaakt. Zij worden gedwongen om op de provinciale ‘rotonde’ een door GS voorgekauwde beleidsrichting te kiezen, welke andere economische sector wordt met zoveel overheidsbemoeienis op hun bedrijfsvoering opgezadeld? Met doorgeslagen provinciale en Brusselse milieuregels hebben de boeren gezinsbedrijven geen toekomst meer, kunnen zij vanwege de doorgedramd stikstofmaatregelen niet investeren in dierenwelzijn en komt uiteindelijk onze eigen voedselvoorziening op de tocht te staan. Gedeputeerde Spierings is alleen geïnteresseerd in het promoten van kleine nicheproducten die hip ogen voor kosmopolitische alternatievelingen op de Dutch Design Week, maar waar nooit een hele sector van kan leven of voor de bulk kan produceren. Is dat goed economisch beleid, tellen voor GS onze boeren niet mee in de economie?

Of komen boeren voor dit college alleen maar van pas om hun met Essentgeld hun gronden op te kopen voor de inrichting van nieuwe nepnatuur? Gronden die zij en hun voorouders eeuwenlang met zorg onderhouden hebben, als goede beheerders van het buitengebied.

Dat buitengebied wordt door dit college verwaarloosd: drugsafvaldumpingen zijn haast niet meer te tellen, evenals andere afvaldumpingen, overlast, stroperij, etcetera. Het college pakt in het buitengebied liever de stikstofuitstoot van onze boeren keihard aan dan de drugsafvaldumpingen door criminelen.
Afgelopen week kreeg Brabant er ook nog een titel bij, geen foptitel als ‘Culturele Hoofdstad’ of ‘Europese Regio van de Gastronomie’, maar Elsevier riep onze provincie uit tot “Narcoprovincie Brabant”. Dankzij de nalatige aanpak van GS betaalt het buitengebied - letterlijk - de rekening van de florerende criminele drugseconomie. De Taskforce doet de noodzakelijke en nuttige inspanningen om dit tegen te gaan, maar het is nog onvoldoende. Waar blijft het succes van de Taskforce als de problemen steeds erger worden? Op die vraag gaf de CdK onlangs in een uitzending van Buitenhof geen duidelijk antwoord. Kunnen we dat antwoord nu wel krijgen?
Als PVV willen we doorpakken met de Taskforce en roepen met onze eerder ingediende en aangehouden motie op om vanuit de Taskforce extra te focussen op het buitengebied.

Voorzitter, zoals al aangegeven worden wel de boeren aangepakt vanwege de stikstofuitstoot. De beslissing van het Europese Hof in Luxemburg deze week toont aan welke desastreuze gevolgen dit totaal doorgeslagen natuur- en milieubeleid heeft voor onze economie en onze boeren in het bijzonder. Want waar draait het nu eigenlijk om? Het doel van deze maatregelen is het voorkomen van het gedijen van gras, brandnetels en bramen in Natura2000 gebieden. Daarvoor moeten onze boeren kapot en de infrastructuur op slot. Omdat het ene type natuur wat meer beschermd zou moeten worden dan andere natuur en dat alles in een papieren werkelijkheid op basis van berekeningen. Als PVV zeggen we stop met deze waanzin.
Om de desastreuze gevolgen van deze uitspraak te voorkomen moeten we af van deze Europese dwangmaatregelen. Het liefst door een NEXIT, maar in ieder geval door van die Natura2000 kolder af te komen. In heel Nederland en zeker ook in Brabant zijn met het grootste gemak vele natuurgebieden, natuurgebiedjes en nieuwe nepnatuur aangewezen als Natura2000-gebied. Van die status moeten we af om ook van de bijbehorende EU-regels af te komen. Volgens artikel 2.1 lid 7 van de Wet natuurbeheer kan de minister een besluit tot aanwijzing van een Natura2000 gebied wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken. Is GS bereid om de minister te verzoeken om voor alle Brabantse Natura2000 gebieden de aanwijzing in te trekken? Wat overigens niet hoeft te betekenen dat het dan geen natuur meer is: die kunnen we ook keurig met boerenwijsheid beheren en beschermen, zonder de druk en last van EU-regels.

Voorzitter, dan de bestuursopdracht over arbeidsmigratie. Dit plan wordt hier doorgedrukt zonder een inhoudelijk debat te kunnen voeren door onze woordvoerders in de themacommissie. Voor dit college staan duidelijk niet de belangen van de Brabanders voorop, maar het faciliteren van de massa-immigratie. Onvoldoende woningen voor onze Brabantse burgers, vele Brabanders die nog werkzoekend zijn en thuis zitten in een uitkering, allemaal problemen die eerst aangepakt zouden moeten worden. In plaats daarvan wordt de verdringing van onze burgers nog erger gemaakt door de komst van migranten te faciliteren en te stimuleren.
En niet alleen voor migranten uit de EU, maar straks voor de hele wereld. Met het Pact van Marrakesh wat de regering voornemens is te tekenen, wordt straks geen verschil meer gemaakt in vluchtelingen of economische migranten, er wordt enkel nog uitgegaan van “legale migratie” die met dat pact gefaciliteerd wordt. Migratie wordt bestempeld als mensenrecht. Dit zal ook grote gevolgen hebben voor wat dit college promoot als ‘arbeidsmigratie’. De poort gaat open voor ‘legale migratie’ uit met name Afrika en islamitische landen en met het arbeidsmigratie beleid van dit college zal dit ook gefaciliteerd worden. Daarom een motie om dit tegen te gaan.

