Spreektekst Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de ODBN

Voorzitter,

Nu alsnog voor het vaststellen van de begroting 2019 de vertraagde jaarrekening 2017 opgeleverd is, heb ik daar vluchtig kennis van kunnen nemen. Daarover de eerste vraag aan de gedeputeerde. De accountant merkt op dat het financieel afsluitproces bij de OBDN ontoereikend is. Welke concrete inspanningen mogen we van de gedeputeerde als provinciaal vertegenwoordiger bij de OBDN verwachten om te zorgen dat het financieel afsluitproces en heel de P&C cyclus bij de OBDN verbetert, zodat ook wij als Staten vanuit onze toezichthoudende rol tijdig en volledig over deze stukken kunnen beschikken?

Dan over de zienswijze in het Statenvoorstel, hierin wordt gesteld dat de ODBN begroting voldoen aan de normen voor “inverdieneffecten/extra uitgaven”. Die passage doet suggereren dat er sprake zou zijn van inverdieneffecten, maar deze heb ik niet kunnen ontdekken, integendeel. Tot nu toe is het niet realiseren van inverdieneffecten altijd toegeschreven aan de aanloopfase van de omgevingsdiensten, maar nu we enkele jaren op weg zijn is in de voorliggende meerjarenraming nog steeds geen sprake van inverdieneffecten. Kan de gedeputeerde aangeven of deze nu met het meerjarenplan wel eens gerealiseerd kunnen worden?

Ondertussen wordt er wel voor 1,8 miljoen euro aan aanvullende kosten uitgetrokken voor het Meerjaren Ontwikkelplan. Voor een groot deel zal dit ingezet gaan worden aan externe inhuur. De vraag is waar al die externe inhuur voor ingezet gaat worden. In de begroting is sprake van intensivering VTH-taken voor energie voor de invulling van de lokale, regionale en provinciale klimaatdoelen. Hiervoor wil men kennis en capaciteit doorontwikkelen. Ook in de gewijzigde begroting 2018 is al personeel vrijgemaakt en opgeleid op energie vanwege de afspraken in het energieakkoord. Ook al gaat het hier om verzoektaken: deze klimaatcultus heeft wel invloed op de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Wat de PVV betreft gaat de ODBN geen inspanningen leveren om de klimaatdoelen te halen, maar om de eigen broek op te houden zonder steeds hogere kosten te moeten maken.
Want tegenover het verhogen van tarieven zou, om tot kostendekkendheid te komen, ook het behalen van bezuinigingen op de bedrijfsvoering moeten staan. En die zien we te weinig: zo gaan de huisvestingskosten niet omlaag, maar juist omhoog. Kan de gedeputeerde concreet aangeven in hoeverre de investeringen in het MJOP uiteindelijk moeten leiden tot lagere bedrijfsvoeringskosten?

Tot slot nog een opmerking over het onderdeel ondermijnende milieucriminaliteit. Hierover wordt gesteld: “samenwerking met politie en OM kan nog sterk verbeterd worden.”
Waarom is hier nog niet met de hoogste prioriteit werk van gemaakt terwijl we struikelen over de drugsafvaldumpingen? Kan de gedeputeerde aangeven waarom hij als bestuurder van de ODBN hier niet veel meer prioriteit aan heeft gegeven?

En deelt de gedeputeerde de mening van de PVV-fractie dat in plaats van forse investeringen in externe inhuur en/of klimaat- en energiecapaciteit er met spoed ingezet moet worden op nog meer BOA-capaciteit bij de SSIB?

Tot zo ver in eerste termijn.