Spreektekst verordening agenderingsrecht

Voorzitter, we behandelen hier een aanpassing van de verordening over de spelregels voor burgers om bij PS een voor hen belangrijk onderwerp te agenderen. We kennen dat recht momenteel al, en wel onder de huidige naam burgerinitiatief. Van dat mooie recht wat ook de PVV zeer koestert hebben we vandaag een mooi voorbeeld gezien.

Een aantal partijen heeft in de voorbesprekingen over de aanpassingen op dit recht gepleit om het agenderingsrecht mogelijk te maken voor Brabantse ingezetenen vanaf 16 jaar. Die aanpassing is in het voorliggende voorstel opgenomen. Het huidige burgerinitiatief is voorbehouden aan Brabanders die het actieve kiesrecht bezitten, en dus 18 jaar of ouder zijn en behalve ingezetene zijn ook de Nederlandse nationaliteit bezitten

De PVV is van die aanpassing absoluut géén voorstander, wij vinden dat het agenderingsrecht moet blijven voorbehouden aan mensen die het actieve Provinciaal kiesrecht bezitten, en dus pas vanaf 18 jaar voor ingezetenen met een Nederlandse nationaliteit.

Voorzitter het is vreemd dat uitgerekend D66 zo gebrand is om dit agenderingsrecht al voor 16 jarigen mogelijk te maken. Uitgerekend de partij die het raadgevend referendum in Nederland afschaft. Diezelfde D66 die stelt dat de materie van een referendum te moeilijk is voor de kiezers, want ze zouden het speelveld niet volledig kunnen overzien. Juist díe partij vindt 16-jarigen wél slim genoeg om een stateninitiatief in te dienen, maar volwassen kiesgerechtigden niet slim genoeg om referdumrecht te hebben. Voorzitter, wat een volstrekte zotheid.

Ook Groenlinks wil de leeftijd zo nodig op 16 jaar hebben. Moeten we dadelijk een horde geïndoctrineerde klimaatspijbelaars verwachten die voor het karretje van Groen Links worden gespannen om hier nóg meer klimaat-ellende te agenderen?

De PVV vindt het niet acceptabel dat het agenderingsrecht voor niet-Nederlanders zou gaan gelden. Waarom zouden bijvoorbeeld asieleisers agenderingsrecht moeten hebben voorzitter? Dat is volstrekt niet uit te leggen aan onze éigen Brabanders.

Voorzitter, de PVV is fervent vóórstander van het agenderingsrecht.
Maar dat recht moet zijn voorbehouden aan kiesgerechtigde Brabanders en aan niemand anders. Om dat zo te houden dienen wij een amendement in.
Indien de leeftijd en de nationaliteitseis worden aangepast, heeft de PVV liever dat de bestaande verordening van kracht blijft.