Voorzitter, dan ten aanzien van het ruimtelijke beleid: dit college bemoeit zich voortaan ook met binnenstedelijke ontwikkelingen, terwijl dit nooit het domein van de provincie was maar primair van de steden. Nu GS zich daar toch mee gaat bemoeien, willen we als PVV oproepen om bij die binnenstedelijke ontwikkelingen de islamisering tegen te gaan: dus geen vrijkomende gebouwen beschikbaar stellen aan moskeeen of andere islamitische instellingen. Daarnaast ook geen gebouwen of gebiedsontwikkeling inzetten voor het faciliteren van de massa-immigratie, zoals de vestiging van AZC’s of opvang voor arbeidsmigratie. Kan GS er zorg voor dragen om die binnenstedelijke ontwikkelingen tegen te gaan? Graag een reactie.

Terwijl de massa-immigratie uit de derdewereldlanden gefaciliteerd wordt zien onze burgers hun ziekenhuizen verdwijnen. Ons land lijkt zo zelf steeds meer op een derdewereldland. Nu dreigen de ziekenhuizen van Bergen op Zoom en Roosendaal uit de steden te vertrekken om ergens anders een gezamenlijke locatie te betrokken. Geen ziekenhuis meer in de eigen stad is wat de PVV betreft niet acceptabel: is GS daarom bereid om vanuit hun ruimtelijke bemoeienis met zowel het buitengebied als binnenstedelijke ontwikkelingen alles in te zetten om de ziekenhuizen in de steden te behouden? Graag een reactie.

Voorzitter, dan over het klimaatbeleid. Dit college loopt slaafs aan de leiband van Ed Nijpels en Diederik Samson. In niet democratisch gecontroleerde overlegtafels wordt klimaatbeleid uitgestippeld waar wij als provincie straks gehoor moeten geven. Via het Interbestuurlijk Programma worden we vastgeklonken aan afspraken uit het klimaatakkoord en moeten we straks al de klimaatdrammerij in Regionale Energie Strategien met de gemeenten gaan uitwerken. Deze klimaatayatolla’s hebben lak aan democratie, transparantie en lokale autonomie. Andersdenkenden over windenergie en voorstanders van kernenergie zijn volgens Nijpels sowieso niet welkom aan de klimaattafels. Dat is een zeer enge sekte voorzitter, en dit college werkt er aan mee en sorteert voor op alle maatregelen om aan hun dwangbevelen te voldoen. Ten koste van enorme investeringen, verwoesting van ons landschap met windparken en zonneweides en ten koste van onze democratisch besluitvorming en controle. De klimaatachterkamer regeert. Wie niet mee wil doen wordt als een zondaar beschouwd en buitengesloten. In vroeger eeuwen werden kritische wetenschappers levend gecremeerd op een brandstapel, nu wacht hen evengoed de intellectuele brandstapel van de klimaatmaffia. Dit college doet daar volop aan mee. In de net gepresenteerde omgevingsvisie zijn in het onderdeel energietransitie letterlijk de stalorders voor 2030 en 2050 van het klimaatakkoord opgenomen. Zelfs de nog niet aangenomen Klimaatwet wordt al als uitgangspunt genomen. Enig alternatief wordt niet geboden, de klimaatideologie mag niet ter discussie staan. De PVV wil wel ruimte geven aan echte alternatieven en komt daarom met een motie om volop in te zetten op thorium.

Voorzitter, de PVV kiest sowieso voor een andere koers dan dit college. Wij willen bijvoorbeeld herindelingen niet van bovenaf opleggen, maar de burgers laten beslissen over hun bestuurlijke toekomst. In verschillende gemeenten liggen nu concrete herindelingsplannen, zoals in Landerd, de Kempen en het Land van Cuijk. Wij willen dat burgers zich kunnen uitspreken in een volksraadpleging en vragen GS daarom om pro-actief de mogelijkheid voor referenda aan te bieden en te ondersteunen in deze gemeenten. De PVV wil echt naar de burgers luisteren, en altijd onze Brabantse burgers voorop zetten. Met de Statenverkiezingen in maart hebben zij de kans om voor echte verandering te kiezen, voor onze vrijheid, voor meer veiligheid, voor lagere lasten en een toekomst voor onze boeren, onze families, onze tradities en onze cultuur. En bovendien om door te kunnen rijden op onze wegen. Daarover geef ik graag het woord aan mijn collega Van den Berg.