Spreektekst Slotbegroting 2018

Voorzitter, het Brabantse geld gaat naar de verkeerde prioriteiten, het beleid rammelt aan alle kanten, en GS richt zich enkel naar Brussel.

Het is duidelijk: dit Brabantse college lijdt aan het syndroom van DeeZesZes. Kenmerken zijn onder meer een sterke neiging tot machtswellust, een continue wens anderen te onderwijzen en te beperken in hun vrijheid en de neiging om de wereld enkel te willen verklaren in theoretische rekenmodellen in plaats van zich baseren op waarneming en gezond verstand. Samen met een onverwoestbaar maakbaarheidsgeloof én de socialistische spilzucht resulteert voor de Brabanders desastreus beleid.

Voorzitter, dit college heeft zichzelf vrijwillig opgesloten in een filterbubbel, een informatieluchtbel. De intellectuele isolatie van het college, waar alleen de eenzijdige informatie van zelfverklaarde 'kennis' instituutjes als Brabantkennis en PON kan doorsijpelen, terwijl berichten uit de echte wereld genegeerd worden. De échte Brabantse wereld, daar steekt het college de kop diep voor in het zand. De échte Brabantse wereld van een boerensector die kapot gemaakt wordt door het college. De échte wereld van 'Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid' met islamitische kazernes onder de noemer asielzoekerscentra tot gevolg waar om de haverklap vechtpartijen met bijlen en hakmessen plaatsvinden. De échte wereld van dagelijks in de file staan omdat dit college liever gelooft in appjes dan in asfalt. De échte wereld waarin de burgers arm worden gemaakt doordat zij om zogenaamd het klimaat te redden de meest stupide en peperdure maatregelen door de strot geduwd krijgen.

Voorzitter behalve grootschalig bankier spelen, is GS intussen ook al de energieleverancier aan het uithangen, zoals via EnergyWebXL, een een-tweetje met het havenschap. 4 miljoen euro gaat er in 2019 naar toe. Toen de PVV afgelopen voorjaar vragen stelde over begroting en bijbehorend beleid van het Havenschap was de boodschap van GS dat we daar geen vragen over mochten stellen. 4 miljoen euro voorzitter, maar de volksvertegenwoordiging moet zwijgen?

Voorzitter, wat betreft het niet beschikbaar stellen van informatie en het proberen het debat de kop in te drukken, dat was niet het enige voorbeeld.

- Documenten over het kapotmaken van de landbouwsector? De PVV vroeg ze op maar ze werden opeens geheim verklaard. Waarom de documenten dan geheim zouden zijn en wie die geheimhouding zou hebben ingesteld weet ik na een half jaar stelselmatig doorvragen nog steeds niet voorzitter.

- Documenten van Klimaattafels, ook al zo'n geval. De documentatie die we na veel vijven en zessen kregen is hopeloos incompleet, waarbij juist de verslaglegging schittert door afwezigheid.

- En ook documenten over de gesprekken met de Europese Investeringsbank en de Arbeidsmigratietafel heeft de PVV niet mogen ontvangen. Vage redenen, trage reactie.

Voorzitter, de handel en wandel van dit college wordt dus met het grootste gemak geheim verklaard en weggehouden van de volksvertegenwoordiging. De zeggenschap van de volksvertegenwoordiging wordt stelselmatig ondermijnd. Dat is geen op zichzelf staand feit maar een landelijke trend. Het Interbestuurlijk Programma speelt daarin een sleutelrol.

Graag hoor ik van het college waarom stelselmatig documenten niet aan de volksvertegenwoordiging worden verstrekt?

Voorzitter ik kom op het dwaze potverteren van het college. Tonnen extra uitgaven aan ambtelijk capaciteit en 'tafels', Visitbrabant krijgt een hoop extra omdat het verdienmodel blijkt tegen te vallen, een half miljoen extra kosten voor advies en onderzoek voor de havenstrategie, 1,2 miljoen meer voor agrofood. [1]

De miljoenen vliegen je om de oren, op kosten van de belastingbetalers.

Dít college zou zich op de kerntaken moeten richten en moeten streven naar minder beleid, minder bemoeienis en minder capaciteitsinzet in plaats van alsmaar meer meer meer van dat afschuwelijke socialistische gedram en gepamper.

Behalve dwaas is het beleid van het college ook hypocriet. Zoals gedeputeerde Pauli die in het kader van zijn economisch beleid 'de weerbaarheid van MKB-ers' wil vergroten. Voorzitter, was het niet zíjn partij die de dividendbelasting wilde afschaffen, ten faveure van vooral de grote ondernemers? Is het weer verkiezingstijd? En sinds wanneer vindt VVD dat het aan de overheid is om weerbaarheid te vergroten, zo'n typische PvdA-pamperkreet?

Voorzitter, vorige week vrijdag hoorde ik de gedeputeerde ook al volop het toekomstige EU cohesiebeleid propageren, hij had het over 'preparedness voor het volgende cohesiebeleid'. In normaal Brabants vertaald 'wij als Brabant moeten alvast naar de pijpen van Brussel dansen'. Het college maakt hier dus doelbewust beleid anticiperend op EU-beleid.

In het verlengde daarvan wordt PS in de slotnota gevraagd nog even goed te vinden dat de cofinancieringseis van 50% wordt losgelaten en dat er méér geld beschikbaar wordt gesteld voor EU-projecten, zodat daarmee meer EU-middelen worden aangeboord.

Het argument luidt "Als deze EU-middelen niet worden besteed zullen ze terugvloeien naar Europa of naar andere provincies gaan". Voorzitter, is het college zich ervan bewust dat elke euro is opgebracht door hardwerkende mensen? Het lijkt er welhaast op van niet. Het is althans pijnlijk duidelijk hoe hier in de toren over belastinggeld wordt gedacht. Kleurige kartonnen speelblokkendoosjes voor amtenaren over de EU-projecten en de duizelingwekkende bedragen erbij die hier overal op de tafels staan spreken over de "Europese Euro's". Voorzitter, het zijn geen euro's van de EU, het is het belastinggeld van onze Brabanders.

Voorzitter waarom we ook niet méér maar juist minder Brussel moeten willen weet je als je leermiddelen van basisscholen er op naslaat. Daarin staat bijvoorbeeld "Brussel is de hoofdstad van belgië, maar ook van Nederland", en "Als land kun je al je problemen niet oplossen, maar wel als de Europese Unie helpt".

Dát voorzitter, leren kinderen in Brabant tegenwoordig, de indoctrinatie begint vroeg. Dat alles kan omdat ook dít college als een hondje achter de EU aankwispelt en geen mogelijkheid onbenut laat om te verkondigen hoezeer zij in de wolken zijn met het Brusselse beleid. Voorzitter, wanneer gaat het college eens opkomen voor de werkende Brabander in plaats van zichzelf en de Brusselse elite?

Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat de PVV geen goed woord over heeft voor de koers van het college.

 

[1] (Overige voorbeelden: het journalistiekfonds, de schijf van 5 basisvaardigheden (de motie van GL voor een pilotproject van Cubiss, dat blijkt al 2 jaar te draaien), de mediacampagne taskforce (verkeerde maatregel binnen een belangrijke prioriteit).)