Spreektekst PAS Leegveld

Voorzitter,

Over dit door maakbaarheidsbureaucraten opgetuigd project heeft de PVV-fractie al verschillende keren vragen gesteld. Over de absurditeit dat de groei van veenmossen waardevollere natuur zou zijn dan stokoude bossen en daarom maar liefst 80 hectare berkenbos moet worden gekapt. Over dwingelandij uit Brussel, die met haar Natura2000 regels totaal onwerkbare stikstofeisen oplegt voor natuurontwikkeling aan onze boeren, infrastructuur en economie. En dit college loopt slaafs achter de regels van de EU aan: omwille van het Natura2000 beheerplan moeten de bossen weggebulldozerd worden en is er ruimte voor maakbare EU-natuur. Er ontstaat een EU-moeras waarin ons belastinggeld diep wegzinkt.

Waar dit college wél volgzaam luistert naar de bedriegers uit Brussel, weigert het te luisteren naar de eigen bevolking. Omwonenden van dit gebied protesteren massaal tegen deze plannen, maar daar heeft dit college geen boodschap aan. Door het waterpeil drastisch te verhogen ontstaat schade aan gebouwen, worden landbouwgronden onbruikbaar, worden cultuurhistorische landschappen vernield, gaan de bossen naar de knoppen en heel de leefomgeving krijgt vreselijk last van muggen en knutten. Fijn buiten zitten op een mooie zomers avond in de Peel is er niet meer bij, iedereen wordt lek geprikt. Effectieve maatregelen tegen muggenoverlast blijken nergens uit, men gaat alleen de effecten ‘monitoren’. Kan GS aangeven of dat soms betekent dat de omwonenden hun muggenbulten mogen gaan turven? Zo niet, wat wordt dan wel gedaan om de overlast effectief tegen te gaan?

Hetzelfde geldt voor de cultuurhistorische landschappen, zoals oude bomen. Gaan deze dood door de hoge waterstand, dan volgen “mitigerende maatregelen”, zoals het planten van een nieuwe boom. Dat terwijl zulke oude bomen onvervangbaar zijn. Is dat zorgvuldig omgaan met ons groen en onze natuur vraag ik GS?

Voorzitter, dan zijn er nog de effecten voor onze boeren. Nog meer Natura2000 gebied betekent nog meer beperkingen in een straal van 25 kilometer. En dit kan ook nog een nadelig effect hebben op de ‘zorgvuldige veehouderij’. Bij een werkbezoek aan dit gebied in de vorige Statenperiode gaf een melkveehouder aan klem te zitten: hij kon zijn koeien niet meer in de wei laten grazen omdat deze koeien bij weidegang voor een te hoge stikstofdepositie op het gebied zouden zorgen. Door deze malle milieuregels kunnen onze koeien niet meer in de wei staan. Kan GS aangeven of deze Natura2000-maatregelen een beperkend effect kunnen opleveren voor weidegang in de Peel?

Verder wordt er een totaal onrealistisch beeld geschetst voor de agrarische ondernemers met ‘natte landbouw’: boeren zouden riet, lisdodde en wilg kunnen gaan kweken om als biomassa te oogsten. Om dit vervolgens dus onrendabel en onzuiver te verbranden in elektriciteitscentrales. Onlangs kwamen boeren in Noord-Holland ook al woest met hun tractoren naar het Haarlemse provinciehuis toen dit soort gefröbel hen als alternatief werd geboden voor het vernatten van hun landbouwgrond. Heeft GS wel uitgezocht over hier überhaupt een verdienmodel in zit?

Daarbij is het ook nog zeer onduidelijk of het verhogen van het grondwaterpeil wel enig effect zal hebben voor het herstel van het hoogveen. Het MER-rapport geeft duidelijk aan dat dit ook afhankelijk is van de stikstofdepositie in het gebied, waar dit project geen oplossing voor biedt. Met een zo onzekere uitkomst worden nu wel zeer ingrijpende maatregelen genomen, forse investeringen gedaan, natuur en cultuurhistorie onherstelbaar vernietigd, agrarische bedrijven kapot gemaakt en muggen krijgen een paradijs om omwonenden te terroriseren. Waar is dit college mee bezig? Worden de boeren straks ook nog harder aangepakt op stikstof, terwijl de meetgegevens onzuiver zijn en er ook veel stikstof van de industrie – ook vanuit het buitenland – afkomstig is?
Daarom zegt de PVV duidelijk: stop met dit project. Al helemaal geen aantasting van eigendomsrechten door onteigening. Laat de Peel zoals de Peel is en ga niet de afspraken uit 2005 met de betrokkenen uit het gebied oprekken tot een nieuw megalomaan natuurproject. Geen EU-moeras, maar drain the swamp! Nexit.

En behoud onze bossen en cultuurhistorie, zoals in 1930 al karakteristiek omschreven door Peel-schrijver Antoon Coolen in zijn roman Peelwerkers, die in dit gebied tussen Deurne en Griendtsveen zich afspeelt, een kort citaat:

AntonCoolenPeel

Die bossen van dennebomen en berkenbomen hoorden in 1930 al bij ons Peel-landschap en dat moet zo blijven. Behoud deze natuur en cultuurhistorie en stop deze waanzin. De PVV fractie zal dan ook tegen deze voorstellen stemmen.