Spreektekst Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

Voorzitter,
Als je maar genoeg beleidsagenda’s aan elkaar knoopt, digitalisering, woonagenda, ruimte, etcetera, dan weet GS altijd wel op een of andere manier een voorstel te verkopen alsof het tot het provinciale beleid zou moeten behoren. Een scherpe focus op kerntaken, zoals geformuleerd in de nog altijd vigerende Agenda van Brabant, is dan van ondergeschikt belang voor dit college. En daardoor krijgen we dit soort voorstellen, waarbij niet onze kaders leidend zijn, maar vooral het kunnen uitdelen van Brabants belastinggeld.

Over de inhoud kunnen we als PVV-fractie kort zijn. Een absurd plan met als achterliggend doel het faciliteren van onder andere het doordrammen van aardgasvrije wijken door gemeenten en aanverwant duurzaamheidsgedram.
Tevens zou dit product ook aan de markt kunnen worden overgelaten, zo blijkt uit het Statenvoorstel zelf. Dus waarom moeten we hier als overheid zo nodig voorop staan? Is dit geen marktverstoring met belastinggeld? Graag een reactie van GS.

Belangrijker is de achtergrond van zo’n voorstel: het sluit weer naadloos aan op de uitvoering van de in achterkamertjes bekonkelde klimaat- en energieakkoorden. Waar we zelf als volksvertegenwoordigers niet vooraf kaderstellend aan zet mogen zijn, maar enkel de stalorders van Ed Nijpels en Diederik Samson mogen opvolgen. Daarom de vraag aan het college: kan GS aangeven of over voorliggend voorstel ook is gesproken aan de klimaattafels, door of namens dit college, dan wel door het IPO namens de provincies? Zo ja, kunt u laten zien wat daar concreet besproken is?

Voorzitter, de PVV fractie zal tegen dit voorstel stemmen.